Ключови фрази


1

4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 340

гр. София, 22.07.2022 г.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1488 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба /неправилно наименувана частна касационна жалба/ на Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К. срещу разпореждане № 260091 от 18. 05. 2022 г. по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд, с което е върната частна жалба вх. № 260279/29. 03. 2022 г., подадена от частните жалбоподатели срещу разпореждане № 260044 от 21. 02. 2022 г. по същото дело.
В частната жалба се поддържа, че атакуваният акт е неправилен и се прави искане за отмяната му. Излагат се доводи, че въззивният съд с предходно разпореждане от 9. 06. 2021 г. неправилно е върнал подадената от частните жалбоподатели частна касационна жалба срещу определение № 260159 от 1. 04. 2021 г., доколкото същата не е била нередовна с оглед позоваването на основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване – очевидна неправилност на въззивното определение.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на частните жалбоподатели и данните по делото, прие следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена от надлежни страни срещу подлежащ на обжалване акт по чл. 274, ал. 2 ГПК в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С определение № 260159 от 1. 04. 2021 г. по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд е потвърдено определение № 260109 от 27. 01. 2021 г. по т. д. № 26/2021 г. на Старозагорски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявения от Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К. срещу „Пенита“ ООД иск по чл. 74 ТЗ. Посочените физически лица са подали частна касационна жалба срещу определението на въззивния съд, която е оставена без движение с разпореждане № 260770 от 5. 04. 2021 г. за отстраняване на подробно посочени нередовности на жалбата. С разпореждане № 260934 от 9. 06. 2021 г. на въззивния съд поради неотстраняване на нередовностите на частната касационна жалба същата е била върната. Срещу последния акт на апелативния съд е подадена частна жалба /неправилно наименувана частна касационната жалба/ с вх. № 264612/13. 07. 2021 г. от Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К., която е оставена без движение с разпореждане № 261046 от 14. 07. 2021 г. с указания до жалбоподателите за представяне на документ за внесена държавна такса за обжалване в размер на 15 лв. по сметката на ВКС. С разпореждане № 261161 от 23. 08. 2021 г. обсъдената частна жалба е била върната поради неотстраняване на посочената нередовност. Последното разпореждане е обжалвано от частните жалбоподатели Кратунови с частна жалба /неправилно наименувана частна касационна жалба/ вх. № 265121/29. 09. 2021 г., която е била върната с разпореждане № 261296 от 22. 11. 2021 г. на въззивния съд поради неотстраняване на посочения от администриращия съд недостатък, изразяващ се в неприлагане на документ за внесена държавна такса за обжалване. С оглед неотстраняване на същата нередовност с разпореждане № 260044 от 21. 02. 2022 г. на Пловдивски апелативен съд е била върната и частна жалба вх. № 265632/30. 12. 2021 г., подадена от Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К. срещу разпореждане № 261296 от 22. 11. 2021 г. по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд.
С частна жалба /неправилно наименувана частна касационна жалба/ вх. № 260279/ 24. 03. 2022 г. Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К. са обжалвали разпореждане № 260044 от 21. 02. 2022 г. по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд. Частната жалба е оставена без движение с разпореждане № 260071 от 30. 03. 2022 г. на Пловдивски апелативен съд, съдържащо указания в едноседмичен срок от съобщението да се представи документ за внесена държавна такса за обжалване в размер на 15 лв. по сметката на ВКС, като разпореждането е било връчено на жалбоподателя Х. К., лично и на жалбоподателите Д. и С. Кратунови, чрез пълномощника им Х. К. на 29. 04. 2022 г. За да върне последната частна жалба с атакуваното разпореждане, апелативният съд е приел, че в определения едноседмичен срок от връчване на разпореждането за оставяне на частната жалба без движение /на 29. 04. 2022 г./ и до момента на постановяването на обжалвания акт /18. 05. 2022 г./ не е отстранена нередовността й.
При така установените факти настоящият състав приема, че обжалваното разпореждане е правилно.
Съгласно разпоредбата на чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, приложима на основание чл. 275, ал. 2 ГПК по отношение на частните жалби, съдът връща частната жалба, когато не се отстранят в срок допуснатите нередовности. Правилна е преценката на Пловдивски апелативен съд за осъществяване на това основание за връщане на частната жалба, подадена от Д. Х. К., С. Н. К. и Х. Н. К.. Към частната жалба, в противоречие с изискването на чл. 275, ал. 2 вр. чл. 261, т. 4 ГПК, не е бил приложен документ за внесена държавна такса за обжалване, поради което след правилна констатация за нередовност администриращият съд я е оставил без движение с точни и ясни указания за отстраняване на нередовността и за последиците от бездействието на жалбоподателите. Разпореждането за оставяне без движение на частната жалба е било връчено на жалбоподателите при условията на чл. 45 вр. чл. 39 ГПК на 29. 04. 2022 г. и в едноседмичния срок по чл. 262, ал. 1 ГПК, който е изтекъл на 9. 05. 2022 г. /чл. 60, ал. 4 вр. ал. 6 ГПК/, и към момента на постановяване на обжалвания съдебен акт нередовността на частната жалба не е била отстранена.
По изложените съображения обжалваното разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.
Следва да се изтъкне, че частните жалбоподатели не излагат конкретни твърдения за неправилност на атакувания акт на Пловдивски апелативен съд. В частната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на указанията на съда за отстраняване на недостатъци на подадената частна касационна жалба срещу постановеното по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд въззивно определение, които имат отношение към правилността на разпореждане № 260934 от 9. 06. 2021 г. за връщане на частната касационна жалба и не могат да бъдат предмет на контрол в настоящото производство.
На основание чл. 77 ГПК частните жалбоподатели следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 15 лв. за частната жалба, основание за образуване на настоящото производство.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 260091 от 18. 05. 2022 г. по ч. т. д. № 181/2021 г. на Пловдивски апелативен съд.
ОСЪЖДА Д. Х. К., ЕГН [ЕГН], С. Н. К., ЕГН [ЕГН], двамата с адрес [населено място], ж. к. Изток, [жилищен адрес] и Х. Н. К., ЕГН [ЕГН], с адрес [населено място], ул. Братя М., № 3, вх. А, ет. 2, ап. 3 да заплатят по сметката на ВКС държавна такса в размер на 15 лв. /петнадесет лева/.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.