Ключови фрази
Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * обезсилване на заповед за изпълнение

РЕШЕНИЕ

№ 119
гр. София, 11.02.2020 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в открито заседание на 14.10.2019 г. в състав:
Председател: Елеонора Чаначева
Членове: Росица Божилова
Васил Христакиев
при секретаря Ангел Йорданов разгледа докладваното от съдията Христакиев т. д. № 2108 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на ищеца „Булком инвест“ ЕООД срещу въззивно решение на Софийски градски съд, в частта, с която, след отмяна на първоинстанционното решение и уважаване на предявения от жалбоподателя иск по чл. 270, ал. 2 ГПК за нищожност на постановено в заповедно производство разпореждане, е оставено без уважение искането му за обезсилване на заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, с изложени оплаквания за неправилност и искане за отмяната му в обжалваната част със съответните последици.

Ответникът „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД оспорва жалбата с възражения за липса на основания за допускане на касационно обжалване, както и по същество.

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 2 ГПК за проверка на допустимостта на въззивното решение в обжалваната част.

С първоинстанционното решение Софийски районен съд е отхвърлил предявените субективно съединени искове по чл. 270, ал. 2 ГПК за нищожност на разпореждане на Варненски районен съд, въз основа на което е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК.

По направените с исковата молба искания за обезсилване на заповедта и изпълнителния лист първоинстанционният съд не се е произнесъл.

По жалба на ищеца-касатор въззивният съд е отменил първоинстанционното решение относно предявения от този ищец иск по чл. 270, ал. 2 ГПК, вместо което е уважил същия, оставяйки без уважение исканията на ищеца за обезсилване на заповедта и издадения въз основа на същата изпълнителен лист.

В частта, предмет на касационно обжалване, с която въззивният съд се е произнесъл по исканията за обезсилване на заповедта и изпълнителния лист, въззивното решение е недопустимо.

Обезсилване на заповед за изпълнение и издаден въз основа на нея изпълнителен лист е допустимо само в изрично предвидените хипотези: от заповедния съд в случаите по чл. 415, ал. 5 ГПК и чл. 414а, ал. 4 и 6 ГПК, от въззивния съд в заповедното производство в случаите по чл. 423, ал. 3, изр. 4 ГПК и от съда, сезиран с иска по чл. 422 ГПК в случаите на прекратяване на производството. В тези случаи обезсилването се явява законна последица на предвидените в цитираните разпоредби обстоятелства.

Във всички останали случаи обезсилването е недопустимо предвид липсата на предвидена в закона възможност за това. Поради това искане в този смисъл не може да бъде предмет на самостоятелен иск, нито да бъде съединено с иск по чл. 270, ал. 2 ГПК, съответно сезираният с такова искане съд не дължи произнасяне, а произнасянето по такова искане е недопустимо. С оглед горното в обжалваната част въззивното решение следва да бъде обезсилено и производството – прекратено.

С тези мотиви съдът

РЕШИ:
Обезсилва решение № 2171/04.03.2018 г. по гр. д. № 9330/2017 г. по описа на Софийски градски съд, ІІІ-в с-в, в обжалваната част, с която е оставено без уважение искането на „Булком инвест“ ЕООД за обезсилване на заповед № 6952/14.08.2013 г. по ч. гр. д. № 11840/2013 г. на Варненски районен съд и на издадения въз основа на същата изпълнителен лист, и прекратява производството в тази част.
Решението не подлежи на обжалване.


Председател:Членове: