Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

13

гр. София, 16.02.2022 г.

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1251 от 14.02.2022 г., образувана по касационна жалба вх. № 3749 от 29.11.2021 г. срещу Решение № 146/28.10.2021 г. по в.гр.д. № 252/2021 г. по описа на Окръжен съд - Разград, констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124, ал.1 ГПК - I поток;


Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 01.11.2021 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по делото пред I – инстанция лист 7;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – в размер на 60 лв., внесена е една държавна такса в размер на 30 лв.;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис – депозиран е отговор, в който се съдържа искане за присъждане на разноски.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС, тъй като обикновените другари, включително когато са подали обща касационна жалба, дължат отделни такси.
По изложените съображения, и.ф. председател на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :


ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Разград за отстраняване на допуснатата нередовност с оглед дадените указания.

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: