Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 110
София, 28.06.2022 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 2199/2022 година.

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Подадена е молба от Г. Д. Н. вх. № 260316/20. 01. 2022 г., уточнена с молба вх. № 260746/15. 02. 2022 г., с молба вх. № 261051/04. 03. 22 г. и с молба вх. № 262655/27. 05. 22 г., за отмяна, на основание чл. 303, ал. 1 ГПК, на влязло в сила решение № 233 от 18. 06. 2019 г. по гр. д. № 597/2017 г. на ОС – Бургас, потвърдено с решение № 116 от 10. 01. 2020 г. по в. гр. д. № 361/2019 г. на АС – Бургас, недопуснато до касационно обжалване с определение № 20 от 20. 01. 2021 г. по гр. д. № 1810/2020 г. на ВКС, 1 г.о., с което е уважен предявен от Община против молителя Г. Д. Н. и други лица иск по чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността и предаване на владението върху поземлен имот с идентификатор ....по одобрената КК на [населено място], с площ от 6218 кв.м., ведно с изградените в него постройки: едноетажна сграда с идентификатор ...., със застроена площ от 442 кв.м., и едноетажна сграда с идентификатор ....., със застроена площ от 250 кв.м., сграда с идентификатор ....., с площ от 172 кв.м., сграда с идентификатор ...., с площ от 57 кв.м., сграда с идентификатор ....., с площ от 43 кв. м., и за отмяна, на осн. чл. 537, ал. 2 ГПК, на нотариални актове № № .... г. и .... г.
Подаден е писмен отговор от Община – Бургас, чрез процесуалния й представител юрисконсулт З. Х., с който се поддържа недопустимост, евентуално - неоснователност на молбата за отмяна. Претендира се присъждане на разноските, направени в производството по отмяна – юрисконсултско възнаграждение по чл. 78, ал. 8 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, извършвайки преценка за допустимост на молбата, съобрази следното:
Молбата за отмяна е квалифицирана от молителката по чл. 303, ал. 1 ГПК.
В същата са развити оплаквания за недопустимост и неправилност на въззивното решение. Твърди се недопустимост, поради постановяване на решението по иск, предявен от процесуално нелегитимирано лице. Твърди се неправилност, поради постановяването му в нарушение на пар. 42 ПЗР ЗИД ЗОС, чл. 12 ЗВ, чл. 38 ЗИСС /отм./, чл. 34 ЗД /отм./ и др.. Твърди се неправилност поради постановяването му при съществени процесуални нарушения, допуснати при събирането и анализа на доказателствата: а/. несъобразяване със събраните по делото доказателства, от които се установява, че имотът не е бил актуван като държавна собственост, че държавата се е дезинтересирала от имотите в[жк], [улица], [населено място], че заповед № 639/25. 03. 1994 г., с която имотът е отреден за КОО (комплексно обществено обслужване) е обявена за нищожна с влязло в сила решение № 453 от 10. 03. 2015 г. по адм.д. № 1078/2014 г. на АС – Бургас; б/ при обсъждане на неотносимо към спора писмено доказателство – графична част на предвижданията на устройствения план на[жк]от 1926 г.; в/. при необсъждане на всички релевантни за спора факти, доказани по делото, както и на всички твърдения и доводи на страните; г/. при необсъждане на всички събрани по делото доказателства – позволителен билет № 565/11. 09. 1963 г., скица № 836/18. 04. 1995 г., протокол-решение № 40/23. 11. 1994 г.; д/. кредитиране на необосновано заключение по допусната съдебно-техническа експертиза и др.. Сочи се и необоснованост на фактическите изводи на съда. Като основание за отмяна се сочи и решение № 3 от 24. 02. 2022 г. на КС на Република България, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на пар. 1 ЗДЗС.
При тези данни настоящият състав прие следното:
Молбата за отмяна е недопустима.
Според тълкувателно решение № 7/2017 г. по т.д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, т. 10, молба за отмяна, съдържанието на която препраща към законовия текст на чл. 303, ал. 1 ГПК, без да са изложени факти, които могат да бъдат подведени под някое от изчерпателните основания по чл. 303, ал. 1 ГПК, е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Разяснено е, също, че недопустима ще е и молбата за отмяна, с която се релевират касационни основания за неправилност на решението, тъй като същите не са обхванати от хипотезите на чл. 303, ал. 1 ГПК.
В случая недопустимостта на молбата за отмяна произтича както от невъзможността изложените от молителя обстоятелства да се подведат под някое от изчерпателно посочените основания за отмяна по 303, ал. 1 ГПК, така и от обстоятелството, че същата съдържа множество оплаквания за недопустимост и неправилност на решението, представляващи основания за неправилност по чл. 281, т. 3 ГПК, които не са обхванати от хипотезите на чл. 303, ал. 1 ГПК.
Като процесуално недопустима, подадената от Г. Д. Н. молба по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК не следва да бъде допускана до разглеждане по същество.
С оглед изхода на производството, молителят ще следва да бъде осъден да заплати на Община – Бургас, на осн. чл. 78, ал. 3 и ал. 8 ГПК и чл. 25, ал. 1 от Наредба за заплащането на правната помощ, разноски за производството по отмяна - юрисконсултско възнаграждение за изготвяне на отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК в размер на 100 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Г. Д. Н. молба вх. № 260316/20. 01. 2022 г., уточнена с молба вх. № 260746/15. 02. 2022 г., с молба вх. № 261051/04. 03. 22 г. и с молба вх. № 262655/27. 05. 22 г., за отмяна, на основание чл. 303, ал. 1 ГПК, на влязло в сила решение № 233 от 18. 06. 2019 г. по гр. д. № 597/2017 г. на ОС – Бургас, потвърдено с решение № 116 от 10. 01. 2020 г. по в. гр. д. № 361/2019 г. на АС – Бургас, недопуснато до касационно обжалване с определение № 20 от 20. 01. 2021 г. по гр. д. № 1810/2020 г. на ВКС, 1 г.о. И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2199/2022 г. на ВКС, 1 г.о.
ОСЪЖДА Г. Д. Н., на осн. чл. 78, ал. 3 и 8 ГПК и чл. 25 от Наредба за заплащането на правната помощ, да заплати на Община – Бургас сумата 100 лв. юрисконсултско възнаграждение за изготвяне на отговор за молбата за отмяна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: