Ключови фрази


2
решение по гр.д.№ 3475 от 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение

Р Е Ш Е Н И Е


№ 35

София, 11.04.2017 г.


В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Г. гр.д.№ 3475 по описа за 2016 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Д. И. К., П. С. И., Н. И. Г., Г. Х. Г., Д. И. А. и А. Д. А. против решение № 376 от 23.03.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 3307 от 2015 г. на Варненския окръжен съд, гр.отделение, първи състав.
С определение № 625 от 22.12.2016 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационното обжалване на това решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК /поради противоречието му с Тълкувателно решение № Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. по тълк.д.№ 8 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС, т.1/ по въпроса: при предявен отрицателен установителен иск за собственост по чл.124, ал.1 ГПК, за който съдът е приел, че е допустим /че е доказан правния интерес на ищците за предявяването му/, какъв е предмета на спора, по който съдът следва да се произнесе по същество- правото на собственост на ищеца или правото на собственост на ответника.
В посоченото тълкувателно решение е прието, че предмет на делото по предявен отрицателен установителен иск за собственост е правото на собственост на ответника, а не на ищеца, както и че при липса на правен интерес на ищеца за предявяване на отрицателен установителен иск за собственост производството по делото следва да бъде прекратено.
В противоречие с това тълкувателно решение в обжалваното решение Варненският окръжен съд не се е произнесъл по правото на собственост на ответниците върху процесния имот. За да отхвърли отрицателния установителен иск за собственост, съдът е разгледал и се е произнесъл единствено по основателността на направеното от ищците възражение за придобивна давност на процесното дворно място, но не и по предмета на делото по предявения отрицателен установителен иск: дали наследодателката на ответниците Р. Г., респ. самите ответници са придобили правото на собственост върху процесното място и ако да- на какво основание.
Предвид на това обжалваното решение е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото- да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Варненския окръжен съд, който да се произнесе по предмета на предявения иск- затова дали ответниците са собственици на дворното място, в което е построена собствената на ищците сграда.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 376 от 23.03.2016 г., постановено по в.гр.д.№ 3307 от 2015 г. на Варненския окръжен съд, гр.отделение, първи състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Варненския окръжен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.