Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 169

София, 16.05.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков
Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 792 описа за 2022 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.
Подадена е молба от 06.04.2022 г. от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с искане да се допълни постановеното по настоящото дело определение № 117/28.03.2022 г., чрез присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение за подаване на отговор по частната жалба на ответника П. Г. М., каквото искане е направено с писмения отговор по частната жалба, но съдът не се е произнесъл по него.
Насрещната страна – П. Г. М. не е взела становище по молбата с правно основание чл.248 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение приема, че молбата е допустима-депозирана е в срока по 248, ал.1 ГПК и е основателна.
С посоченото определение, съдът в настоящия си състав, е оставил без разглеждане частната жалба на П. Г. М. като процесуално недопустима на основание чл.274, ал.4 ГПК.
Насрещната страна по частната жалба - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е поискала присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение с депозирания по делото отговор на жалбата, но съдът е пропуснал да се произнесе по това искане.
С оглед гореизложеното, налице са предпоставките за допълване на определение № 117/28.03.2022 г. в частта за разноските, които са били своевременно поискани от насрещната страна по частната жалба, като се присъдят разноски за юрисконсултско въззнаграждение за изготвяне на отговор по частната жалба, които са в размер на 50,00 лв. съгласно чл.25а, ал.3 от Наредба за заплащане на правната помощ вр. чл.78, ал.8 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА на основание чл.248, ал.1 ГПК определение № 117/28.03.2022 г. по ч.гр.д. № 792/2022 г. на ВКС, Четвърто гражданско отделение в частта за разноските като,
ОСЪЖДА П. Г. М., ЕГН [ЕГН], с адрес [населено място], [улица], ет.7, ап.22, да заплати на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК[ЕИК], сумата от 50,00 лв. - разноски за частното гражданско производство пред касационната инстанция.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: