Ключови фрази


3
определение по гр.д.№ 1576 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 60091

София, 07.06.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1576 по описа за 2021 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. И. Я. срещу въззивно решение № 260042 от 15.02.2021 г. по в.гр.д.№ 1359 от 2020 г. на Старозагорския окръжен съд, Гражданско отделение, II състав.
Касаторката твърди, че решението на Старозагорския окръжен съд е недопустимо /като постановено по непредявен иск/, евентуално- неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.
Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл.280, ал.2 ГПК /вероятна недопустимост на решението/ и чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по следните въпроси:
1. Следва ли въззивната инстанция, преди да поправи грешна правна квалификация с въззивното решение, да отстрани процесуалното нарушение като изготви нов доклад по чл.146 ГПК, давайки прецизна правна квалификация на предявените искове и указания на страните за подлежащите на доказване факти ?
2. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички направени от въззивния жалбоподател възражения ? Представлява ли съществено процесуално нарушение непроизнасянето от въззивния съд по направено възражение за пропуск на първоинстанционния съд да се произнесе по всички направени възражения и оспорвания, свързани с основанието на иска- в частност непроизнасяне за настъпила придобивна давност ?
3. Трябва ли съдебното решение да съответства на действителното искане- така, както то е конкретизирано от ищеца ?
4. При твърдяна недопустимост на първоинстанционното решение във въззивната жалба, длъжен ли е съдът да се произнесе поотделно по всяко от основанията за недопустимост, обективирани от страните ?
5. Съществено процесуално нарушение ли е приемането на съдебна експертиза, която не е съобразена с поставените от съда рамки и е оспорена на това основание ?
6. Длъжен ли е съдът да назначи повторна експертиза при направено оспорване от страна ?
7. Допустимо ли е оспорване на официален документ чрез сравняването му с частни такива, за които няма категорични данни, установяващи авторството им ?
В писмен отговор от 20.04.2021 г. ответниците по жалбата Д. Г. Д. и Д. Г. Д. /наследници на починалата в хода на въззивното производство ищца М. А. С./ оспорват касационната жалба. Молят решението на Старозагорския окръжен съд да не бъде допускано до касационно обжалване. Претендират и за направените по делото пред ВКС разноски.
Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение по наличието на основания за допускане на касационното обжалване приема следното: С обжалваното решение въззивният съд е отменил частично първоинстанционното решение /в частта му, с която са уважени иск по чл.26, ал.2, предл.2 ЗЗД за обявяване за нищожна на упълномощителна сделка по пълномощно с нотариална заверка с рег.№ 3 и № 4, том 1 от 18.07.2014 г. поради липса на съгласие /волеизявление/ за упълномощаване и иск по чл.108 ЗС/, като вместо него е постановил ново решение за обявяване за недействителна на упълномощителната сделка по горепосоченото пълномощно и за уважаване на иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.1 ЗЗД, а е оставил в сила първоинстанционното решение в останалата му част /с която е бил уважен предявен от М. А. С. срещу Н. И. Я. иск с правно основатие чл.42, ал.2 ЗЗД за обявяване за недействителен на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № ....., том ....., рег.№ 3692 от 24.07.2014 г.- поради липса на представителна власт/.
Това решение следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, предл.1 ГПК, поради вероятност за неговата нищожност: предвид неразбираемостта на въззивното решение, в което е изразена различна воля на съда в мотивите и в диспозитива и е възпроизведено съдържание на първоинстанционното решение, каквото то няма.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, ГК, състав на първо гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И:


ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 260042 от 15.02.2021 г. по в.гр.д.№ 1359 от 2020 г. на Старозагорския окръжен съд, Гражданско отделение, II състав.
ДАВА едноседмичен срок на касаторката Н. И. Я. да внесе по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на жалбата й в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
УКАЗВА на същата, че в случай на невнасяне на таксата в срок касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея дело на ВКС- прекратено.
След изтичане на горепосочения срок делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание или евентуално на докладчика- за прекратяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.