Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 217

гр. София, 18.05. 2022 г.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Иванка Ангелова ч.т.д. № 1069 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.
Образувано е по молба на С. Й. С. от [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, с искане за спиране по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК на изпълнението на невлязло в сила осъдително въззивно решение № 260503 от 10.02.2022 г. по в.гр.д. № 10376/2020 г. на Софийски градски съд, IV Б състав, в частта му, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 74775 от 22.04.2020 г. по гр. д. № 19097/2019 г. на Софийски районен съд, 162-ри състав, като краен резултат настоящият молител е осъден на основание чл. 266 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да заплати на „Сити Билд 12“ ЕООД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], сумата от 10 800 лв., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 29.03.2019 г., до изплащането й, представляваща неплатено възнаграждение за изработка на стоманобетонна конструкция (груб строеж) на басейн по акт обр. 19 – протокол № 3/11.04.2018 г. във Ваканционно селище в м. „Буджака“, землището на [населено място], УПИ VІІ-8135.
Върховният касационен съд, състав на Първо отделение, Търговска колегия, след като обсъди молбата и доказателствата към нея, приема следното:
Молбата за спиране е основателна.
Видно от данните по настоящото дело, срещу въззивното решение е подадена в срок редовна касационна жалба. Същата е срещу въззивното решение в частта, с която С. Й. С. е осъден да заплати на търговското дружество – ответник по касация, сумата от 10 800 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба – 29.03.2019 г., до изплащането й, представляваща неплатено възнаграждение за изработка на стоманобетонна конструкция (груб строеж) на басейн по акт обр. 19 – протокол № 3/11.04.2018 г.
Съгласно чл. 282, ал. 1, т. 1 ГПК, размерът на обезпечението при поискано спиране на изпълнението на решение за парични вземания се равнява на присъдената сума. Молителят е внесъл сумата от общо 14 223.27 лв., съобразно осъдителния диспозитив на второинстанционното решение и предвид обжалваната с подадената касационна жалба от настоящия молител част от въззивното решение, която сума представлява сбор от присъдената от въззивната инстанция главница от 10 800 лв. на уважения иск по чл. 266 ЗЗД и сумата от 3 423.27 лв. – законна лихва върху главницата за периода 29.03.2019 г. – 12.05.2022 г. Постъпването на сумата по особената сметка за обезпечения на ВКС е потвърдено от специалист-счетоводител на ВКС на 18.05.2022 г.
Изложеното налага извода, че са налице предпоставките на чл. 282, ал. 1, т. 1 ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, поради което молбата следва да бъде уважена.
Водим от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА на основание чл. 282, ал. 2 ГПК изпълнението на невлязло в сила осъдително въззивно решение № 260503 от 10.02.2022 г. по в.гр.д. № 10376/2020 г. на Софийски градски съд, IV Б състав, в частта му, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 74775 от 22.04.2020 г. по гр. д. № 19097/2019 г. на Софийски районен съд, 162-ри състав, като краен резултат С. Й. С. е осъден на основание чл. 266 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да заплати на „Сити Билд 12“ ЕООД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], сумата от 10 800 лв., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 29.03.2019 г., до изплащането й, представляваща неплатено възнаграждение за изработка на стоманобетонна конструкция (груб строеж) на басейн по акт обр. 19 – протокол № 3/11.04.2018 г. във Ваканционно селище в м. „Буджака“, землището на [населено място], УПИ VІІ-8135.
ПРЕПИС от определението да се връчи на молителя С. Й. С. от [населено място].
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.