Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 29


София, 14.02.2022година


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело № 4941/2021 година по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия, първо отделение и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 307 ГПК.
Р. Д. Д. е подала молба вх.№ 268510 от 16.11.2021г. за отмяна на влялото в сила решение № 1466 от 23.10.2015 г. по гражданско дело № 3810/2014 г. на Плевенски районен съд, с което са били отхвърлени предявените от нея против „УМБАЛ д-р Г. С.“ ЕАД, [населено място] искове за имуществени и неимуществени вреди от незаконно уволнение с правно основание чл. 49 ЗЗД и 86 ЗЗД.
Срещу това решение е подадена въззивна жалба вх.№22804 от 11.11.2015г. , която е върната с определение на Плевенския районен съд № 4323/2015г. по гр.д.№ 3810/2014г., потвърдено с определение на Плевенския окръжен съд № 180 от 11.02.2016г. по ч. гр.д.№ 41/216г., което е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.274 ал.4 ГПК, тъй като цената на предявените обективно съединени искове е под 5000лв.
В молбата за отмяна се твърди, че свидетелските показания са неистински, предявените искове с правно основание чл.49 и 86 ЗЗД са доказани с приложените писмени доказателства, поради което се иска да бъдат уважени.
Върховният касационен съд, първо гражданско отделение намира молбата за отмяна за недопустима по следните съображения:
Отмяната на влязло в сила решение е извънреден способ и може да се допусне само ако е осъществена някоя от изрично предвидените в чл.303 ГПК хипотези, които не се покриват с касационните основания на чл. 281 ГПК. Съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК молбата по чл.303 ГПК следва да съдържа точно и мотивирано изложение на основанията, въз основа на които се претендира отмяна на влязлото в сила решение.
В настоящата молба за отмяна, аналогично на предходна молба за отмяна вх.№ 31007 от 03.12.2018г., върната с определение № 362 от 16.10.2019г. по гр.д.№ 3112/2019г. на ВКС, ІV г.о., се съдържат доводи за неправилност на влязлото в сила решение № 1466 от 23.10.2015 г. по гр. д. № 3810/2014 г. на Плевенски районен съд и за основателност на предявените искове, които не покриват нито едно от отменителните основания по чл.303 ГПК.
Отделно от това молбата за отмяна е подадена повече от пет години от влизане в сила на решението, извън преклузивните срокове по чл.303 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, първо гражданско отделение на основание чл.307 ГПК


О П Р Е Д Е Л И :


Оставя без разглеждане молбата на Р. Д. Д. вх.№ 268510 от 16.11.2021г. за отмяна на влялото в сила решение № 1466 от 23.10.2015 г. по гр. д. № 3810/2014 г. на Плевенски районен съд.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на молителката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: