Ключови фрази
Делба * Делба на наследство * публична продан * определяне на квоти


3

Р Е Ш Е Н И Е

№140

[населено място], 10.11.2014 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова
като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 3254 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 290 ГПК.
Обжалвано е решение № 2087 от 17.12.2013г. постановено по гр.д. № 2600/2013г. на Пловдивски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 136 от 10.05.2013г. по гр.д. №2233/2010г. на Асеновградски районен съд в частта му за изнасяне на публична продан на допуснатия до делба недвижим имот: овощна градина с площ 7680 кв.м. в местн. „Кацаря” представляваща имот № 1228 по плана за земеразделяне на А., който имот по кадастралната карта на града съставлява поземлен имот с идентификатор 00702.1.228.
Касационната жалба е подадена от съделителя Т. А. В. чрез пълномощника му адв. К.-Б..Поддържат се доводи за неправилност на решението поради неизвършване на делбата по колена, довело до лишаване на съсобствениците от дял в натура, както изисква закона.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
С определение № 238 от 06.06.2014г. по настоящето дело е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал.1,т.1 ГПК поради противоречие с практиката на Върховния касационен съд по въпроса за възможността делбата на наследствен имот да се извърши по колена когато дяловете са недостатъчни за всички съделители, но съответстват на броя на колената.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:
Производството е по иск за делба във фазата по извършването й. Допусната е делба на овощна градина с площ 7680 кв.м. в местн. „Кацаря” представляваща имот № 1228 по плана за земеразделяне на А. между съсобственици и при дялове: Т. А. В. с дял 1/3 ид.ч., М. Н. Х., Л. Н. В., И. Н. Б., Д. С. У., всеки от тях дял по 1/12 ид.ч., М. Г. Г. и С. Г. У. с дял по 1/6 ид.ч.
Според приетата техническа експертиза не е възможно обособяване на дялове за всеки съделител, но могат да се образуват три дяла с оглед извършване на делбата по колена. Съгласие за такава делба е дадено само от ищеца, а другите съделители не са изразили становище. При това положение съдът е счел, че делбата не може да се извърши чрез предоставяне дял на всеки съделител, а групиране на съделителите за получаване на общ дял е недопустимо, без те да са изразили съгласие за това. Поради това е постановил извършване на делбата чрез изнасяне на имота на публична продан.
По основанието за допускане на касационно обжалване.
В съдебната практика, създадена по реда на чл. 290 ГПК, изразена в приложените: Решение № 171 от 26.05.2010г. по гр.д. № 4171/2008г. на І г.о., Решение № 634 от 04.10.2010г. по гр.д. № 1378/2009г. на І г.о., Решение № 138 от 14.03.2012г. по гр.д. № 609/2011г. на І г.о. безпротиворечиво се приема, че когато в делбата участват наследници от различни колена и имотът не може да се подели на толкова дяла, колкото са съделителите, но е възможно обособяване на дялове за всяко от наследствените колена, то делбата следва да се извърши по колена.
Настоящият състав възприема тази практика, тъй като същата е израз на залегналия в чл. 69 ЗН принцип на извършване на делбата чрез получаване на реален дял /дял в натура/.
По основателността на касационната жалба.
В съответствие с възприетото разрешение по правния въпрос обжалваното решение, с което делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, вместо чрез разпределение по колена, е неправилно.
Тезата на въззивния съд, че не може да извърши делбата по колена, без изричното съгласие на всички съделители, не съответства на създадената задължителна практика. Имотът, предмет на делбата е изцяло наследствен. Наследодателят Д. У. е оставил за наследници трите си деца: Л., С. и Г., а настоящите съделители се явяват наследници на трите деца на наследодателя, т.е. налице са три колена. Поради това и при установената от експертизата възможност за разделяне на овощната градина на три равни дяла, то съсобствеността следва да се ликвидира като всяко от колената получи свой общ дял. По изложените съображения обжалваното решение, с което имотът е изнесен на публична продан, следва да се отмени.
В периода след приемане на заключението на техническата експертиза, обособяващо трите дяла с получените за тях нови идентификатори от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е прието изменение на чл. 52 З. в ДВ бр. 49 от 13.06.2014г., според което при извършване на делба Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Предвид това изменение в нормативната уредба делбата не може да се извърши от настоящата инстанция въз основа на дяловете, обособени от вещото лице, а е необходимо предложеният от него проект да се внесе в Службата по геодезия, картография и кадастър за издаване на скица-проект по чл. 52, ал.,т.1 З.. Едва след представянето на такава скица ще може да се приключи делбата чрез разпределяне на образуваните дялове.
Необходимостта от извършване на тези нови процесуални действия по обособяване на дяловете налага връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 2087 от 17.12.2013г. постановено по гр.д. № 2600/2013г. на Пловдивски окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Пловдивски окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: