Ключови фрази

3


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 364

гр. София, 04.05 2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 975 от 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по касационна жалба на Държавата, представлявана от министъра на финансите, чрез юрк. Д. К., против въззивно решение № 1510 от 09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2407/2020 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която като краен резултат въззивният съд е уважил искането за плащане на сумата от 162 912 лв., ведно със законната лихва от 28.11.2017 г. до окончателното изплащане и е присъдил в полза на ищеца разноски в размер на 9205,87 лв., и по касационна жалба на „Ботево 1 Солар“ ЕООД, подадена чрез адв. Р. В. от САК, против въззивното решение в частта, в която е отхвърлено искането за присъждане на законна лихва за забава върху сумата от 162 912 лв. за периода 28.11.2014 г. – 27.11.2017 г.
С определение № 60613 от 15.07.2021 год. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по двете касационни жалби. С него е указано на касаторите да внесат дължимата държавна такса съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
С определение № 60253 от 27.09.2021 год. по настоящото дело е постановено връщане на подадената от държавата, представлявана от министъра на финансите, чрез юрк. Д. К., касационна жалба против въззивно решение № 1510 от 09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2407/2020 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която като краен резултат въззивният съд е уважил искането за плащане на сумата от 162 912 лв., ведно със законната лихва от 28.11.2017 г. до окончателното изплащане и е присъдил в полза на ищеца разноски в размер на 9205,87 лв., като нередовна и поради неотстраняване в срок указанията на съда за отстраняване на пороците й, и е прекратено производството по гр.д.№975/2021г. по описа на ВКС в тази му част. Определението не е обжалвано и е влязло в сила.
В насроченото по касационната жалба на „Ботево 1 Солар“ ЕООД открито съдебно заседание, с протоколно определение от 23.02.2022г. производството по делото е спряно до постановяване на тълкувателно решение по т.д.№1/2022г. на ОСГТК на ВКС.
По делото е депозирана молба вх.№ 3786/27.04.2022г. от касатора „Ботево 1 Солар“ ЕООД, подадена чрез адв. Р. В., с която същият заявява оттегляне на подадената касационна жалба и искане за прекратяване на производството, образувано по нея.
Върховният касационен съд намира, че с направеното оттегляне на касационната жалба е валидно десезиран от страната, разполагаща с правото на такава. Въпреки липсата в касационното производство на изрична норма, подобна на чл. 264 ГПК - "Оттегляне и отказ от въззивна жалба", безспорна е допустимостта на молба, с която Върховният касационен съд се десезира от разглеждане на жалба, поради оттегляне от упражненото право на обжалване. Доколкото молбата е редовна от външна страна и волята на касатора в указания по-горе смисъл е недвусмислено изразена, то ВКС не дължи произнасяне по реда на чл. 290 ГПК и производството по делото следва да се прекрати.
По тези съображения настоящият състав на Трето г. о. на ВКС

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№975/2021г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, поради оттегляне от касатора „Ботево 1 Солар“ ЕООД на касационната жалба , подадена срещу въззивно решение № 1510 от 09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2407/2020 г. на Софийски апелативен съд, в частта, в която е отхвърлено искането за присъждане на законна лихва за забава върху сумата от 162 912 лв. за периода 28.11.2014 г. – 27.11.2017 г.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: