Ключови фрази
Прихващане на вземане на кредитор със свое задължение към банката * прихващане * обявяване в несъстоятелност * конститутивен иск

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39
София, 02.07.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на двадесет и пети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова
ЧЛЕНОВЕ: Емил Марков
Ирина Петрова


при секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА…..……. и с участието на прокурора…………..………………..................., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 1283 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.
С определение № 10/18.І.2019 г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение атакуваното от двамата постоянни синдици на „КТБ” АД (в Н.) решение № 556/8.ІІІ.2018 г. на САС, ТК, 13-и с-в, по т.д. № 5582/2017 г. е бил допуснат в хипотезата по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК по следния релевантен за изхода на делото въпрос /с пор. № 4 от изложението по чл. 284, ал. 3 ГПК към жалбата/, явяващ се от значение за точното прилагане на закона, както и да развитието на правото, а именно: „Коя е приложимата правна норма при извършване на преценката за относителна недействителност на извършените прихващания по чл. 59, ал. 5 ЗБН – тази в редакцията й към момента на тяхното извършване, или тази, в редакцията й към момента на обявяване в несъстоятелност на „КТБ” АД, когато за нейните кредитори възниква потестативното право да искат обявяване на тяхната недействителност?”
В откритото съдебно заседание пред настоящата инстанция постоянните синдици на „КТБ” АД в Н. са заявили становище, че поддържат жалбата си и претендират касиране на атакуваното с нея въззивно решение. Ответното по касация „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД-София, гара Яна, редовно призовано, не е ангажирало становище на свой представител, докато конституираната в процеса като трето лице негов помагач „Първа инвестиционна банка” АД-София е поискала чрез двамата свои юрисконсулти да бъде спряно настоящето производство: до произнасянето на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 11/2018 г. по въпроса за установяване противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 ат 13.ІІІ.2018 г.) в частта: „Чл. 59, ал. 5 и ал. 6 се прилагат от 20.06.2014 г.”
Като взе предвид оплакванията и доводите в жалбата на касатора „КТБ” АД (в Н.), представлявана от двамата свои постоянни синдици, становището и съображенията в негова подкрепа на ответното по касация „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД, изразени по реда на чл. 287, ал. 1 ГПК в писмения му отговор по касационната жалба, а също и искането на третото лице негов помагач „ПИБ” АД за спиране на настоящето производство на основанието по чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, както и след като извърши проверка за материалната и процесуална законосъобразност на атакуваното въззивно решение в пределите на чл. 290, ал. 2 ГПК, Върховният касационен съд на Републиката, търговска колегия, първо отделение, приема следното:
Касационната жалба е основателна.
Обжалваното въззивно решение е валиден и допустим съдебен акт.
В срока за произнасяне /по чл. 235, ал. 5 ГПК/ разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН е била наново изменена (ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г.), което обстоятелство е лишило от предмет производството пред Конституционния съд на Република България, образувано по конст. дело № 11/2018 г. Поради това не следва да се преценява основателността на искането на „ПИБ” АД в качеството й трето лице-помагач на ответното по касация търговско дружество за спиране на касационното производство на основание по чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК.
Съгласно чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност /ЗБН/ недействително по отношение на кредиторите не несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, когато е извършено от кредитор или от банката:
1. след началната дата на неплатежоспособността;
2. след датата на поставянето на банката под специален надзор при условията и по реда на Гл. ХІ, раздел VІІІ от Закона за кредитните институции, включващ наложена мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон, ако тази дата предшества датата по т. 1
Предявените срещу ответното „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД в обективно кумулативно съединение 21 конститутивни иска са с правно основание по чл. 59, ал. 5 ЗБН. За да ги отхвърли, като неоснователни, въззивната инстанция е приела, че приложима била редакцията на текста на чл. 59, ал. 5 ЗБН, актуална към момента на извършване на всяко от процесните 21 прихващания, най-ранното от които от датата 19.ІХ.2014 г. „и на която не е придадено обратно действие”.
Данните по делото са, че с решение № 664/22.ІV.2015 г. на СГС, ТК, с-в VІ-4, постановено по т. д. № 7549/2014 г. е обявена неплатежоспособността на „КТБ” АД, като за начален момент на това състояние горната инстанция, а именно САС, ТК, ІІІ-и с-в, с постановеното по т. д. № 2216/2015 г. свое решение № 1443/3.VІІ.2015 г., е определила датата 20 юни 2014 г. Същевременно между страните по спора е имало сключени общо 5 договора за банков кредит, както следва:
~ 1./ От 8.ХІІ.2011 г. за 14 000 000 евро, от който, съгласно извлечение от счетоводните книги на банката към датата 29.Х.2014 г. задълженията на „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД са били в размер на 8 554539.48 евро;
~ 2./ От 26.ХІ.2012 г. в размер на 180 000 лева, от който, съгласно извлечението от счетоводните книги на банката, задълженията на ответника по касация са възлизали на 22 748.49 лв.
~ 3./ От 17.І.2013 г. в размер на 4 500 000 лева, от който, съгласно извлечението то счетоводните книги на банката, към датата 18.ІХ.2014 г. задълженията на търговеца ответник са били в размер на 2 413 390.35 лв.;
~ 4./ От 24.VІ.2013 г. в размер на 1 500 000 лева, от който, съгласно извлечението от счетоводните книги на банката, задълженията на ответното търговско дружество към датата 29.Х.2014 г. са били в размер на 974 082.60 лева;
~ 5./ От 1.ІV.2014 г. в размер на 4 000 000 лева, от който, съгласно извлечението от счетоводните книги на банката, задълженията на ответника към датата 29.Х.2014 г. са били в размер на 4 034 957.68 лв.;
По делото не е било спорно обстоятелството, че ответното „Промишлено строителство холдинг” ЕАД е имало задължения към банката настоящ касатор, произтичащи от горепосочените пет договора за банков кредит. От събраните по делото доказателства се установява факта на извършените цесии, както и възникналите по повод на същите прехвърляния на вземания взаимоотношения между страните по спора във връзка със заведените в периода 12.ІХ.2014 г. – 4.ХІ.2014 г. в канцеларията на банката настоящ касатор изявления на ответника за прихващане, както и за размера на активните /изискуеми и ликвидни/ вземания по тях.
Съгласно разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.): „Член 59, ал. 5, 6 и 7 се прилагат от 20 юни 2014 г., т.е. считано от окончателно определената начална дата на неплатежоспособността на „КТБ” АД (в Н.). В тази връзка несъмнено е, че всяко едно от процесните 21 прихващания следва по време този единствено меродавен за преценката за относителна недействителност на същите момент.
Ето защо обжалваното въззивно решение, така както и потвърденото с него решение на първостепенния съд за отхвърляне на кумулативно съединените конститутивни искове, ще следва да бъдат отменени, а вместо тях да се постанови съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който тези претенции да бъдат уважени.
Не следва да се присъждат разноски в полза на представляваната от двамата й постоянни синдици „Корпоративно търговска банка” АД (в несъстоятелност), тъй като по делото липсват доказателства, че такива реално са били направени.

Мотивиран от горното и на основание чл. 59, ал. 5 ЗБН Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 556 на Софийския апелативен съд, ТК, 13-и с-в, от 8.ІІІ.2018 г., постановено по т. д. № 5582/2017 г., КАКТО И потвърденото с него първоинстанционно решение № 1645/21.VІІІ.2017 г. на Софийския градски съд, ТК, с-в VІ-11, по т. д. № 2630/2016 г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОБЯВЯВА ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ по отношение кредиторите на масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) на извършените от „Промишлено строителство Холдинг” АД-София, гара Яна, 21 /ДВАДЕСЕТ И ЕДНО/ ПРИХВАЩАНИЯ със следните негови изявления до кредитната институция:
1./ С вх. № 8889/19.ІХ.2014 г.; 2./ С вх. № 8885/19.ІХ.2014 г.; 3./ С вх. № 10221/30.Х.2014 г.; 4./ С вх. № 8900/19.ІХ.2014 г.; 5./ С вх. № 10505/3.ХІ.2014 г.; 6./ С вх. № 8907/19.ІХ.2014 г.; 7./ С вх. № 8908/19.ІХ.2014 г.; 8./ С вх. № 8901/19.ІХ.2014 г.; 9./ С вх. № 8895/19.ІХ.2014 г.; 10./ С вх. № 8886/19.ІХ.2014 г.; 11./ С вх. № 8897/19.ІХ.2014 г.; 12./ С вх. № 8904/19.ІХ.2014 г.; 13./ С вх. № 8905/19.ІХ.2014 г.; 14./ С вх. № 8892/19.ІХ.2014 г.; 15./ С вх. № 8882/19.ІХ.2014 г.; 16./ С вх. № 8893/19.ІХ.2014 г.; 17./ С вх. № 9401/16.Х.2014 г.; 18./ С вх. № 10409/31.Х.2014 г.; 19./ С вх. № 10838/4.ХІ.2014 г.; 20./ С вх. № 10834/4.ХІ.2014 г.; 21./ С вх. № 10836/4.ХІ.2014 г., КАТО ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД НАЧАЛНАТА ДАТА НА НЕПЛАТЕЖОСПСОБНОСТТА на „Корпоративна търговска банка” АД /в несъстоятелност/ - 20 юни 2014 г.
Решението е постановено при участието на третото лице-помагач „Първа инвестиционна банка” АД-София.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1


2