Ключови фрази

3


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 133

гр.София, 07.04.2022 година


В ИМЕТО НА НАРОДA

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 3735 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Инвестбанк“ АД, представлявана от адв. Й. Д., срещу определение № 2487/13.07.2021 г., постановено по възз. гр. д. № 905/2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане молбата на страната за изменение в частта за разноските на решение № 872/12.05.2021 г. по същото дело.
В частната жалба се правят оплаквания, че постановеното определение е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.
Ответникът Я. Г. Г., чрез адв. Слави Микински, е представил писмен отговор, в който са изложени съображения за неоснователност на жалбата.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира частната жалба за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна, предвид следното:
За да постанови обжалваното определение съдът е посочил, че във въззивното производство страната не е представила списък на разноските съгласно чл. 80 ГПК. При неизпълнение на това процесуално задължение, същата няма право да иска изменение на определените й разноски, макар да е направила искане за присъждане на такива с въззивната жалба. В тази насока съдът се е позовал на задължителните указания за тълкуване на закона, дадени в т. 9 на ТР № 6/2013 г. по т. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.
Във въззивната си жалба „Инвестбанк“ АД е направила искане да й бъдат присъдени сторените разноски за двете съдебни инстанции, но не е представила списък по чл. 80 ГПК. С въззивното решение е отменено решението на първата инстанция и са отхвърлени предявените от Я. Г. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, вр. с чл. 225, ал. 1 КТ. Съобразявайки се с представените по делото доказателства за направени от ответника разноски, с приложения пред първата инстанция списък на разноските, липсата на такъв за въззивното производство и възражението на ищеца за прекомерност на адвокатското възнаграждение, ищецът е осъден да заплати на „Инвестбанк“ АД разноски по делото за двете инстанции общо в размер на сумата 3 500 лв. С молба вх. № 10573/02.06.2021 г. „Инвестбанк“ АД, представлявана от адв. Й. Д., е поискала изменение на постановеното решение в частта за разноските, като й бъдат присъдени допълнителни разноски, включително и за адвокатско възнаграждение, които е посочила в списъка, приложен към молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК.
Съгласно чл. 80 ГПК страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай тя няма право да иска изменение на решението в частта за разноските. Законоустановеното правило е ясно и в същото време по приложението му е прието задължителното за съобразяване от съдилищата разрешение по т.9 от ТР № 6/2013 г. на ОСГТК. Липсата на представен списък на разноските от страната води до ненадлежно упражняване на правото да се иска изменение на решението в тази част, поради което такова искане е недопустимо. Процесуалният закон изрично изисква прилагане на списък пред всяка инстанция и то до точно определен момент - до приключване на последното съдебно заседание.
От данните по делото е безспорно, че жалбоподателят не е представил списък по чл. 80 ГПК пред ОС – Варна, а в подадената частна жалба страната не е и заявявала такива твърдения. При това положение, обжалваното определение, с което молбата по чл. 248 ГПК е оставена без разглеждане, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2487 от 13.07.2021 г., постановено по възз. гр. д. № 905/2021 г. по описа на Окръжен съд – Варна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.