Ключови фрази


Определение по ч. гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 211

София, 11.12.2020 годинаВърховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25.11.2020 година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева
Владимир Йорданов
разгледа докладваното от съдия Йорданов

ч. гр. дело № 3485 /2020 г.

Производство по чл.274,ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р. Р. Г. срещу определение № 3229 от 13.02.2020 г. по възз.ч.гр.д. № 818 /2020 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение от 23.10.2019 г. по гр.д. № 10645 /2018 г. на Софийски районен съд, с което e отказано включване в делбената маса на друг имот – ателие № ...., в С., [жк], в [жилищен адрес].

Въззивният съд е приел, че искането на ответника за включване в делбената маса на друг имот дава възможност на всеки съделител да получи дяла си в натура, като делбата на всички съсобствени имоти следва да се извърши в едно производство, включително и ако съсобствените имоти се намират в различни съдебни райони, а искането по чл.341,ал.2 ГПК не може да бъде отхвърлено поради наличието на отделно заведени дела за всеки един от имотите. В случая обаче се иска включване в делбената маса на имот, предмет на друго висящо дело, по което страните не съвпадат със страните по настоящото производство, което е видно от материалите по делото и представения от Р. Г. нотариален акт. Поради което не е налице хипотезата на искане на делба съсобствени между същите страни имоти.

Насрещната страна М. Е. А. в писмен отговор оспорва допустимостта на частната жалба и наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

Частната жалба е допустима, независимо от написаното в обжалваното определение, че е окончателно, тъй като е подадена срещу преграждащо определение.

По наличието на предпоставките за допускане на касационно обжалване, настоящият състав намира следното:

Във връзка с довода за неправилност на обжалваното определение, че наличието на висящо делбено производство не е пречка да бъде уважено своевременно заявеното искане от съделител по чл.341,ал.2 ГПК, жалбоподателката извежда процесуалноправния въпрос: Съставлява ли разпоредбата за прекратяване при висящ процес по чл.126,ал.1 ГПК основание за отхвърляне на своевременно заявено от съделител искане по чл.341,ал.2 ГПК за включване в делбената маса на друг имот, ако за този имот е заведено и висящо отделно дело за делба между същите страни?

Твърди се противоречие с определение № 102 от 02.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1306 /2017 г. на II г.о. на ВКС и с решение № 37 от 03.09.2019 г. по гр.д. № 872 /2018 г. на II г.о. на ВКС, основание за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.1 ГПК, както и че въпросът има значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.3 ГПК.

Въпросът е обуславящ, защото въззивният съд е приел, че искането по чл.341,ал.2 ГПК не може да бъде отхвърлено поради наличието на отделно заведени дела за всеки един от имотите, но го е отхвърлил поради това, че страните по другото дело за делба не съвпадат със страните по разглежданото от него дело.

По въпроса настоящият състав приема разрешението в посоченото определение № 102 от 02.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1306 /2017 г. на II г.о. на ВКС, че отказът на съда да уважи своевременно направено от ответник по иск за делба искане по чл.341,ал.2 ГПК за включване на друг имот в делбената маса би попречил на възможността в същото делбено производство да бъде извършена делба на всички или повече съсобствени имоти, което има пряко значение за способа, по който ще се извърши делбата във втората и фаза и за възможността в съответствие с чл.69 ЗН всеки от съделителите да получи реален дял.

Към изложеното и в отговор на въпроса настоящият състав приема, че в случаите, когато искането по чл.341,ал.2 ГПК е направено когато в същия или друг съд има вече висящо друго дело между същите страни за съдебна делба на същия имот, за който се прави искането по чл.341,ал.2 ГПК, то съгласно чл.126,ал.1 ГПК е налице пречка за уважаването на искане по чл.341,ал.2 ГПК. В такъв случай и ако двете дела са висящи в един и същи съд остава възможността за съединяване на двете делбени дела за съвместното им разглеждане по реда на чл.213 ГПК, което обаче е предоставено на преценката на съда, който може да откаже да уважи искането и определението му за това не подлежи на обжалване.

По същество:

При дадения отговор на правния въпрос и при извода на въззивния съд, че страните по другото дело за делба на имота, за който е направено искане за включване в делбената маса по настоящото дело по реда на чл.341,ал.2 ГПК, са различни от страните по настоящото дело (за което по делото не са представени доказателства), следва извод за липсата на пречка по чл.126 ГПК за уважаване на искането за включване на посочения имот в делбената маса.

От това и от мотивите на въззивния съд, че делба на съсобствените между страните имоти следва да се извърши в едно производство, следва извод за неправилност на обжалваното определение.

То следва да бъде отменено, както и потвърденото с него определение и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд, който след като се снабди с удостоверение за страните, предмета и искането по другото дело за делба и при извод за липсата на пречките по чл.126 ГПК, следва да уважи искането по чл.341,ал.2 ГПК, след което да продължи разглеждането на делото за делба.

Страните не са поискали присъждането на разноски и не са представили доказателства, че са направили разноски, поради което разноски не следва да се присъждат.

Воден от изложеното настоящият състав на съда


О П Р Е Д Е Л И :

Допуска касационно обжалване на определение № 3229 от 13.02.2020 г. по възз.ч.гр.д. № 818 /2020 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение от 23.10.2019 г. по гр.д. № 10645 /2018 г. на Софийски районен съд.

Отменя определение № 3229 от 13.02.2020 г. по възз.ч.гр.д. № 818 /2020 г. на Софийски градски съд и потвърденото с него определение от 23.10.2019 г. по гр.д. № 10645 /2018 г. на Софийски районен съд.

Връща делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.