Ключови фрази
вписване на искова молба * делба *

Р Е Ш Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

524

София, 19.11. 2008 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

Председател: СТОИЛ СОТИРОВ

       Членове: ГАЛИНА МИХАЙЛОВА

                       ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 1714/2008 година.

Производството е по чл. 274, ал.3, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д. Т. Г. срещу определение № 74 от 02.04.2008 г. по ч.гр.д. № 69/2008 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е оставена без уважение частната й жалба срещу определение от 28.01.2008 г. по гр.д. № 781/2007 г. по описа на Силистренския районен съд, с което е прекратено производството по делото. Поддържа се, че обжалваното определение е незаконосъобразно и се иска отмяната му. Към частната жалба е приложено и изложение на основанията за допускане на касационно обжалване.

В срока по чл. 276 ГПК ответниците по частната жалба Е. Т. И., К. Т. Д. , К. Д. Д. , Р. Д. Д. , М. Г. Д. , Г. П. П. , Й. Г. С. и Т. Г. П. не изразяват становище по същата.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, от лице имащо право на жалба и съответства на изискванията на чл. 260-263, вр.чл.275, ал.2 ГПК.

Налице са предпоставките по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване. С обжалваното определение съдът се е произнесъл по съществен процесуалноправен въпрос, касаещ надлежното упражняване правото на иск - подлежат ли на вписване искови молби за делба на недвижим имот и приложима ли е за тези искови молби разпоредбата на чл. 114, ал.2 ЗС, съобразно която на подлежащите на вписване искови молби не се дава ход до вписването им. Произнасянето по този въпрос би имало значение за точното прилагане на закона – чл. 114 ЗС и чл. 11 ПВ, тъй като цитираните разпоредби съдържат обобщаващи формулировки и не посочват правната квалификация на всички искове, подлежащи на вписване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното определение състав на Силистренския окръжен съд е оставил в сила определение от 28.01.2008 г. по гр.д. № 781/2007 г. по описа на Силистренския районен съд, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 100, ал.3 ГПК /отм./, поради неизпълнение в срок на указанията, дадени с разпореждане от 11.01.2008 г., за вписване на исковата молба за делба на недвижими имоти. В мотивите към определението окръжният съд е приел, че съобразно разпоредбата на чл. чл. 114 и 112 ЗС /ДВ бр. 34/2000г./, на вписване подлежат всички искови молби, с които се предявяват искове за собственост, както и исковете за делба на недвижими имоти.

Този извод на въззивния съд е правилен, съобразен с разпоредбите на чл. чл. 114, б.”в” и 112, б. „з” и б.”а” ЗС. Предвид редакцията им след влизане в сила на ЗИДЗС /ДВ бр. 34/2000 г./, следва да се приеме, че същите установяват правилото, че на вписване подлежат както исковите молби, с които се предявяват установителни или осъдителни искове за собственост /искове с правни основания чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 97, ал.1 ГПК /отм./, решенията по които биха разрешили със сила на пресъдено нещо спор относно принадлежността на правото на собственост, така и исковите молби, с които се предявяват конститутивни искове, касаещи недвижим имот, решението по които би могло да внесе промяна във вещноправния статут на имота, каквито са исковете за делба по чл. 34 ЗС, респ.чл. 69 ЗН, искът по чл. 33, ал.2 ЗС. На подлежащите на вписване по чл. 114 ЗС искови молби не се дава ход, докато не бъдат вписани. В този смисъл, указанията за вписване на исковата молба, дадени в разпореждането по чл. 100, ал. 1 ГПК /отм./, са законосъобразни и неизпълнението им има за последица приложението на чл. 100, ал.2 и 3 ГПК /отм./.

Обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 74 от 02.04.2008 г. по ч.гр.д. № 69/2008 г. по описа на Силистренския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: