Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 99

София, 17.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 2126 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.307 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 260235 от 05.04.2022 г. на А. Я. О., И. М. А., Н. М. А., С. М. А., М. М. Д. и И. А. А., уточнена с молба вх. № 260239 от 07.04.2022 г. на А. Я. О., за отмяна на влязлото в сила решение № 260061/20.05.2021 г. по гр. д. № 8/2021 г. на ОС-Силистра.
Молбата се основава на чл.303, ал.1, т.1 ГПК – нови обстоятелства и нови писмени доказателства, от значение за изхода на делото: геодезическа снимка, постановление на Районна прокуратура С. от 29.08.2011 г.; заглавна част на проект за жилищна сграда от м. април 1948 г.; строителни разрешения № 152/799 и № 171/799; скица № 991/17.07.1994 г. и скица с виза от същата дата; скица № 1204/19.05.2008 г.; заповед № 528/22.04.1999 г. по чл.32, ал.1, т.2 З.; скица № 686/18.03.2008 г.; три писма на ДНСК: № СС-54-00-047 от 25.02.2016 г.; СС-357-00-340/24.09.2019 г. и СС-68-00-76/04.03.2014 г.; писмо на [община] изх. № 53851/29.07.2015 г.; акт № 26/09.08.2012 г. за непълноти и грешки в КККР; съобщение № 191/17.03.1999 г. за изработен проект за поправка на кадастралния план; обяснителна записка; епикриза на А. Я. О.; съдебномедицинско освидетелстване № 126/2011 г.; нотариален акт № 10, т.I, дело № 21/1975 г. и нотариален акт № ..., т...., дело № ....../1972 г. Отделно от това в основната молба са изложени оплаквания за неправилност на атакуваното решение и доводи по съществото на правния спор.
Ответниците Р. М. В. и Н. В. В. оспорват молбата. Считат, че тя е недопустима, евентуално – неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:
Молбата е процесуално допустима. Нейното съдържание отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 ГПК и на разясненията, посочени в т.10 на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГТК. Непрецизното посочване, че се иска отмяна на първоинстанционното, вместо на въззивното решение, не е порок, който може да доведе до оставяне на молбата без разглеждане. Следва да се приеме, че молбата е подадена в срок.
Към молбата са представени писмени доказателства, които молителите считат за нови. Преценката дали са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства, които да са от значение за изхода на делото и да послужат като основание за отмяна на влязлото в сила решение, следва да се направи при разглеждане на делото по същество.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молба вх. № 260235 от 05.04.2022 г. на А. Я. О., И. М. А., Н. М. А., С. М. А., М. М. Д. и И. А. А., уточнена с молба вх. № 260239 от 07.04.2022 г. на А. Я. О., за отмяна на влязлото в сила решение № 260061/20.05.2021 г. по гр. д. № 8/2021 г. на ОС-Силистра.
Делото да се докладва на председателя на първо гражданско отделение на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: