Ключови фрази
Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти

Р Е Ш Е Н И Е

№ 194

гр. София, 30.06.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в открито заседание на шести юни две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануела Балевска
ЧЛЕНОВЕ: 1. Снежанка Николова
2. Велислав Павков

при секретаря Теодора Иванова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 46 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. К. И. против решение №144/05.11.2010 г., постановено по гр.д.№ 363/2010 г. от Окръжен съд – Ямбол.
С писмен отговор, подаден в срока по чл.287, ал.1 от ГПК, ответникът по касационната жалба В. И. В. оспорва жалбата, като в открито съдебно заседание не се явява и не се представлява от процесуален представител.
Касационното обжалване е допуснато с определение на състава на ВКС №232/07.03.2011 г. на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК – противоречиво разрешаване на материалноправен въпрос от съдилищата. Материалноправният въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е относно възможността за опровергаване на презумпцията на чл.19, ал.1 от СК /отм/, при положение, че и двамата съпрузи са вписани като собственици на недвижимия имот в нотариалния акт, обективиращ сделката за неговото придобиване. В представените съдебни решения №146/14.04.2009 г. по гр.д.№ 432/2008 г., ІІ г.о. на ВКС, № 964/17.10.2008 г. по гр.д.№ 3000/2007 г. на І г.о. на ВКС и № 92/27.02.2003 г. по гр.д.№ 609/2002 г. на І г.о. на ВКС е възприето обратното на възприетото от въззивния съд становище, а именно, че когато се придобива имот на името на двамата съпрузи, възниква СИО, като кой от двамата съпрузи и с какви средства е без значение за придобиването на правото на собственост, като в този случай се изключва основателността на иска за преобразуване на лично имущество в право на собственост.
По отговора на материалноправния въпрос на основание чл.291 от ГПК, състава на ВКС приема следното:
При придобиването на имот от съпрузи, по време на брака им, ако и двамата съпрузи са участвували като страни по сделката и са изразили воля за придобиването на имуществото /движимо или недвижимо/, те двамата придобиват имуществото в режим на съпружеска имуществена общност, независимо от произхода на вложените при покупката средства. Дори вложените средства за придобиването на имуществото да са били лични на единия от съпрузите, то следва да се приеме, че той е предоставил половината от тях на другия съпруг на някакво основание. Това основание /напр. дарение, заем и др./ е без значение за възникването на съпружеската имуществена общност и изключва трансформирането на лично имущество в имущество, придобито по време на брака между съпрузите, в производство по иск с правно основание чл.21 от СК /отм./. В тази връзка състава на ВКС споделя изводите и разрешението, дадено на правния въпрос с представените решения №146/14.04.2009 г. по гр.д.№ 432/2008 г., ІІ г.о. на ВКС, № 964/17.10.2008 г. по гр.д.№ 3000/2007 г. на І г.о. на ВКС и № 92/27.02.2003 г. по гр.д.№ 609/2002 г. на І г.о. на ВКС.
По касационната жалба на Д. К. И., състава на ВКС приема следното:
По делото безспорно е установено, че спорния имот е придобит на името на двамата съпрузи, по време на брака им, чрез замяна с друг имот, придобит също по време на брака между страните, но само на името на съпруга В. В.. С оглед отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване следва да се приеме, че по отношение на имота – апартамент №52, находящ се в [населено място], [улица], [жилищен адрес] придобит с договор от 20.06.1989 година, В. В. би могъл да претендира трансформация на лично имущество, доколкото само той е записан като купувач по сделката. Същия имот обаче, е заменен със спорния имот на 26.10.1989 година, представляващ апартамент в [населено място], [улица], вх.Б, като при замяната е доплатена сума в размер на 8 701 лева, представляваща разлика между стойността на двете жилища, доплатена от съпрузите по време на брака им. Дори да се приеме, че жилището, заменено по договора за замяна с процесния недвижим имот е лична собственост /какъвто иск не е предявен и не е разгледан от съдилищата/, то по отношение на придобиването на имота чрез договора за замяна отново следва да се приложат правилата на съпружеската имуществена общност, тъй като и двамата съпрузи за страни по договора за замяна и са придобили правото на собственост в режим на СИО. Дори част от престацията по сделката – заменения апартамент, да е лична собственост на единия от съпрузите, то следва да се приеме, че той е предоставил половината от правата си върху този имот на другия съпруг на някакво основание. Това основание /напр. дарение, заем и др./ е без значение за възникването на съпружеската имуществена общност и изключва трансформирането на лично имущество в имущество, придобито по време на брака между съпрузите, в производство по иск с правно основание чл.21 от СК /отм./.
Предвид изложеното, решението на окръжния съд следва да се отмени в обжалваната част, касаеща произнасянето на съда по отношение на иска за делба на апартамент в [населено място], [улица], вх.Б, като вместо него се постанови ново, с което се допусне делбата на същия имот, при равни квоти за страните.
С оглед изхода на спора, в полза на Д. К. И. следва да се присъдят направените в производството съдебни и деловодни разноски, общо в размер на 3473,60 лева, с оглед представения списък на разноските.
Водим от горното, състава на ВКС, второ отделение на гражданската колегия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №144/05.11.2010 г., постановено по гр.д.№ 363/2010 г. от Окръжен съд – Ямбол в частта, с която е отхвърлен предявения иск за делба на апартамент №40 в [населено място], [улица][жилищен адрес] с площ от 93 кв.м. с идентификатор * заедно с прилежащото му избено помещение и идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, като вместо него постановява:
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между В. И. В. от [населено място], [улица][жилищен адрес]0 и Д. К. И. от [населено място], [улица] на следния недвижим имот:
Апартамент №40 в [населено място], [улица][жилищен адрес] с площ от 93 кв.м. с идентификатор * заедно с прилежащото му избено помещение и идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при равни между страните квоти – по ½ ид.ч.
ОСЪЖДА В. И. В. от [населено място], [улица][жилищен адрес]0 да заплати на Д. К. И. от [населено място], [улица] на основание чл.78, ал.3 от ГПК сумата 3473,70 лева.
Решението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.