Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

София, 17.02.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ


изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр.дело № 2769/2020 год.

Производството е по чл.250 във връзка с чл.245,ал.3 ГПК.
Образувано е по молба ,подадена от адв.Д.К. – пълномощник на В. П. С. за допълване на определение № 60322/ 06.12.2021 год. по настоящето дело,с което е издаден обратен изпълнителен лист в полза на В. П. С..При обосноваване на молбата си молителят поддържа,че съдебният състав не се е произнесъл по цялото му искане – присъждане на разноски,представляващи адвокатско възнаграждение в производството по чл.245,ал.3 ГПК.
Ответникът по молбата М. К. А. не е депозирал писмен отговор по смисъла на чл.250 ал.1 ГПК и не взема становище.
Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като взе предвид исканията на молителя и провери данните по делото,съобразно правомощията си,намира,че молбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл.250,ал.1,изр.2 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна,поради следните съображения:
Не е налице хипотезата на чл.250 ГПК. Непълно е съдебно решение, с което съдът се е произнесъл по част, а не по целия спорен предмет на делото, като самото допълване не пререшава вече решения правен спор.В случая настоящият състав се е произнесъл по целия предмет на спора,който е бил издаване на обратен изпълнителен лист и присъждане на направените разноски в това производство,като е приел,че подаването на молба по чл.245,ал.3 ГПК не е свързано с образуване на самостоятелно производство,в което съдът дължи произнасяне и по искането за разноски,които са били присъдени в решението по чл.290 ГПК.При това положение не е налице хипотезата на непълен съдебен акт и не може чрез искане по чл.250 ГПК за допълване на постановеното определение да се постигне пререшаване на спора,като се постанови различен от първоначалния резултат.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от адв.Д.К. – пълномощник на В. П. С. молба с вх.№ 69687/14.12.2021 год.за допълване на постановеното по делото определение № 60322/ 06.12.2021 год.
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: