Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 80

гр. София, 18.05.2022 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на………………………през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 3826/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по касационна жалба вх. № 902742/07.10.2020 г. на А. М. Ш. и А. А. Ш., чрез адвокат К. Б., срещу въззивно решение № 903775/03.09.2020 г. по в. гр. д. № 7/2020 г. на Окръжен съд - Благоевград.
С определение № 71/23.04.2021 г. по гр. д. № 3826/2020 г. на ВКС, II г.о., производството по делото е спряно до приключване на производството по тълкувателно дело № 1/2020 г. на ВКС, ОСГТК.
Съдът, като взе предвид, че по посоченото тълкувателно дело е постановено Тълкувателно решение № 1/27.04.2022 г., намира, че са налице предпоставките на чл. 230, ал. 1 ГПК за възобновяване на производството по настоящото дело.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 3826/2020 г. по описа на ВКС, II г. о.
ДЕЛОТО да се докладва на председателя на ІI г. о. на ВКС за насрочването му в закрито съдебно заседание.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: