Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 100

София, 23.06.2022 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20.06.2022 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова


разгледа докладваното от съдия Даскалова гр.дело № 2241/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба на Т. Ф. П., Д. П. С. и Ч. П. С. за отмяна на влязло в сила решение от 24.10.2018г., постановено по гр.д. № 1250/2017г. по описа на Районен съд– Перник. В молбата за отмяна се поддържа, че е налице основанието по чл.303, ал.1, т.1 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение, защото са открити нови обстоятелства и нови писмени доказателства. Твърди се, че против молителите е предявен иск от ответника Б. С. П., като на 13.12.2021г. им е връчен препис от исковата молба. В срока за отговор на исковата молба, при извършена на 23.12.2021г. справка в кметството на [населено място], молителят Ч. П. С. установил, че представеното по гр.д. № 1250/2017г. удостоверение /без дата/, издадено от Общински народен съвет [населено място] има втора страница, която обаче не била приложена по посоченото дело. Не същата дата поискал издаване на удостоверението в цялост, каквото му е и издадено и видно от него, същото се състои от две страници, като втората е справка и именно последната не е била приложена по гр.д. № 1250/2017г. по описа на ПРС.
Ответникът по молбата Б. С. П., чрез адв. Б., е изразил становище за неоснователност на молбата.
Молбата за отмяна е подадена от легитимирани лица, отговаря на изискванията на чл. 306 от ГПК и е депозирана в тримесечния срок по чл. 305, ал.1, т.1 ГПК – молителят сочи, че се е снабдил с документа на 23.12.2021г., а молбата е подадена на 17.01.2022г., предвид на което и следва да бъде насрочена за разглеждане в открито съдебно заседание за проверка относно това дали представения с нея документ е ново писмено доказателство от съществено значение за делото по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 от ГПК.
По изложените съображения, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Т. Ф. П., Д. П. С. и Ч. П. С. молба за отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на влязло в сила решение от 24.10.2018г., постановено по гр.д. № 1250/2017г. по описа на Районен съд– Перник.
Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.