Ключови фрази
Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * пасивна материалноправна легитимация * съпружеска имуществена общност * задължително другарство


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 191
София 13.03.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК,ІV г.о.в закрито заседание на пети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
при секретаря.......................... и в присъствието на прокурора....................
като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева ч.гр.дело № 164 по описа за 2014 год.за да се произнесе,взе предвид следното:Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по касационна частна жалба,подадена от К. П. Б. чрез пълномощник адв.П. О. срещу определение № 2392 от 9.08.13г. по ч.гр.дело № 2505/13г.на Варненския окръжен съд,с което е потвърдено определение № 10074 от 27.06.13г.по гр.дело № 19001/12г. на Варненския районен съд за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на исковата претенция.В приложеното изложение по чл.284 ал.1 т.3 ГПК се поддържа,че въззивният съд се е произнесъл по въпроса „при иск за недействителност на сделка по чл.135 ЗЗД презумпцията за недействителността по отношение на лимитативно определен кръг лица открива ли възможността за нееднакво решение по смисъла на чл.216 ал.2 ГПК спрямо ответници извън този кръг” ,който е от значение за точното прилагане на закона,както и за развитие на правото – чл.280 ал.1 т.3 ГПК.
Върховният касационен съд,състав на Четвърто гражданско отделение,като прецени наличието на предпоставките на чл.280 ал.1 т.3 ГПК,намира,че следва да допусне касационно обжалване на въззивното определение поради липса на задължителна практика по поставения въпрос.
В отговор на посочения въпрос настоящият съдебен състав намира следното:
Процесуалната легитимация определя принадлежността на правото на иск и следва от правните твърдения в исковата молба ,които обусловят не само процесуалната легитимация на ищеца,но и процесуалната легитимация на ответника.Съвместната собственост при съпружеската общност налага съвместна процесуална легитимация ,а следователно и задължително другарство по искове ,предявени от или срещу съпрузите за собственост или вещни права върху общите вещи,респективно за потестативни права,насочени към промяна в принадлежността или обременеността на общите вещи.
По основателността на частната касационна жалба:
Жалбата е основателна.
Предявен е иск с правно основание чл.135 ЗЗД от К. Б.,който твърди,че е кредитор на Д. М. Х. и че е увреден от сключената между нея в качеството на продавач,и С. Л. Д.,в качеството на купувач,сделка – договор от 9.02.10г.за продажба на търговски обект – павилион № ,с площ от 7.92 кв.м.,разположен на общинска земя в [населено място], [улица]. Исковата молба е оставена без движение от първостепенния съд с указания до ищеца за отстраняване на нередовности,в т.ч.да заяви дали предявява иска си и против съпругата на купувача – В. Й. Д. и да представи препис от исковата молба с приложенията за връчването й.С молба от 17.06.12г.ищецът е заявил становище,че е поддържа иска си спрямо посочените от него с исковата молба ответници и няма претенции към други лица,в резултат на което производството е прекратено.
С обжалваното определение въззивният съд е приел,че ищецът не е отстранил нередовността на исковата молба относно конституирането на задължителен другар на страната на ответниците по делото,поради което законосъобразно производството по делото е прекратено от първостепенния съд.
Определението е неправилно.В разглеждания случай съдът е направил извод,че купувачът по атакуваната сделка по реда на чл.135 ЗЗД С. Л. и съпругата му В. Й. Д. са задължителни другари в процеса,без да изследва въпроса дали не се касае за лично имущество на съпруга с оглед предназначението на продадения търговски обект.Съдът е следвало да даде допълнителни указания на ищеца да представи доказателства дали предмета на сделката не е вещ,притежавана в индивидуална собственост,в който случай не била налице съпружеска имуществена общност и съответно задължително другарство.Като не е съобразил това обстоятелство въззивният съд е постановил неправилно определение,което следва да бъде отменено,както и потвърденото с него определение и делото да бъде върнато на първостепенния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 2392 от 9.08.13г.,постановено по ч.гр.дело № 2505/13г.на Варненския окръжен съд и потвърденото с него определение № 10074/27.06.13г.по гр.дело № 19001/12г. на Варненския районен съд.
ВРЪЩА делото на Районен съд – Варна за продължаване на съдопроизводствените действия съгласно указанията.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.