Ключови фрази
Делба * определяне на квоти * продажба на лек автомобил * съпружеска имуществена общност * съсобственост * доказателства * придобиване по време на брака

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3

 

София, 20.01.2010 година

 

                            В    И   М   Е   Т   О    Н   А    Н   А   Р   О   Д   А

 

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно  заседание на  осемнадесети януари две хиляди и десета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

          ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

           ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА 

 

 

при  участието на секретар 

изслуша докладваното от съдията  БАЛЕВСКА

гр.дело № 2749 /2008  година, образувано по описа на I отд.,

и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по чл.290 -293 ГПК.

 

С определение по чл. 288 ГПК до касационнно обжалване е допусната касационната жалба на Ж. И. К. от с. С. буче, обл. Монтана срещу въззивно Решение от 31.01.2008 година, постановено по гр.д. Nо 428/2007 година на Окръжен съд- гр. М..

В срока по чл.287 ГПК не е подаден писмен отговор от ответника Д. Н. К..

Състав на ВКС - първо отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и с оглед на рамката , в която е допуснато касационното обжалване , а именно по чл. 280 ал. 1 т.1 ГПК , намира :

С посоченото решение е оставено в сила Решение от 29. 10. 2007 по гр.д. Nо 464/2006 година на районен съд- Монтана, в частта по допускане съдебна делба на ½ идеална част от ЛЕК АВТОМОБИЛ “ВАЗ 2105” с ДК Nо М 0989 между Ж при равни права на съделителите, а за останалата ½ идеална част искът е отхвърлен. Прието е , че придобиването на процесната част от лекия автомобил, като имущество, съпружеска имуществена общност, подлежащо на съдебна делба , е установено с представения регистрационен талон на съответното МПС.

Процесуално правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване: поради противоречиво разрешаване от съда с оглед на разясненията , дадени със задължителната съдебна практика по ПП 5-72 на ВС е този за “документът, съставляващ “прехвърлително” основание за придобиване правото на собственост на лек автомобил” който е от значение за доказване правопораждащият съсобствеността / при режим на бездялова съпружеска имуществена общност/ факт и реализиране на потестативно право на съдебна делба на съсобствениците.

С посочената задължителна практика на съдилищата е прието, че за да бъде признат режим на съпружеска имуществена общност по отношение на недвижим имот , движима вещ или право върху вещ , то меродавен за придобиване на същите по време на брака на страните е моментът на юридическото придобиване , съобразно конкретния придобивен способ. От тези разяснения следва , че въпросите за начина на доказване на придобиването на конкретната обща вещ или вещно право следват изискванията на закона касаещ, конкретния придобивен способ , установяване елементите на фактическия му състав.

Лекият автомобил с движима вещ , със специален ред на придобиване на правото на собственост , респ. за разпорежданията с него, уреден в ЗДвП. Регистрационният талон като удостоверителен документ/ до изменението на закона м.12.2003 година / не установява двата правно релевантни факта - кога и как е придобит лекия автомобил, тези факти се установяват с писмения договор за прехвърляне на собствеността, с нотариална заверка на подписите. Дръг производен документ, може да служи за доказателство за посочените правнорелевантни факти,само ако същите са надлежно възпроизведени. Посочената в регистрационния талон датата на първоначална или последваща регистрация е само косвено доказателство за датата / арг. от чл. 8 ал.2 от ЗДвП отм./, но не и за начина на придобиването и спазване изискванията за форма на сделката . За да се приеме , че лекият автомобил, регистриран на името на един от съпрузите е обща вещ, придобита в режим на съпружеска имуществена общност, следва по категоричен начин да е установено придобиването по време на брака по възмезден начин при точно спазена форма – договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Производството по делото е делбено, в първата фаза- по допускането на делбата.

Страните са бивши съпрузи, чиито граждански брак, сключен 03. 09. 1978 година , е прекратен по съдебен ред с развод на 27.07.2004 година По искане на бившата съпруга Д в делбата , по реда на чл. 278 ал. 2 ГПК /отм./ е включен л.а. “ВАЗ 2105” с ДК Nо М 99 09 АХ , стар М 1949, тезата на бившия съпруг Ж е , че въпреки отразеното в регистрационния талон, не той е собственик на автомобила,собственик е само неговия баща.

Данни за регистрация в сектор „Пътна полиция” Монтана сочат , че в издадения на 08.02.1988 година регистрационен талон като собственик са посочени Ж. К. и И. К. , като документите , въз основа на които е извършена тази регистрацията не се съхраняват в полицията .

Въз основа на изложените от настоящият състав съображения за правнорелевантните факти и тяхното установяване , изводите на въззивния съд , че процесният лек автомобил е закупен по време на брака на Д. Н. К. и Ж. И. К., заедно с трето лице- бащата на мъжа И. К. , поради което ½ идеална част е имущество, в режим на съпружеска имуществена общност, и са налице предпоставките да се допусне делба на тази част , са неправилни и необосновани. Съвместната регистрация на МПС е сигурна индиция само за времето на придобиването в съсобственост – чл. 8 ал.2 ЗДвП / отм./ и Наредба Nо 6 / 75 година на МВР за регистрация на ППС, но не и за придобивния способ, който има определяща роля за това дали едно имущество е придобито с общи или лични средства, дали е имущество в режим на съпружеска имуществена общност, превърната по силата на развода в обикновена дялова съсобственост или не , и може ли да бъде допусната съдебна делба.

След като липсват надлежни доказателства за установяване начина на придобиване правото на собственост и валидността на сделката , то на базата на предположения не може да се прави извод за наличие на съсобственост , подлежаща на съдебна делба. В тежест на страната , която е твърдяла , че вещта е обща е доказването на придобиването, юридическия способ и валидността на сделката, след като са налице и изисквания за форма , установени от специална правна норма.

Данните по делото сочат , че без да са установени правнорелевантните факти , въззивният съд е приел, че е налице подлежаща на делба съсобственост между страните по делото в обем на ½ идеална част от процесния автомобил. Констатираните пороци на волята на съда налагат отмяна на обжалваното решение. С оглед на обоснованата по горе теза за начина и документите, необходими за установяване наличието на съсобственост по отношение на лек автомобил, като движима вещ за която има установен от закона специален ред на придобиване и установяване на собствеността, настоящият състав приема , че обжалваното решение , в частта , с която до съдебна делба е допусната ½ идеална част от лек автомобил “ВАЗ 2105” с ДК Nо М 0989 между Ж при равни права на съделителите, следва да бъде отменено и искът за делба отхвърлен .

По изложените съображения и на основание чл. 293 ГПК, състав на второ отделение на ВКС-гражданска колегия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА Решение от 31.01.2008 година, постановено по гр.д. Nо 428/2007 година на Окръжен съд- гр. М., В ЧАСТТА , с която е оставено в сила Решение от 29. 10. 2007 по гр.д. Nо 464/2006 година на районен съд- Монтана по допускане съдебна делба на ½ идеална част от ЛЕК АВТОМОБИЛ “ВАЗ 2105” с ДК Nо М 0989 между Ж. К. и Д. К. при равни права на съделителите и вместо него п о с т а н о в я в а:

ОТХВЪРЛЯ иска на Д. Н. К. от гр. М. срещу Ж. И. К. от с. С. буче , заявен на основание чл. 34 ЗС във вр. с чл. 26 и 27 СК от 1985 г.-отм. за съдбна делба на ½ идеална част от лек автомобил “ВАЗ 2105” с ДК Nо М 0989 , като неоснователен.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :