Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 211

гр.София, 27.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
Членове: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 3088 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.248 ГПК.
Образувано по молба вх.№ 4206/13.05.2022 г. на адвокат Р. И. от АК-Добрич, назначена за особен представител на ответника М. Р. М., с искане за допълване на постановеното решение № 80 от 09.05.2022 г. по гр.д.№ 3088/2021 г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските. Изложени са съображения, че на особения представител се дължи възнаграждение за всяка съдебна инстанция независимо от изхода на делото съгласно разясненията на т.6 от ТР № 6/06.11.2013 г. по тълк.д. № 6/2012 г., ОСГТК на ВКС.
Настоящият състав на Върховния касационен съд намира молбата за допълване на постановеното решение в частта му за разноските е редовна и процесуално допустима, но по същество е неоснователна поради следното:
Производството по делото е образувано по иск на Г. Н. Й. против Р. Т. М. и М. Р. М., за оспорване на бащинството по отношение на детето М. Р. М., род. на 09.06.2019 г., докато страните са били в граждански брак.
С определение № 1031/12.12.2019 г. по гр.д.№ 736/2019 г. на Окръжен съд Добрич, адвокат Р. И. е назначена за особен представител на детето М. Р. М. поради противоречие в интересите между представляван и представител. Съгласно чл.29, ал.4, изр.2 ГПК, в този случай съдът според обстоятелствата определя дали първоначално разноските да се поемат от представлявания или от представителя. В конкретния случай, разноските в касационното производство не могат да се възложат в тежест на малолетното дете, поради което следва да се поемат от ищцата - майка и законен представител на детето.
От данните по делото е видно, че в касационната жалба и проведеното съдебно заседание, адвокат Р. И. от АК-Добрич, назначена за особен представител на малолетната М. Р. М., е претендирала разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева в касационното производство. Настоящият съдебен състав не се е произнесъл по тази претенция, поради което с молба вх.№ 4206/13.05.2022 г., особеният представител иска допълване на решението по гр.д.№ 3088/2021 г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските, които не са внесени предварително от ищцата. В становище вх.№ 5096/13.06.2022 г., ищцата Г. Н. Й. чрез адвокат М. С. счита, че молбата за допълване по чл.248 ГПК следва да бъде уважена, като се определи възнаграждение на особения представител на малолетното й дете, съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Предвид изложените обстоятелства, подадената молба за допълване на решението в частта му за разноските е неоснователна, тъй като такива не са внесени предварително от ищцата, поради което тези разноски следва да се определят при окончателното решаване на делото по същество, съгласно чл.294, ал.2 ГПК.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 4206/13.05.2022 г. на адвокат Р. М. И. от АК-Добрич, за допълване на решение № 80 от 09.05.2022 г. по гр.д.№ 3088/2021 г. на ВКС, ІV г.о. в частта му за разноските.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.2.