Ключови фрази


Р Е Ш Е Н И Е

№42

гр.София, 15.07.2021 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря Валентина Илиева
разгледа докладваното от съдия Декова
гр.дело №203 по описа за 2020 год.

Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от „Неохим“ АД, чрез процекуален представител мл.юрисконсулт М., срещу въззивно решение от 30.10.2019г., постановено по в.гр.д.№625/2019г. на Окръжен съд - Хасково, с което е потвърдено решение от 12.07.2019г. по гр.д.№788/2019г. на Районен съд - Димитровград за уважаване на предявените от Я. Н. К.-Г. искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ.
Касационното обжалване е допуснато с определение № 474 от 27.05.2020г. на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, доколкото по поставения правен въпрос: „съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция“ съдебната практика е недостатъчна и следва да бъде развита.
Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя „съкращаване на щата” по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е налице и в случаите на т. нар. „трансформиране” на длъжности. Последователно в практиката си ВКС приема, че трансформиране на длъжности при съкращаване в щата се осъществява в случай, че в щатното разписание е закрита определена длъжност, но се създава нова такава /с ново или под старото наименование/ по трудови функции, в обема на които са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност, но са предвидени и включени съществено нови /спрямо тези на закритата/ по своята характеристика трудови функции, или трудовите функции на закритата длъжност изцяло се разпределят между други длъжности. С решение №168/10.6.2014 г. по гр.д.№5342/2013 г. на ВКС, ІV г.о., е прието, че “не е налице съкращаване на щата, а трансформация, щом съществените за длъжността трудови функции са запазени в новата длъжност, независимо, че има предвидени и допълнителни трудови задължения, щом те не са определящи са характера и съдържанието на работата. В продължение на мотивите си решаващия съдебен състав е стигнал до извод, че за характера и същността на длъжността от значение е не нейното наименование, а правата и задълженията на работника или служителя, определящи съдържанието на трудовите му функции. Възможно е работодателят да разпредели трудовите функции, по съществувала длъжност, за изпълнение между други служители, чийто трудови функции са съществено различни; трудовите задължения на няколко различни длъжности да бъдат обединени в една нова длъжност; на мястото на една длъжност да се създаде друга с частично променени функции и задължения, включително и чрез прибавяне на нови функции и задължения. За преценката дали между стара и нова длъжност има съвпадение, без значение от наименованието им, е естеството на възложената работа, същностите, определящите я трудови функции. Ако между тях има съвпадение, тогава и между старата и нова длъжност по щата няма същностна разлика. Разминаването в несъщинските и несъществени функции не е определящо и в подобен случай няма съкращаване на щата. Налице е реално съкращаване при наличието на трансформация, при която трудовата функция на съкратената длъжност се прехвърля на друга длъжност със съществено различаваща се трудова функция, както и когато тя се преразпределя между други длъжности, със съществено различаващи се трудови функции. Изводът за идентичност не може да се изведе нито само от наименованието на длъжността, нито от механично сравнение на трудовите задължения по длъжностна характеристика. Една и съща длъжност, в зависимост от предмета на дейност на работодателя може да има различни трудови функции. Едни и същи трудови задължения по длъжностна характеристика могат да съдържат същностни различия в зависимост от съответната длъжност, от йерархичното й място в структурата на предприятието, от предмета на дейност и организацията на предприятието. При преценката за идентичност на трудовите задължения следва да се изхожда от естеството на работата, от свойствените задължения за длъжността – от това има ли съществена разлика в трудовите функции с оглед характера и естеството на възложената работа за длъжността.”.
Преценката дали е налице реално /а не фиктивно/ съкращение на щата е винаги конкретна във всеки отделен случай, но във всички случаи тя се предпоставя от съпоставянето между трудовите функции на процесната длъжност, заемана от ищеца, и друга или други конкретно установени по делото щатни длъжности при ответника-работодател, за които ищецът твърди, че се осъществяват трудови функции, несъществено отличаващи се от тези на заеманата от него длъжност. Реално съкращаване на щата е налице когато съществуващата щатна длъжност се преобразува в друга нова длъжност, в която се запазват всички или част от задълженията от дотогавашната щатна длъжност, но към тях се прибавят нови, съществени трудови задължения, променят се изискванията за нейното заемане, поради което е налице нова трудова функция и нова длъжност. Не е налице съкращаване на щата, а трансформация, ако съществените за длъжността трудови функции са запазени в новата длъжност, независимо, че има предвидени и допълнителни трудови задължения, ако те не са определящи за характера и съдържанието на работата. Както се посочи, за характера и същността на длъжността от значение е не нейното наименование, а правата и задълженията на работника или служителя, определящи съдържанието на трудовите му функции.
В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. По съображения в жалбата се иска да бъде отменено атакуваното решение.
Ответникът по касационната жалба Я. Н. К.-Г., чрез процесуален представител адв.П., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед заявените основания за касиране на решението, приема следното:
С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на предявените от Я. Н. К.-Г. срещу „Неохим“ АД, искове за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено със заповед № 201942/05.03.2019г. на прокуриста на „Неохим“ АД на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „инженер, химически процеси“; за заплащане на сумата от 4867,65 лева, представляваща обезщетение за времето, през което е останала без работа, за период от 06.04.2019г. до 09.07.2019г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска - 30.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата.
Въззивният съд е приел уволнението на ищеца на приложеното от работодателя основание за уволнение по чл.328, ал.1, т.2 КТ – поради съкращаване на щата, за незаконно, по съображения, че съкращаването на щата е фиктивно, а не е реално. Приел е, че: новата по щатно разписание длъжност „инженер, производство/планиране, анализ и контрол“ включва както трудовите задължения, които е имала длъжността „инженер, химически процеси“, така и нови такива. Въззивният съд е изложил съображения, че: при сравнение на длъжностните характеристики прави впечатление, че трудовите функции са почти идентични, като в новата длъжност са добавени повече контролни такива. Посочил е, че за да се приеме, че е налице реално съкращаване на щата поради трансформация на длъжности трябва новите трудови функции, които разграничават старата от новата длъжност да са основни и съществени; тя да се характеризира с тях. Въззивният съд е приел, че при внимателен анализ на всички доказателства по делото не може да се направи такъв извод; че всъщност двете длъжностни характеристики са изготвени в различна степен на детайлизиране на отделните основни задължения: така в новата длъжност е наблегнато на контрола върху изпълнението на прогнозната производствена програма като това задължение е разделено въз основа на различните начини за изпълнението му – чрез извършване на регулярни срещи с ръководителите на производствените цехове и решаване на текущи въпроси относно технологията на производството. Съдът е приел, че в тази насока са и показания на разпитаните свидетели, вкл. на дамата свидетели, посочени от ответника-работодател, преценени с оглед на трудовите задължения по длъжностните характеристики за двете длъжности.
При направените оплаквания във въззивната жалба за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, в правомощията на въззивния съд е било да допусне експертиза с цел изясняване на релевантните за спора факти, в който смисъл са и задължителните указания по т.3 от Тълкувателно решение № 1 от 9.12.13г.на ОСГТК на ВКС. За да се отговори на доводите на страните по делото, съдът е следвало да вземе експертно заключение за изясняване и сравняване на естеството на възложената работа на старата и на новата длъжности, за да отговори дали в комплекса на трудовите функции са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност и дали са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции. Със заключението си вещото лице ще подпомогне съда и в преценката на свидетелските показания по делото.
Поради изложеното е налице поддържано от касатора основание за неправилност на въззивното решение и то следва да бъде отменено на основание чл. 293, ал. 2 ГПК и тъй като се налага извършването на действия по събиране на доказателства, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Варна, който ще следва да се произнесе и по разноските за настоящото производство - чл.294, ал.2 ГПК.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивно решение от 30.10.2019г., постановено по в.гр.д.№625/2019г. на Окръжен съд – Хасково.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Хасково.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: