Ключови фрази

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 282

[населено място] , 01.07.2022 г.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска Колегия, второ отделение, в закрито заседание на тридесети юни, през две хиляди двадесет и втора година, в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Върбанова
ЧЛЕНОВЕ: Петя Хорозова
Иванка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Ангелова ч.т.д.№ 1432/2022 год. и за да се произнесе съобрази следното :
Производството е по чл.282 ал.2 ГПК .
Подадена е молба от „ЗАД Армеец”АД за спиране изпълнението, предвид касационното му обжалване, на Решение № 790/01.06.2022 г. по в.гр.д. № 2937/2021 год. на Апелативен съд – София, в частта, с която е потвърдено решението на СГС, постановено по гр.д. № 16195/2019г., с която е осъден да заплати на ищцата Б. Г. И. сумата от 50 000 лв. – застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смъртта на баща й, ведно със законната лихва от 02.08.2019г. до окончателното плащане.
С посоченото въззивно решение съставът на САС е потвърдил решение на СГС по гр.д. № 16195/19г. в частта, с която е отхвърлен предявеният от Б. Г. И. иск по чл.432, ал.1 КЗ за разликата над 50 000 лв. до предявения размер от 100 000 лв., като част от обща искова претенция от 200 000 лв. Със същото решение въззивният състав е оставил без разглеждане подадената от „ЗАД Армеец”АД въззивна жалба, вх.№ 312295 от 27.04.2021г. и насрещна въззивна жалба с вх.№ 328451 от 16.06.2021г. срещу уважената с решението на първоинстанционния съд част от претенцията, която е за 50 000 лв.
Подадената от молителя „ЗАД Армеец”АД касационна жалба, вх.№ 14527 от 29.06.2022г., е срещу частта на въззивното решение, с която е оставена без разглеждане насрещната му въззивна жалба срещу осъдителната част на първоинстанционния акт. Изложени са съображения за недопустимост, очевидна неправилност и допуснато нарушение на процесуалните правила, с искане за отмяна в обжалваната част и връщане за произнасяне от САС по насрещната въззивна жалба. Също така, твърди, че срещу същата част на въззивното решение е подал пред ВКС частна жалба, вх.№ 13375/16.06.2022г., за която по настоящото дело няма данни, от които да се прецени редовността й.
Като съобрази изложените в касационната жалба оплаквания и искане за касиране на въззивното решение в частта, с която въззивният съд е оставил без разглеждане подадената насрещна въззивна жалба, настоящият касационен състав намира, че същата има характер на частна жалба, тъй като предмет на обжалване е частта на въззивното решение, имаща характер на определение.
При така установените обстоятелства молбата за спиране се явява неоснователна, поради липса на касационна жалба срещу въззивно осъдително решение, изпълнението на което да бъде спряно.
С оглед на така приетото, внесената съгласно чл.282 ал.2 т.1 ГПК по сметката за обезпечения на ВКС гаранция от 50 000 лв., обстоятелство изрично удостоверено от счетоводител на ВКС към 30.06.2022г., подлежи на освобождаване.
Предвид горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, второ търговско отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба, вх.№ 5890 от 30.06.2022г., от „ЗАД Армеец”АД за спиране изпълнението на Решение № 790/01.06.2022 г. по в.гр.д. № 2937/2021 год. на Апелативен съд – София.
ОСВОБОЖДАВА постъпилата по сметката за обезпечения на ВКС на 28.06.2022г., с вносител „ЗАД Армеец”АД, сума от 50 000 лв.
УКАЗВА на молителя да посочи банкова сметка, по която да му се върне внесената сума.
Да се издаде препис от определението на „ЗАД Армеец”АД.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ :1. 2.