Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 111
София, 28.06.2022 г.
Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА
Членове: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 4491/2021 година.

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.
Подадена е молба вх. № 1317/09. 02. 2022 г. г., от М. К. В. и Р. Р. В., чрез адв. А. И., за изменение на определение № 6/14. 01. 2022 г. по гр. д. № 4491/2021 г. в частта за разноските чрез осъждане на Р. И. Т., на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК, да заплати на Р. Р. В. и А. К. В. сумата 1000 лв. разноски за производството по отмяна, представляващи платено адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК и процесуално представителство пред ВКС в производството по отмяна, в какъвто смисъл има формирана воля в мотивите към прекратителното определение, постановено по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Ответницата по молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК Р. И. Т. е направила възражение за прекомерност, по смисъла на чл. 78, ал. 5 ГПК, на платеното адвокатско възнаграждение и иска намаляване на присъдените разноски от 1000 лв. на 300 лв. М. В. и Р. В., чрез адв. А. И., са изразили становище за неоснователност на това искане.
Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:
Молбата по чл. 248 ГПК е подадена от легитимирано лице, в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК (съобщение за постановеното прекратително определение по чл. 307, ал. 1 ГПК е връчено на Р. В. и А. В. на 07. 02. 2022 г., а молбата по чл. 248 ГПК е подадена от тях на 09. 02. 2022 г., в срока за обжалването му).
Разгледана по същество, молбата е частично основателна.
Производството по делото е образувано по подадена от Р. И. Т. молба за отмяна, на осн. чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, на влязло в сила решение № I-31-1830 от 31. 07. 2017 г. по гр. д. № 52053/2012 г. на Софийски районен съд, потвърдено с решение № 2885 от 19. 04. 2019 г. по гр. д. № 5441/2018 г. на СГС, недопуснато до касационно обжалване с определение № 68 от 13. 02. 2020 г. по гр. д. № 2827/2019 г. на ВКС, 2 г.о. в частта му, с която е уважен предявеният от М. К. В. и Р. Р. В. (конституирани като ищци на основание чл. 227 ГПК, като наследници на починалия ищец Р. И. В.) против Р. И. Т. иск с правно основание чл. 109 ЗС, вр. чл. 52 ЗС, за осъждане на ответницата да премахне насаждения, намиращи се в собствения й имот с идентификатор .....по КК на [населено място], на разстояние от 0, 45 до 1, 75 м. до общата граница с поземлен имот с идентификатор ....., собственост на ответниците, индивидуализирани в диспозитива на първоинстанционното решение.
Подаден е писмен отговор на молбата за отмяна от адв. А. П. И., като процесуален представител на Р. Р. В. и М. Р. В., с който се поддържа недопустимост, евентуално - неоснователност на молбата за отмяна. Претендира се присъждане на разноските, направени в производството по отмяна. Представен е договор за правна защита и съдействие от 18. 10. 2021 г. и фактура № 187/18. 10. 2021 г., от които е видно, че размерът на договореното и платено на адв. И. възнаграждение за процесуално представителство на ответниците В. по молбата за отмяна, възлиза на 1000 лв.
С определение № 6 от 14. 01. 2022 г. по гр. д. № 4491/2021 г. на ВКС, 1 г. о., производството по молбата за отмяна е прекратено като недопустимо. В мотивите към определението е прието, че с оглед изхода на производството, молителката ще следва да бъде осъдена да заплати на ответниците по молбата Р. Р. В. и М. Р. В. сумата 1000 лв. разноски за производството по отмяна, представляващи платено адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор по чл. 306, ал. 3 ГПК и процесуално представителство пред ВКС в производството по отмяна. Произнасяне в диспозитива по своевременно предявената от ответниците по молбата за отмяна претенция за присъждане на направените по делото разноски липсва. Този порок следва да бъде отстранен по предвидения в разпоредбата на чл. 248 ГПК ред.
Тъй като за администриращия молбата за отмяна съд и за ВКС не съществува задължение за изпращане на подадените отговори по чл. 306, ал. 3 ГПК и приложенията към тях на молителите по чл. 303, съотв. 304 ГПК, и предвид обстоятелството, че пред Върховния касационен съд не е провеждано открито съдебно заседание, възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК, направено в предоставения от съда едноседмичен срок за становище по молбата по чл. 248 ГПК, е заявено своевременно.
Разгледано по същество, възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК е основателно. Размерът на уговореното и платено от ответниците по молбата адвокатско възнаграждение от 1000 лв. за изготвяне на отговор на молбата за отмяна и процесуално представителство пред касационната инстанция в производството по отмяна е прекомерно. Общият размер на защитения имуществен интерес на ответниците по молбата за отмяна възлиза на 4787, 60 лв. (данъчната оценка на имота, за защита на собствеността върху който е предявен негаторният иск от ответниците по молбата за отмяна срещу молителката). Съгласно чл. 9, ал. 4, вр. чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в случая минималният размер на адвокатското възнаграждение за изготвяне на отговор на молба за отмяна възлиза на 565,13 лв. Преценявайки тези обстоятелства, фактическата и правна сложност на делото, обема и сложността на извършените от молителката и от пълномощника на ответниците по молбата адв. И. процесуални действия, настоящият състав намира, че от платеното от ответниците по молбата за отмяна възнаграждение в размер на 1000 лв. следва да им се присъди, на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК, сумата 600 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ, на осн. чл. 248 ГПК, по молба на М. К. В. и Р. Р. В., определение № 6 от 14. 01. 2022 г. по гр. д. № 4491/2021 г. на ВКС, 1 г. о., в частта за разноските, като осъжда Р. И. Т., на осн. чл. 78 ГПК, да заплати на М. К. В. и Р. Р. В. сумата 600 лв. разноски, направени в производството по отмяна.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: