Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 313
София, 19.07. 2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 487/2020 година

Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба на А. Ц. Т., чрез процесуален пълномощник, срещу определение № 348 от 16.12.2019 г. по в.ч.гр.д. № 400/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдено разпореждане от 11.09.2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново за връщане на подадена от Т. касационна жалба срещу въззивно решение № 275 от 20.06.2019 г. по в.гр.д. № 90/2019 г.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за неправилност на атакувания съдебен акт. Твърди се, че делото не е търговско по см. на чл.280, ал.2 /сега ал.3/, т.1 ГПК, тъй като се касае за отношения между търговец и потребител на финансови услуги.
Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезите на чл.280, ал.1, т.1 - 3 и чл.280, ал.2, пр.3 ГПК, с формулиран въпрос: Търговски по см. на чл.280, ал.2, т.1 ГПК ли са делата, които имат за предмет правоотношения, произтичащи от търговски сделки, в т.ч. абсолютните, и една от страните не е търговец.
От ответника по частната касационна жалба – „ЕОС Матрикс” ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, е постъпил писмен отговор, в който се твърди неоснователност на оплакванията в жалбата.

С определение № 168 от 14.04.2020 г. настоящият съдебен състав е постановил спиране на образуваното частно производство, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълкувателните процедури по тълк.дело № 2/2018 г. и тълк.дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС. С постановяване на решения по двете тълкувателни дела, основанието за спиране на производството по делото е отпаднало и то следва да бъде възобновено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото, приема, че е налице основание за допускане на касационно обжалване на атакуваното определение на апелативния съд.
С оглед разрешенията, дадени в обявеното на 23.06.2022 г. Тълкувателно решение по тълк.дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, определението е вероятно недопустимо. Съгласно мотивите на този тълкувателен акт, компетентен да разгледа частна жалба срещу постановено от окръжен съд разпореждане за връщане на касационна жалба, е касационният, а не апелативният съд. Тълкуването е мотивирано с характера на процесуалните действия по администриране на жалбата, които не се извършват от окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция. Затова, постановеното от него разпореждане за връщане на касационната жалба не попада в обхвата на определенията по чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 ГПК
Функционалната компетентност на ВКС за произнасяне по процесуалната законосъобразност на разпореждането на окръжния съд за връщане на касационната жалба срещу постановеното от него въззивно решение, предпоставя ВКС да приеме за разглеждане подадената от А. Т. частна жалба срещу това разпореждане /след обезсилване на определението на Апелативен съд – Велико Търново/.
Разпореждането на съдията-докладчик от Окръжен съд – Велико Търново, постановено на 11.09.2019 г. за връщане на касационната жалба на А. Т. срещу решение № 275 от 20.06.2019 г. по в.гр.д. № 90/2019 г., е правилно. Процесуално законосъобразно е обективираното в него становище за необжалваемост на въззивното решение, което е постановено в производство по търговски спор. В случая, предмет на делото са осъдителни искови претенции за парични вземания – главница в размер на 7 689.99 лв. и възнаградителна лихва в размер на 1 056.80 лв., произтичащи от договор за банков кредит – абсолютна търговска сделка по чл.1, ал.1, т.7 ТЗ. Осъдителното въззивно решение, с което са уважени изцяло исковите претенции на легитимирания нов кредитор на жалбоподателката е постановено по посочените обективно кумулативно съединени искове, с цена на всеки от тях под предвидения в чл.280, ал.3, т.1 ГПК праг от 20 000 лв., като е отменено изцяло първоинстанционното решение № 443 от 07.11.2018 г. по гр.д. № 1546/2018 г. на Районен съд – Горна Оряховица.
Обжалваното разпореждане се явява в съответствие и с възприетото в Тълкувателно решение № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС разграничение между гражданските и търговски дела при дефиниране необжалваемостта на постановени по тях въззивни решения, в зависимост от обективния критерий - паричната оценка на предмета на съответното дело. В мотивите към този акт на нормативно тълкуване е прието, че въведеният имуществен праг за допустимост на касационното обжалване не е обусловен от изискване за търговско качество и на двете страни по сделката, от която произтича правния спор. Изтъкнато е, че до приемането на Закона за изменение и допълнение на ГПК – ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., не са предвидени изключения, при които, качеството на лицето – страна по търговска сделка, да определя по какъв ред се разглежда делото, а качеството „потребител“ на едната страна по правоотношението, не променя характера на делото, нито рефлектира върху обжалваемостта на въззивния съдебен акт.
Съобразно принципните постановки в ТР № 3/2019 г. и неприложимостта на приетото със ЗИД ГПК обн.,ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г. ново процесуално правило на чл.113 ГПК, тъй като към момента на влизане в сила на този изменителен закон въззивното производство не е било висящо, формираният извод за недопустимост на подадената от Т. касационна жалба следва да се потвърди.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д. № 487/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, II т.о.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 348 от 16.12.2019 г. по в.ч.гр.д. № 400/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдено разпореждане от 11.09.2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново за връщане на подадената от А. Ц. Т. касационна жалба срещу въззивно решение № 275 от 20.06.2019 г. по в.гр.д. № 90/2019 г.
ОБЕЗСИЛВА определение № 348 от 16.12.2019 г. по в.ч.гр.д. № 400/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 11.09.2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново за връщане на подадената от А. Ц. Т. касационна жалба срещу въззивно решение № 275 от 20.06.2019 г. по в.гр.д. № 90/2019 г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: