Ключови фрази

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 231

гр.София,

15.07. 2022г.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети юли, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ЦАНОВАкато разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 595 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от адв.Е. В.-особен представител на поставения под пълно запрещение Я. Н. К. от [населено място], действащ чрез настойника си М. Я. К. подадена срещу въззивното решение № 241/25.10.2019 г, постановено по гр.дело № 218/2018 г на Добрички Окръжен съд, Гражданска колегия, с което е потвърдено решение № 39 от 23.3.2018 г по гр.дело № 181/2017 г по описа на РС-Генерал Тошево, с което са отхвърлени предявените искове по чл.31 ЗЗД, чл.42 ал.2 ЗЗД и чл.26 ал.2 ЗЗД.
С определение от 05.05.2020г. ВКС е спрял производството по гр.дело № 595/20 г, по описа на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение до постановяване на решение по ТД №5/2020г. ОСГТК на ВКС.
С определение от 31.05.2022г. като е констатирано , че е постановено решение по ТД№5/2020г. ОСГТК на ВКС, е възобновено производството по делото.
С молба от 28.06.2022г. Г. Ж. И.-ответник по иска и по касационната жалба, е направил отвод на съдиите В.Райчева и Г.Михайлова по съображения свързани с изложеното от тях особено мнение към приетото тълкувателно решение по ТД №5/2020г. ОСГТК на ВКС.
Съдиите В.Райчева и Г.Михайлова намират, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т. 6 ГПК и същите се отвеждат от участие по касационно гр.д. № 595/2020 г. като членове на съдебния състав.
МОТИВИРАН от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА съдия Веска Райчева и съдия Геника Михайлова като членове на съдебния състав по касационно гр.д. № 595/2020г. по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС.

Делото да се докладва за определяне на нови членове на състава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: