Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 243

София, 13.06.2022 година


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на шести юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА
ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева ч.т.д. № 405/2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба на „Портал“ ЕООД, [населено място], с искане за изменение на определение № 143 от 05.04.2022 г. по ч.т.д. № 405/2022 г. на ВКС, като се намали присъденото адвокатско възнаграждение за депозирането на отговор на частната му жалба от „ Престън еко“ ЕООД, [населено място].
Ответната страна – „ Престън еко“ ЕООД, [населено място] – не е заявила становище.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение констатира, че искането е депозирано в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана страна и следва да се разгледа по същество.
Производството по ч.т.д. № 405/2022 г. на ВКС, І т.о. е образувано по частна жалба на „Портал“ ЕООД, [населено място], срещу определение № 60234 от 13.12.2021 г. по т.д. № 2456/2021 г. на Върховния касационен съд, II т.о. Настоящият състав с определение № 143 от 05.04.2022 г. по ч.т.д. № 405/2022 г. на ВКС е потвърдил обжалваното определение. Определението е влязло в сила, като в същото е налице произнасяне по искането на Престън еко“ЕООД, [населено място] за присъждане на разноски, поради което на страната са присъдени 1200 лв.- адвокатско възнаграждение за депозирания отговор на частната жалба.
Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК при направено възражение за прекомерност на платеното адвокатско възнаграждение съдът следва да извърши преценка за съответствието му с правната и фактическа сложност на делото,при което евентуално да го намали, но спазвайки ограничението, поставено от Наредба №1/2004г. на ВАдвС. Законодателят е предвидил това произнасяне на съда да бъде извършвано само при надлежно и своевременно сезиране от страната искане. В настоящия случай, предвид развитието на производството в закрито заседание молителят се запознава за пръв път с претендираните от ответника разноски за адвокатски хонорар, поради което направеното възражение за прекомерност на същите се явява своевременно и следва да се разгледа.
Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 7 вр. с чл. 9, ал. 4 вр. чл. 7, ал. 3 вр. чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения в производства по частни жалби срещу актове в производство по молба за отмяна на влязло в сила решение по чл. 630 ТЗ минималното адвокатско възнаграждение възлиза на 1/3 от 3/4 от минималния размер за една инстанция, определен на базата на стойността на предявените вземания в делата за несъстоятелност. В случая с определение № 264299/26.08.2021 г. по т.д. № 199/2020 г. на СГС (л. 537 от делото) във връзка със списък на приетите вземания (л. 465), обявен в ТР на 20.07.2021 г., са приетите вземания в размер на 2 274 647,76 лв. Това обуславя минимално адвокатско възнаграждение за защита по частна жалба в производството по отмяна на влязло в сила първоинстанционно решение на съда по несъстоятелността от 1/3 от 3/4 от сбора между 21530 и 1% от 1 274 647,76 лв., или 8569,12 лв.
При тези обстоятелства настоящият състав на ВКС намира, че липсва основание да се приеме, че присъденото адвокатско възнаграждение от 1200 лв. се явява прекомерно, доколкото същото е значително под минимално дължимото в настоящата хипотеза.
Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Портал“ ЕООД, [населено място], с правно основание чл. 248 ГПК за изменение на определение № 143 от 05.04.2022 г. по ч.т.д. № 405/2022 г. на ВКС, в частта му за разноските.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: