Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 266

гр. София, 29.06. 2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закритото съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Д.Драгнев ч.гр.д № 2395 по описа за 2022 г., приема следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на А. П. Я. против определение № 828 от 24.03.2022 г., постановено по ч. гр. д. № 821 по описа за 2022 г. на Софийския апелативен съд, ГО, 1 състав, с което е оставена без уважение частната жалба на А. Я. против определение от 24.11.2021 г. по в. гр. д. № 7161 по описа за 2020 г. на Софийския градски съд, IV-„А“ въззивен състав, за оставяне без разглеждане на молбата и за изменение на постановеното по делото решение в частта за разноските.
Частният жалбоподател твърди, че определението е незаконосъобразно, поради което моли да бъде допуснато касационното му обжалване по поставения въпрос, да бъде отменено и делото да бъде върнато на Софийския градски съд за постановяване на определение по молбата за изменение на решението в частта за разноските.
Другите страни по делото не вземат становище по частната касационна жалба.
Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, като взе предвид становището на частния жалбоподател и данните по делото приема следното по допустимостта на частната касационна жалба:
Частната жалба е подадена срещу определение на апелативен съд, с което е потвърдено прекратително определение на Софийския градски съд, постановено от този съд като въззивна инстанция. Разпоредбата на чл.274, ал.2, изр. 1, предложение второ от ГПК както преди, така и след изменението с ДВ бр. 50/2015 г., предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция. Затова тези определения не подлежат на съдебен контрол, както е прието в ТР № 2 от 23.06.2022 г. по тълкувателно дело № 2 по описа за 2018 г. на ОСГТК на ВКС. Ето защо частната касационна жалба трябва да бъде оставена без разглеждане, а производството следва да бъде прекратено.
Воден от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на А. П. Я. против определение № 828 от 24.03.2022 г., постановено по ч. гр. д. № 821 по описа за 2022 г. на Софийския апелативен съд, ГО, 1 състав, като ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 2395 по описа за 2022 г. на ВКС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: