Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 323

София, 21.07.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на деветнадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова ч.т.д.№1534/22г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 от ГПК.
С определение №639/14.10.2022г. по ч.гр.д.№896/21г. Софийски апелативен съд е потвърдил разпореждане №267600/25.06.21г. по т.д.н.№2085/2020г. по описа на Софийски градски съд, с което е върната подадената от „Уотър технолоджи МС“ ООД въззивна жалба вх.№331383/24.06.2021г. срещу решение №260943/10.06.21г. по същото дело.
Срещу това определение на САС е подадена, чрез процесуален представител адв.Г. М., частна касационна жалба от „Уотър технолоджи МС“ ООД, в която се поддържат оплаквания за неправилност, поради допуснати от въззивния съд нарушения на съдопроизводствените правила. Оспорва се като неотговарящ на фактите изводът на състава,че товарителницата с която е доставена от куриер въззивната жалба се разминава в номерата с представения с частната жалба срещу разпореждането екземпляр от същата, като се акцентира върху първата част от изписания в двете товарителници номер. Частният касатор твърди,че не му е известно поради каква причина в приложения към въззивната жалба екземпляр от товарителница е изписана дата на подаване 23.06.21г., след като е подал въззивната си жалба на 22.06.21г. Сочи,че съдът не е изпълнил задължението си да уважи искането му за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с официална справка от куриера на коя дата е подадена пощенска пратка от адв. М. с получател Софийски градски съд. Претендира се отмяна на определението на САС с произтичащите от това последици.
В приложеното към касационната жалба писмено изложение на предпоставките за допускане на касационния контрол се излагат доводи за наличие на основанието по чл.280 ал.1 т.1 ГПК, тъй като обжалваното определение е постановено в противоречие с Тълкувателно решение №6/15.01.2019г. по тълк.д.№6/2017г. на ОСГТК на ВКС относно дейността на въззивния съд в производствата по частни жалби. Наведени са твърдения,че при постановяването на обжалваното определение САС не се е произнесъл по доводите в частната жалба относно наличието на данни,че въззивната жалба е подадена на 22.06.21г., дори не е приел като доказателство представената с частната жалба товарителница, нито му е издал съдебно удостоверение, съгласно искането, направено в частната жалба.
По делото е постъпил писмен отговор на частната касационна жалба от насрещната страна „Вило България“ЕООД, чрез адв.Н. Н., в който се се излагат доводи за правилност и законосъобразност на обжалвания съдебен акт. Прави се искане за оставяне на частната касационна жалба без уважение.
Частната касационна жалба е подадена в установения срок срещу подлежащ на обжалване по посочения ред съдебен акт от легитимирана да обжалва въззивното определение страна, което я прави допустима.
За да потвърди обжалваното пред него разпореждане на първоинстанционния съд,с което е върната подадената от „Уотър технолоджи МС“ ООД въззивна жалба срещу постановеното от Софийски градски съд решение по делото, с определението си САС е споделил констатираното от него,че 7-дневният срок за обжалване на решението, с което е открито производство по несъстоятелност на „Уотър технолоджи МС“ООД е започнал да тече от 15.06.2021г. /датата,на която решението е вписано в ТРРЮЛНЦ/ и е изтекъл на 22.06.2021г. ; върнатата от СГС въззивна жалба вх.№331383 е била входирана в деловодството с дата 24.06.2021г., като е била доставена чрез куриерска фирма „Спиди“ с товарителница №1-00050960075618 – 1420000292419 с подател адв.Г. М. и получател СГС, без да се посочва какви документи съдържа и по кое дело, като в същата е посочено,че е взета на 23.06.2021г. и доставена на 24.06.2021г. Констатирано е от въззивния състав, че представената с частната жалба товарителница е с друг номер - №1-00050960075618 – 1420000292322, поради което удостовереното от съдържанието ѝ, че на 22.06.2021г. адв.Г. М. е изпратил документи до СГС, съдът е намерил,че не доказва идентичност на двете пратки и следователно, не опровергава приетото от първата инстанция,че въззивната жалба е просрочена. По тези съображения постановеният в този смисъл от Софийски градски съд съдебен акт е намерен за законосъобразен, а частната жалба срещу него – за неоснователна.
Настоящият състав на Второ търговско отделение на ВКС намира,че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на така постановеното определение на САС. Обща предпоставка за допускане на контрол по същество от касационната инстанция е в писменото изложение по чл.284 ал.3 т.1 ГПК да бъде формулиран конкретен материално-правен или процесуално-правен въпрос, разрешаването на който да е обусловил крайния изход при произнасянето на въззивния съд. В представеното към частната касационна жалба изложение няма посочен такъв въпрос,а липсата му е достатъчно основание да бъде отказан достъп до касационен контрол без да бъде разглежданата сочената в допълнение предпоставка в хипотезата на чл.280 ал.1 т.1 ГПК, съгласно разясненията в т.1 от ТР №1/2010г. по тълк.д. №1/2009г. на ОСГТК на ВКС.
При все това настоящият състав счита,че следва да бъде отбелязано,че при произнасянето си с обжалваното определение въззивният съд не се е отклонил от сочената от частния касатор задължителна съдебна практика на ВКС. Същият е действал като съд по същество, преценявайки налице ли са основания, обуславящи извод,че въззивната жалба е просрочена. За целта е взел предвид и обсъдил всички налични по делото релевантни към разглеждания казус доказателства – както приложената към въззивната жалба товарителница за доставянето ѝ, така и ангажираното с частната жалба ново доказателство – копие от товарителница /представляваща също „екземпляр на получател“/, като е анализирал и двете доказателства, намирайки,че не се касае за различни екземпляри от един и същи документ, а за отделни такива с различни номера. С тълкувателното решение е дадена на въззивния съд възможност по негово усмотрение да събере и допълнителни доказателства, в случай, че прецени това за необходимо, а в случая, доколкото пропускът на адв.М. да посочи какви документи и по кое дело е изпратил на СГС с двете очевидно различни товарителници като номера и дати, не би могъл да бъде саниран и исканото съдебно удостоверение не би могло да послужи както на частния жалбоподател, така и на съда за установяване на обстоятелства, различни от вече констатираните, липсата на произнасяне по искането за издаване на съдебно удостоверение не може да бъде ценено като нарушение от страна на въззивния състав, допуснато в отклонение от цитираната по –горе задължителна практика на ВКС.
Поради изложеното, атакуваното определение не следва да се допусне до касационен контрол.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Второ Търговско отделение


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА определение №639/14.10.2022г. по ч.гр.д.№896/21г. Софийски апелативен съд до касационно обжалване.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.