Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 128

гр. София, 04.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ
Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева ч. гр. дело № 1036 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Делото е образувано по частна жалба на „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу определение № 260013 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 1/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено разпореждане № 262624 от 9.11.2020 г. по ч. гр. д. № 1673/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив за връщане, поради неотстраняване в указания срок на констатирани пороци, на частна касационна жалба с вх. № 265808/19.10.2020 г., подадена от „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу определение № 260230 от 2.10.2020 г. по същото дело. Пловдивският апелативен съд е визирал, че ч. гр. д. № 1673/2020 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив е образувано по частна жалба на „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу отказ на съдия по вписванията при PC - Пловдив да впише нотариален акт за учредяване на сервитутни права за прокарване на подземни електропроводи, депозиран с молба вх. № 14735/26.06.2020 г. С определение № 2602430 от 2.10.2020 г. Окръжен съд – Пловдив е оставил жалбата без уважение, като срещу определението е постъпила частна касационна жалба. Същата е оставена без движение с разпореждане от 19.10.2020 г., до внасяне на дължимата държавна такса и представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. Съобщението за указанията е получено от жалбоподателя, чрез юрисконсулт К. Н., на 29.10.2020 г., като в указания едноседмичен срок констатираните нередовности са останали неотстранени, което е довело до връщането на частната касационна жалба.
Пловдивският апелативен съд е посочил, че в частната жалба, с която е сезиран, са изложени твърдения, че юрисконсулт Р. Я., депозирала от името на „Електроразпределение Юг“ ЕАД върнатата частна касационна жалба, не е могла да отстрани нередовностите, установени от съда, поради здравословни причини. Приел е, че дори това да е така, то не променя обстоятелството, че частната жалба е страдала от пороци, които не са били отстранени, което е било възможно да бъде сторено своевременно, при положение, че Я. не е единственият юрисконсулт на жалбоподателя.
Жалбоподателят оспорва твърденията, че нередовностите на частната жалба са останали неотстранени, като твърди, че на 14.12.2020 г. е заплатил изисканата му държавна такса. Счита, че съображенията, че в дружеството има и други юрисконсулти, следва да бъдат преосмислени, предвид наличието на пандемия в релевантния за делото период и невъзможността заболелият юрисконсулт да предаде документи на негов колега. В жалбата са изложени и основания по чл. 280 ГПК за допускане на касационно обжалване на определение № 260230 от 2.10.2020 г. на Окръжен съд – Пловдив.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че с определение № 260013 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 1/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив се възпрепятства правилното прилагане на закона и развитието на правото. Твърди се, че на дружеството е следвало да бъде даден нов срок за отстраняване на констатираните нередовности на частната касационна жалба.
С определение № 63 от 31.03.2021 г. настоящият съд е спрял делото до произнасяне на ОСГТК на ВКС с тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2018 г.
Тъй като е налице постановено решение по тълкувателното дело - № 2/23.06.2022 г., производството по ч. гр. дело № 1036/2022 г. следва да бъде възобновено на основание чл. 230, ал. 1 ГПК.
Настоящият съдебен състав намира, че частната касационна жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е редовна от външна страна.
С определение № 260230 от 2.10.2020 г., постановено по ч. гр. д. № 1673/2020 г., Окръжен съд – Пловдив е оставил без уважение жалбата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу определение от 26.06.2020 г. на съдия по вписванията при РС – Пловдив. В законоустановения срок срещу това определение посоченото дружество, чрез юрисконсулт Р. Я., е подало жалба вх. № 265808/19.10.2020 г. С разпореждане № 261838 от 19.10.2020 г. Окръжен съд – Пловдив е оставил жалбата без движение, с указание за представяне в 1-седмичен срок от получаване на съобщението на доказателства за платена държавна такса по жалбата, както и на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Указанията на съда са били съобщени редовно на 29.10.2020 г., като до 9.11.2020 г., когато съдът е върнал частната касационна жалба, от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД не са предприети каквито и да е процесуални действия. С депозираната срещу разпореждането от 9.11.2020 г. жалба е представено доказателство, че на 5.11.2020 г. на Р. Г. Я. е връчено предписание на РЗИ – Пловдив за поставянето й под карантина, като контактна на заразено лице.
Разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК урежда, че по отношение на частните касационни жалби приложение намира чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК. Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК допускането на касационно обжалване е предпоставено от произнасянето от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за спорното право и по отношение на който е налице някое от допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК, както и при вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност на въззивния акт (чл. 280, ал. 2 ГПК). Съгласно постановките на Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда в обжалваното решение/определение. Неформулирането на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Допълнително касаторът следва да аргументира наличието на някое от допълнителните основания за допускане на касационно обжалване, визирани в чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Настоящият съд счита, че следва да допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, пр. второ ГПК – за проверка вероятната недопустимост на атакуваното пред него определение.
ВКС, състав на второ гражданско отделение намира, че определение № 260013 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 1/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив е недопустимо, тъй като е постановено извън функционалната компетентност на съда. Съображенията му за това са следните:
От приетото в ТР № 2/23.06.2022 г. по тълк. д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, включително изложените мотиви, следва, че когато връща касационна жалба или частна касационна жалба, окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като администриращ съд. Затова неговото разпореждане не попада в приложното поле на чл. 274, ал. 2, изр. първо, пр. второ ГПК и апелативният съд не е компетентен да се произнесе по частна жалба срещу такова разпореждане. Компетентен да се произнесе в тези случаи е Върховният касационен съд.
Изложеното обуславя обезсилването на определението на Апелативен съд – Пловдив, след допускането му до касационно обжалване, като настоящият съд следва да разгледа по същество частната жалба срещу разпореждането на Окръжен съд – Пловдив за връщане на подадената касационна жалба.
Това разпореждане е законосъобразно.
Срещу определението на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърден атакувания отказ на съдия по вписванията да разпореди вписване на нотариален акт, е подадена касационна жалба, към която не са приложени документ за внесена държавна такса и изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, поради което в съответствие с нормите на ГПК администриращият я съд я е оставил без движение и е указал отстраняване на посочените нередовности в 1-седмичен срок. До изтичане на срока не са предприети процесуални действия в изпълнение на указанията, поради което законосъобразно касационната жалба е върната. Ето защо разпореждане № 262624 от 9.11.2020 г. на Окръжен съд – Пловдив следва да бъде потвърдено.
С подаване на частната жалба срещу разпореждането за връщане на касационната жалба „Електроразпределение Юг“ ЕАД е навело и доводи за пропуснат срок за изпълнение на указанията, поради здравословни причини, относими към един от юрисконсултите на дружеството, които доводи могат да бъдат квалифицирани като искане за възстановяване на срока за изпълнение на указанията. По това искане следва да се произнесе Окръжен съд – Пловдив.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. гр. д. № 1036/2021 г. по описа на ВКС, ІІ г. о.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 260013 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 1/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив.
ОБЕЗСИЛВА определение № 260013 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 1/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 262624 от 9.11.2020 г. по ч. гр. д. № 1673/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив.
ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Пловдив, който да се произнесе по искането по чл. 64 ГПК, инкорпорирано в жалба вх. № 271087/30.11.2020 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.