Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 222
гр. София, 13.06.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Александър Цонев
Членове: Филип Владимиров
Джулиана Петкова

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2034/2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. С. А. срещу определение № 97/11.03.2022 г. по ч. гр. д. № 5046/2021 г. на ВКС, III г. о., с което е оставена без разглежане частната ѝ касационна жалба вх. № 3265/02.03.2021 г. срещу определение № 390/09.02.2021 г. по в. ч. гр. д. № 312/2021 г. на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение частна жалба на страната срещу отказа на Софийски градски съд за предоставяне на правна помощ.
Частната жалба е редовна и процесуално допустима.
С обжалваното определение се приема, че частна касационна жалба вх. № 3265/02.03.2021 г. е насочена срещу съдебен акт, който не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол, тъй като необжалваемостта му произтича пряко от закона – чл. 95, ал. 5 и ал. 6 ГПК; правилата, уреждащи обжалваемостта на съдебните актове са императивни и не могат да бъдат дерогирани от съда; неправилното посочване в диспозитива на определението на апелативния съд, че то подлежи на касационен контрол не придава суспензивен и деволутивен ефект на частната жалба, подадена срещу него.
Обжалваното определение е законосъобразно. Производството по предоставяне на правна помощ е двуинстанционно. В този смисъл е изричната разпоредба на чл. 95, ал. 6 ГПК. Когато по искането за предоставяне на правна помощ се е произнесъл първоинстанционният съд и го е отхвърлил, компетентен да се произнесе по частната жалба срещу отказа е съответният въззивен съд, чийто акт не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол. Предвид изложеното, частната касационна жалба против определението на апелативния съд е процесуално недопустима, както правилно е приел и съставът на ВКС, III г. о.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 97/11.03.2022 г. по ч. гр. д. № 5046/2021 г. на ВКС, III г. о.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: