Ключови фрази


2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 13/27.01.2022 г.

гр. София, 21 януари 2022 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 2149/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Съобщението за постановеното по делото определение № 60798/09.12.2021 г. (заедно с препис от определението), както и призовката за насроченото открито съдебно заседание, изпратени до жалбоподателя-ищец М. П. Р. (чрез процесуалния му пълномощник адв. С. В.), са върнати на 17.01.2022 г. с отбелязвания от 12.01.2021 г. на връчителя-призовкар, че същият жалбоподател е починал. По делото обаче няма доказателства за това обстоятелство.
Предвид горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:

Да се извърши служебна справка относно гражданското състояние на жалбоподателя-ищец М. П. Р. с ЕГН [ЕГН], както и – ако същият действително е починал – относно наследниците му по закон (деца, съпруга и пр.) и техните адреси.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: