Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114

София, 16.03.2022 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 1527 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 85 от 07.01.2022 г. от „Енерго-Про Продажби“ АД, подадена чрез адв. Н. Б. за допълване на постановеното по делото определение № 60914 от 29.12.2021 г. с присъждане на разноски.
По молбата е постъпил писмен отговор от Д. Х. Д., подаден чрез процесуален представител адв. С. В., в който прави възражение за прекомерност на претендираното от „Енерго-Про Продажби“ АД адвокатско възнаграждение, с твърдения, че правната защита на дружеството пред ВКС се изразява само в подаване на отговор на касационната жалба, без явяване в открито съдебно заседание.
Върховният касационен съд, състав на ІII г. о., за да се произнесе взе предвид следното:
Молбата на „Енерго-Про Продажби“ АД е постъпила своевременно в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество молбата е основателна.
С определение № 60914 от 29.12.2021 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение от 22.12.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2772/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което с което след отмяна на решение от 27.07.2020 г. по гр. д. № 13020/2019 г. на Варненски районен съд е отхвърлен предявеният от Д. Х. Д. срещу „Енерго-Про Продажби“ АД отрицателен установителен иск, че ищцата не дължи на ответника сумата от 14 871,81 лв., представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за периода от 21.04.2018 г. до 20.04.2019 г. за обект в [населено място], кв. Г. с кл. № [ЕГН] по издадена фактура № [ЕГН]/22.07.2020 г., по подадената от Д. Х. Д. касационна жалба. С определението съдът е пропуснал да се произнесе по искането за разноски.
Молителят претендира присъждането на сторените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2340 лв. с ДДС, за които е представил доказателства – договор за правна помощ и съдействие от 02.03.2021 г., фактура № [ЕГН]/02.03.2021 г. и платежно нареждане за кредитен превод от 12.03.2021 г. Предвид своевременно направеното пред настоящата инстанция с касационната жалба възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение по чл. 78, ал. 5 ГПК и доколкото делото не се отличава с особена фактическа и правна сложност, а защитата на ответната страна по касационната жалба по делото се изразява в изготвяне на отговор на касационна жалба с изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, без явяване в открито съдебно заседание адвокатското възнаграждение на молителя следва да се намали до предвидения в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимум, при съобразяване разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наредбата, а именно до сумата 1171,38 лв. с ДДС, равняваща се на ѕ от възнаграждението по чл. 7, ал. 2, т. 4. Предвид изложеното, определението следва да се допълни като на „Енерго-Про Продажби“ АД се присъдят сторените разноски за настоящото производство – сумата от 1171,38 лв. с ДДС.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 60914 от 29.12.2021 г. по гр. д. № 1527/2021 г. на Върховния касационен съд, III г. о., както следва:
ОСЪЖДА Д. Х. Д., ЕГН [ЕГН] да заплати на „Енерго Про-Продажби“ АД, ЕИК[ЕИК] сумата 1171,38 лв. /хиляда сто седемдесет и един лева и тридесет и осем стотинки/ – съдебни разноски за настоящото производство.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: