Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 96
София, 16.03.2022 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр. д. № 4036 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив, чрез юрисконсулт С. П., против решение № 260088 от 22.07.2021 г., постановено по гр. д. № 280 по описа за 2020 г. на Апелативен съд - Пловдив, с което е потвърдено решение № 498 от 11.05.2020 г. по гр. д. № 2973/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив за отхвърляне на предявения от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив против „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, гр. Пловдив иск по чл. 49 ЗЗД за заплащане обезщетение за имуществени вреди в размер общо на 97 756.85 лв., от които 26 681.39 лв. материали и транспортни разходи за тях за подмяна на 75 броя стълбове и пилони, описани в таблица № 1, неразделна част от исковата молба и 71 075.46 лв. за демонтаж на увредени стълбове, монтаж на нови и възстановяване на мрежата в оперативно състояние.
„Цифрова кабелна корпорация“ ООД, гр. Пловдив, чрез пълномощника си адвокат И. Б., е подало писмен отговор по реда и в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендира възстановяване на направените разноски.
За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване, съдът съобрази следното:
Апелативният съд е констатирал, че ищецът е основал иска на твърденията, че е енергийно предприятие – оператор на електроразпределителна мрежа, като територията на община Пловдив е включена в обособената му с лицензията територия; елементите на електроразпределителната мрежа на територията на община Пловдив, чрез които осъществява своята дейност, са негова собственост и има задължение да я поддържа в съответствие с приетите от КЕВР Правила за управление на електроенергийната система (ДВ бр. 68/2007 г.) и Правила за управление на електроразпределителните мрежи (ДВ бр. 66/2007 г.), поради което дружеството е собственик и е задължено да поддържа електропровод (част от електроразпределителната мрежа), представляващ въздушна кабелна мрежа ниско напрежение, находяща се на територията на квартал Прослав в гр. Пловдив, придобита чрез правоприемство и по давност (1992 г. – 2006 г.), като дружеството я владее и понастоящем; мрежата е въздушна кабелна мрежа НН и е изградена, разположена и функционира на посочените улици в квартал Прослав на гр. Пловдив; описаният електропровод е изграден от центрофугални стоманобетонни стълбове, произведени от „Симат“ АД – Димитровград, проектирани да носят електропроводната част на разпределителната мрежа и проводниците на уличното осветление от описаните в ИМ типове, като в съответствие с изискванията на производителя ищцовото дружество е монтирало електромерните табла на потребителите на електрическа енергия в кв. Прослав на гр. Пловдив на специално поставени за целта самостоятелни пилони, изпълнени от стоманени поцинковани тръби, а електрозахранването на потребителите от стълбовата линия до електромерните табла и оттам до техните жилища се осъществява с изолирани проводници, за които разположените в непосредствена близост до стълбовете пилони служат като носещ елемент и облекчават тяхната работа и така описания електропровод е въведен в експлоатация през 2008 г. и е заведен в баланса на дружеството. През 2017 г. ответното дружество, въз основа на Разрешение за строеж № 105/13.05.2016 г. е извършило строеж „Разширение на съществуваща електронна съобщителна мрежа“, негова собственост, на територията на Район Западен, кв. Прослав, с място на изпълнение – уличната регулация, публична общинска собственост, като според одобрената за строежа проектна документация, разширението на съществуващата електронна съобщителна мрежа на ответника следва да се изпълнява на посочената територия само подземно, като няма предвидени доставки и монтаж на други съоръжения и елементи, които да са предназначени за въздушни електронни съобщителни мрежи, както и за абонатни отклонения и инвестиционният проект е бил съгласуван с ищеца, като е подписан двустранен съгласувателен Протокол № 17137079 от 04.04.2016 г. -единствено за изграждането на подземна електронна съобщителна мрежа. Въпреки това, през м. юни 2017 г. служители на ищцовото дружество констатирали, че без негово знание и съгласие и в нарушение разрешеното и на нормативната уредба ответникът „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, гр. Пловдив е осъществил множество монтажи на свои абонатни и разпределителни табла, както и на кабели и HDPE тръби за отпични кабели върху носещите стоманобетонни центрофугални стълбове и помощни пилони за монтаж на електромерни табла, като по този начин е изградил и въздушна електронна съобщителна мрежа, използвайки като носещи елементи части от електроразпределителната мрежа на ищеца. С така извършения монтаж от страна на ответното дружество на съоръжения от електронната му съобщителна мрежа върху носещи стоманобетонни стълбове – част от електроразпределителната мрежа ниско напрежение в кв. Прослав, собственост на ищеца, на същия са причинени имуществени вреди в размер на общо 97 756,85 лв., изразяващи се в увреждане на конструкцията на 75 бр. стоманобетонни центрофугални стълбове (пробиването на технологични отвори за окачване и/или укрепване на елементи от електронната съобщителна мрежа на ответника), като стойността на необходимите материали и транспортните разходи за подмяна на увредените стълбове възлиза на 26 681,39 лв., а стойността на необходимите СМР за демонтаж на увредените стълбове, монтаж на нови токива и възстановяване на мрежата в оперативно състояние, е в размер на 71 075,46 лв. – общо причинените имуществени вреди в размер на 97 756,85 лева. Ищецът е обосновал причинно-следствена връзка между действията на ответника, изразяващи се в неправомерно монтирани съоръжения от електронната му съобщителна мрежа върху части от електроразпределителната мрежа на ищеца, и причиненото повреждане с твърдения за ускорена амортизация и необходимост от подмяната на 75 броя стоманобетонни стълбове.
В отговор на исковата молба ответникът „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, гр. Пловдив е оспорило правото на собственост на ищеца върху процесните 75 броя стоманобетонни стълбове с довод, че същите са публична общинска собственост; извършването на увреждащи действия от негови служители, на които е било възложено и те са изпълнили подземната част на електронната съобщителна мрежа, а наземната част (монтаж на описаните в исковата молбатабла, тръби и оптични кабели) е възложено от трети лица – възложено и заплатено от всеки индивидуален потребител на услугата и е собственост на съответния възложител, а логото, монтирано върху кутиите, монтирани върху центрофугалните стълбове или помощните пилони е за означаване доставчика на електронната услуга до границата между уличната регулация и частния имот на съответния абонат, но няма отношение към собствеността на елементите и съоръженията от съответната въздушна връзка с абоната; причинени на ищеца вреди, тъй като нито служителите на ищеца, нито третите лица, извършили СМР, са увредили стълбовете, при това до такава степен, че да се налага тяхната подмяна с нови.
Въззивният съд, обсъждайки писмени доказателства, заключението на комплексната съдебно-техническа експертиза на вещите лица инж. С. и инж. И. (че повечето стари носещи стълбове в кв. Прослав на гр. Пловдив са с товаропоносимост от 125 кг и са монтирани в периода 1965 – 1967 г.) и приложимата нормативна уредба, е формирал извод, че процесните стълбове като част от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на енергийната система на урбанизираната територия на гр. Пловдив са включени в уставния фонд на еднолично акционерно дружество с държавно имущество „НЕК“ АД, което е правоприемник на Стопански електроснабдителен комбинат – Пловдив и на Стопански енергиен комбинат – Пловдив, поради което още към 1991 г. те са собственост на държавното търговско дружество и не са преминали в собственост на община Пловдив, а понастоящем собственост на ищцовото дружество като съставна част на неговата въздушна кабелна мрежа.
Обсъждайки писмени доказателства, заключенията на вещите лица И. С. и Н. И. и на С. Р., Б. Х. и С. Ж., приложимата нормативна уредба и общите условия за взаимоотношенията между ответното дружество и неговите абонати, както и показанията на свидетелите Х. Л. и Л. Б., въззивният съд е формирал извод, че въздушната мрежа (в отклонение от разрешението) / е продължение на разрешената подземна кабелна мрежа на ответното дружество, от която е част, тъй като обхваща монтираните върху процесните стълбове кутии, тръби и оптични кабели, въздушната мрежа е изпълнена през 2017 г. от работници и служители на ответника и така съставлява негова собственост – на основание чл. 283 ал. 1 от ЗЕС (ред. 2012 г., сега отм.), независимо от начина на възлагане и несъмнено се ползва от последния при осъществяване на търговската му дейност - без абонатните отклонения до частните имоти ответникът не би могъл да достави на абонатите си предлаганата услуга. Процесните кутии, тръби и кабели – въздушни, се намират преди крайните точки на елекронната съобщителна мрежа, от която са неразделна част, и която в случая следва да е изцяло подземна до съответния абонат, т.е. до крайната точка на мрежата. Доколкото липсва проект и разрешение за въздушна част на мрежата на ответника, то изпълненото в отклонение от разрешеното, съставлява противоправно поведение на ответното дружество, осъществено чрез неговите работници и служители, като презумпцията за вината не е оборена при лежаща върху ответника доказателствена тежест.
Искът е счетен за неоснователен поради липса на причинно-следствена връзка между противоправното и виновно поведение на служителите на ответника и претендираните от ищеца вреди. За обосновка на този извод, съдът е посочил, че според заключението на вещите лица И. С. и Н. И. разпределителните кутии, отпичните кабели и РЕ – HD тръби на електронно съобщителната мрежа на ответника са монтирани върху 75 броя центрофугални стълбове ниско напрежение, а по време на огледа – върху 88 такива, чрез пробиване на отвори и закрепване с дюбели - без засягане на арматурата. Според вещите лица това следва да се счита за нарушаване целостта на стълбовете - според Изискванията на фирмата – техен производител „Симад“ АД – Димитровград, където в раздел „ Есплоатация „е посочено че не се допускат нарушане на целостта им и/или третиране на повърхността на стоманен центрофугален стълб“. Същевременно се установява и че не малка част от процесните стълбове са обременени с проводници на други кабелни оператори – различни от ищеца, което би било критично при обледяване или силни ветрове, поради което по голямата част от монтираните в периода 1965 г . – 1967 г. с товароносимост 125 кг. стълбове са заменени с нови такива с товароносимост 250 кг. в периода 2010 г. – 2011 г., а около 50 % от всички стълбове имат товароносимост от 590 кг. до 835 кг.
Според показанията на свидетеля Л. (електромонтьор при ищеца от 1991 г.) причините за подмяна на стълбовете в периода 2010 г. – 2011 г. са разширяването на ел. мрежата и подмяната на проводниците с нови - по тежки от предишните и изискващи стълбове с по-голяма носимост, както и постоянните катастрофи на МПС в стълбовете.
Според заключението на тройната СТЕ с вещи лица С. Р., Б. Х. и С. Ж. върху процесните стоманобетонни стълбове в кв. Прослав са монтирани електронни съобщителни въздушни мрежи и на други доставчици на електронно съобщителни услуги – различни от ищеца, както и разклонителни/разпределителни кутии и шкафове. По голямата част от тях са закачени за стълба със скоби, тел и метална лента, а по малка част – с дюбели в пробити отвори с различни дълбочина и диаметър – вариращи между 4-5 см. / дълбочина/ и 6 – 8 мм / диаметър /. В резултат на окачването на електронните съобщителни мрежи – всички, а не само тази на ответника, целостта на стълбовете, както и на съоръженията на разпределителната мрежа НН на ищеца не са засегнати. Не са констатирани пречупени, огънати или амортизирани стълбове, повредени съоръжения от мрежата на ищеца по причина окачените на тях електронни съобщителни мрежи на различните оператори. Напротив по голяма част от стълбовете са в отлично състояние и отвори с дюбели с посочените дълбочини и диаметър не оказват въздействие върху цялостта и здравината на стълбовете, още по малко биха могли до доведат до тяхното разрушаване. Още повече че в горната си част стълбовете са с фабрични отвори с диаметър 20 – 25 мм, които през годините не са оказали разрушително въздействие. Липсва причинно следствена връзка между направените отвори за дюбели и корозиралата арматура, напукания олющен бетон и пречупването на някои от стълбовете. Последните се дължат на факта че стълбовете в това състояние са много стари, удряни са от моторни превозни средства. Товароносимостта на стълбовете е 835 кг за ъглов центрофугален стълб, 590 кг – за краен стълб, 250 кг – за носителен нов стълб и 125 кг – стар стълб. Най използвания от ищеца кабел САВТ 5х50 тежи 60 к./стълб, абонатен кабел ОК – 2/4 – 0, 75 кг/стълб, а разклонителни кутии тежат под 1 кг. Или 5 магистрални ОК с 5 разклонителни кутии тежат около 25-30 кг/стълб и като така те по никакъв начин не могат да нарушат устойчивостта на стълбовете с оглед казаната по горе тяхна товароносимост.
В същия смисъл е и заключението на назначената и приета от въззивната инстанция трета СТЕ, изготвено от вещите лица И. К. и Т. Б.. При огледа на място е установено че върху процесните 75 центрофугални стълбове има монтирани множество разпределителни кутии на различни височини от земята, видимо на различни кабелни оператори, в т.ч. и на ответника – според поставеното на кутиите лого „D.“ – посочени в табличен вид в т.1 от заключението. Захванати са по различен начин, в т.ч. и с дюбели в пробити отвори с Ф 4 – 6 милиметра. Така направените отвори не възпрепятстват експлоатацията на съоръженията на електроразпределителната мрежа и не влияят върху качественото и непрекъснато безаварийно разпределение и измерване на електрическата енергия от „Eлектроразпределение Юг„ ЕАД. При огледа е констатирано че е необходима подмяна на 7 броя центрофугални стълба (конкретно посочени с номера, датиращи от 1967 г.) по причина извън казаните по-горе отвори, конкретно поради това, че те с оголена арматура вследствие ерозия, корозия, естествена амортизация или удари от превозни средства. Посочени са вида монтирани на стълбовете съоръжения на електронните съобщителни мрежи на различните оператори и тяхното тегло, което съпоставено с товароносимостта на стълбовете не се отразява на устойчивостта на последните. Отчетено е и теглото на кабелите и съоръженията на ищеца (6 пъти по-високи), като извода не се променя. Подмяна на стълбовете не се налага, изключая казаните по-горе 7 броя. Върху процесните 75 броя стълбове съществуват и фабрични отвори в горната им част с ф 30 mm, които са предназначени за монтаж на съоръжения и кабали на въззивника – ищец.
Така възприетите от посочените доказателства факти, са обосновали извода, че поведението на ответника не е причинило на ищеца вреди, изразяващи се в ускорена амортизация и необходимост от подмяна на 75 бр. стоманобетонни стълбове по причина същите да са станали негодни за експлоатацията по предназначението им вследствие окачените на тях елементи на неразрешено по надлежния ред разширение на електронната съобщителна мрежа на ответника, осъществено през 2017 г., както и че изобщо на ищеца е причинени претендираните вреди.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът се позовава на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.
Поддържа, че възивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС относно задължението на въззивния съд да постанови решението си след преценка на всички ангажирани по делото доказателства, в това число да обсъди и прецени заключението на вещите лица не изолирано, а с оглед на всички представени доказателства, доводи и възражения на страните, като на тази база обоснове крайните си изводи, както и относно задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.
Въпросите са обосновани с твърдението, че съдът е формирал извода за липса на причинно-следствена връзка единствено на заключението на тройната и двойната комплексни съдебно-технически експертизи, въпреки, че сред вещите лица липсва инженер-конструктор, който да притежава знания в областта на изграждането и поддръжката на електрически съоръжения, посредством които да отговори на въпросите, свързани с отражението на направените отвори върху стоманобетонните стълбове, върху тяхната конструкция и товароносимост, предвид изискванията на закона и техния производител, както и какви конкретни действия за отстраняване на причинените поражения върху стълбовете е необходимо да предприеме ищецът съгласно законоустановените технически изисквания за изграждане и експлоатиране на електроразпределителни мрежи, с цел да се гарантира качествено и непрекъсваемо (безаварийно) разпределение и измерване на електрическа енергия, включително като се посочат видовете ремонтни и възстановителни дейности или такива по цялостната подмяна на съоръжения; сред вещите лица липсва и специалист по оценка на активи, в чиято задача е включено да вземе предвид сключените от ищеца по ЗОП договори за доставка и СМР на съоръжения от електроразпределителната мрежа и да изчисли каква е стойността на материалите и услугите (по вид и количество), необходими за извършването на ремонт и/или подмяна на увредените електроразпределителни съоръжения, върху които ответникът е монтирал свои съоръжения; игнорирал е доводите и искането при постановяване на решението да се съобразят изискванията на Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (предвиждаща, че по време на експлоатация се забранява нарушаване на бетонното покритие на стоманобетонни елементи, пробиване на отвори, окачване на греди, плочи и допълнителни товари по технологични съоръжения без проверка за товароспособност, ремонт и реконструкция, извършени в противоречие с действащите нормативни документи, допускане на развитие на корозия по носещи стоманени елементи) и приетата като писмено доказателства „Инструкция за монтаж и експлоатация на стоманобетонни стълбове за ел. мрежи Н. Н. е електропроводи 20 кV, № ИК 7.5.1-2/8-2 от 17.07.2006 г., издадена от „Самат“ АД (където изрично е посочено, че по време на експлотационния период не се допускат никакви нарушавания на целостта на стоманобетонния центрофугален стълб, както и допълнително третиране на повърхността му, абсолютно се забранява монтирането на всякакъв вид конструкции, извън предназначението на електропреносната мрежа, не се допуска натоварване на изделието да става с товар по-голям от максимално допустимия за съответния вид стълб).
Посочената обосновка е неотносима към поставените въпроси, по които е формирана трайна практика на ВКС, вкл. и т. 2 и мотивите към нея на Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г., ОСГТК на ВКС, на която се позовава касаторът. Доводите му обаче са във връзка със задължението на съда да събере доказателствата, които се събират служебно за изясняване на спора от фактическа страна чрез назначаване на експерти, които притежават специални знания в конкретна област, но въпрос относно тези задължения не е поставен.
Въззивният съд е формирал изводите си при обсъждане на събраните доказателства, а фактът, че е счел за неотносими доводите, основани на изискванията на Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и Инструкция за монтаж и експлоатация на стоманобетонни стълбове за ел. мрежи Н. Н. е електропроводи 20 кV, № ИК 7.5.1-2/8-2 от 17.07.2006 г., издадена от „Самат“ АД с оглед приетите ескпертни заключения, не обуславя противоречие с практиката на ВКС по поставените въпроси.
При условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК касаторът поставя въпроса: при преценка дали е налице причинно-следствена връзка и настъпили вреди от противоправно деяние, както и при определяне вида и размера на тези вреди, причинени върху определена вещ, длъжен ли е въззивният съд да се съобрази със специфичните характеристики на тази вещ и да вземе предвид изискванията за нейната експлоатация, предвидени в закона и/или от нейния производител, в които не се допуска каквото и да е нарушение на нейната цялост или претоварване, предвид специфичните й характеристики.
Въпросът е от значение за точното прилагане на закона в хипотеза, като настоящата, при която се претендира обезщетение за непозволено увреждане върху вещ, за която са въведени нормативни изисквания за експлоатацията й, като следва да се даде тълкуване за значението на тези нормативни изисквания и дали за възникване на деликтната отговорност е от значение единствено настоящото състояние на вещта (както е приел въззивният съд).
С оглед горните мотиви, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 260088 от 22.07.2021 г., постановено по гр. д. № 280 по описа за 2020 г. на Апелативен съд - Пловдив.
В едноседмичен срок от съобщението „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 1955.14 лв.
При неизпълнение в срок касационното производство ще бъде прекратено.
Делото да се докладва за насрочване на председателя на Второ гражданско отделение на ВКС при изпълнение на указанията и на съдията-докладчик при липса на изпълнение в дадения срок.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: