Ключови фразиО П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 200


гр. София 14.06.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВизслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр.дело № 3680/2021 год.

С определение № 60315 от 01.12.2021 г. по гр.д.№ 3680/2021 г. на ІV г.о. на ВКС е спряно изпълнението на осъдително въззивно решение № 262511/ 16.04.2021 г. по в.гр.д.№ 6908/2020 г. по описа на Софийски градски съд ,ГК,ІV Д отделение.
С определение № 403 от 19.05.2022 г. по настоящето дело ВКС,състав на ІV г.о.не е допуснал касационно обжалване на въззивно решение № 262511/ 16.04.2021 г. по в.гр.д.№ 6908/2020 г. по описа на Софийски градски съд ,ГК,ІV Д отделение.
Постъпила е молба вх.№ 5040/ 09.06.2022 г.,подадена от гл.юриск.П.К. – процесуален представител на Столичен инспекторат към Столична община,с която се иска освобождаване на внесената парична гаранция в размер на 40 000 лв. и превеждане на същата по особената сметка на ЧСИ Г. Н. с рег.№ ***,район на действие СГС.
При това положение е налице изискването на чл. 296, т. 3, хипотеза втора, във връзка с чл.282, ал.5 ГПК, поради което депонираната по набирателната сметка на ВКС сума от 40 000 лева следва да се освободи и да се преведе по сметката на ЧСИ № *** – Г. Н.,с район на действие СГС в „Общинска Банка” АД .
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.,О П Р Е Д Е Л И:


ДА СЕ ПРЕВЕДЕ от сметката на Върховния касационен съд по банкова сметка IBAN : [банкова сметка] при „Общинска Банка“ АД на името на ЧСИ № *** – Г. Н. ,с район на действие Софийски градски съд , сумата 40 000 лева.
Препис от определението да се предаде в счетоводството на Върховния касационен съд за изпълнение.
След изпълнение на настоящото определение делото да се върне на Софийски Районен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: