Ключови фрази


1

3
Р Е Ш Е Н И Е


№ 216

гр.София, 06.07.2022 г.

в и м е т о н а н а р о д а


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на пети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ЦАНОВА


изслуша докладвано от съдията В.Райчева гр.дело №622/ 2021г. по описа на ВКС.

Производството е по чл.247 ГПК.
Обжалвано е било решение от 11.06.20г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, с което са уважени искове с правно основание чл.49, вр.чл.45 и чл.86 ЗЗД, както и с правно основание чл.469 от Кодекса на застраховане.
С решение от 02.12.2021г. ВКС е отменил решение от 11.06.2020г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, в частта му по отношение обратните исковете на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД и „Застрахователно дружество Евроинс”АД с правно основание чл.469 от Кодекса на застраховане, осъдил е ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД сумата 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, отхвърлил е иска на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД за сумата 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” по полица със застрахователна полица № [ЕГН]/ 001 от 30.01.2018 г. и е оставил е в сила определение от 07.10,2020г. по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново.

С молба от 02.02.2022г. МБАЛ ”Тота Венкова” АД, чрез процесуалния си представител е поискала да се допълни решението, като бъдат присъдени и лихви върху главницата от 25 001лева от предявяването на иска до окончателното и изплащане.
С допълнително решение от 16.03.2022г. ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД е осъдено да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД и лихва за забава, върху присъдената главница от 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, считано от 21.06.2021г до окончателното заплащане на обезщетението
С молба от 30.03.2022 г. процесуалният представител на МБАЛ „Тота Венкова“ АД е поискал да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението от 16.03.2022 г. като за начална дата, от която насетне се дължи и лихва за забава, вместо датата 21.06.2021г., да се посочи – 28.09.2018 г., както е прието и в мотивите на допълнителното решение.

Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., приема за установено следното:

Молбата е основателна.

Настоящият състав констатира, че в диспозитива на допълнителното си решение от 16.03.2022г. е постановил, че „ОСЪЖДА ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД И ЛИХВА ЗА ЗАБАВА, върху присъдената главница от 25 001 лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, считано от 21.06.2021 г. до окончателното заплащане на обезщетението“, а в мотивите е посочил точната дата - 28.09.2018г.-датата на която е предявен обратния иск. В случая е налице разминаване между формираната и изразената воля на съда в диспозитива относно дължимостта на лихва за забава върху присъдените обезщетения.

Ето защо с оглед разпоредбата на чл. 247 ГПК следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в допълнителното решение от 16.03.2022г. като на лист втори, ред тридесет и втори, в диспозитива на същото след израза „считано от“ СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ28.09.2018г.“.

Предвид изложените съображения, съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение от 16.03.2022 г. по гр. д. № 622/2021 г. по описа на ВКС като на лист втори, ред тридесет и втори, в диспозитива на същото след израза „считано от“ ВМЕСТО дата „ 21.06.2021г.“ „ да се ЧЕТЕ дата „28.09.2018 г“.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: