Ключови фрази

РЕШЕНИЕ

№ 60101
София, 05.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:
Председател: Елеонора Чаначева
Членове: Росица Божилова
Васил Христакиев
секретар Силвиана Шишкова,
в открито заседание на 27.09.2021 г. разгледа докладваното от съдията Христакиев т. д. № 927 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК, образувано по молба на „Спа Лукс“ ЕООД за отмяна на влязло в сила решение на Бургаски районен съд.

Ответникът – ищец в исковото производство – „Акватория“ ЕООД оспорва молбата.

Въз основа на доказателствата по делото и доводите на страните съдът прие следното.

Исковото производство е било образувано по предявени от ответника срещу молителя искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД за заплащане на цената на доставени стоки по договори за продажба по четири броя фактури, заедно с лихви за забава.

Препис от исковата молба е бил връчен на молителя по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК след залепване на уведомление по чл. 47, ал. 1, след което производството се е развило без участието на молителя. С решение от 04.06.2020 г. съдът е уважил предявените искове, като е приел за доказани сключените между страните договори и извършените въз основа на тях доставки. Изводите си в тази насока е основал на представените от ответника и неоспорени от молителя фактури, подписани от представител на молителя с отбелязване, че стоката е получена. Решението е влязло в сила на 08.07.2020 г. като необжалвано след връчване по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК.

Отмяна на решението се иска на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК с твърденията за новооткрити писмени доказателства – стоковите разписки, послужили като основание за издаване на процесните фактури, за които се твърди, че са били предоставени на управителя на дружеството-молител през м. януари 2021 г.

От показанията на свид. П. се установява, че с процесните стокови разписки управителят на молителя се е снабдил през м. януари 2021 г. Предвид липсата на установени по делото обстоятелства, което да внасят съмнение в достоверността на показанията на свидетеля, респ. да установяват момент на узнаване, различен от твърдяния от молителя и установен от свидетеля, следва да се приеме, че с процесните писмени доказателства молителят се е снабдил през м. януари 2021 г., респ. че с подаването на молбата за отмяна на 26.03.2021 г. срокът по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК е спазен.

Разгледана по същество, молбата е неоснователна.

Основание за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е налице, когато се открият нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни на страната при решаването му или с които тя не е могла да се снабди своевременно.

Представените стокови разписки, за които не се спори, че се отнасят към фактурите, представени като доказателства в исковото производство, се установява, че са подписани от името на молителя. Следователно същите не опровергават удостовереното във фактурите относно факта на получаване на доставените стоки, поради което не се явяват доказателства от съществено значение за делото.

Освен това изложените от молителя доводи в подкрепа на значението на стоковите разписки за делото са противоречиви, съответно неоснователни. Поддържа се, че стоковите разписки не са подписани нито от управителя на дружеството, нито от овластено от него лице, поради което, при представяне на същите като доказателства пред исковия съд, същите биха били оспорени и би било установено, че не са подписани от управителя или от служител на дружеството, с което би било оборено и съдържанието на фактурите. Самата аргументация на молителя оборва тезата за значение на стоковите разписки за делото, тъй като при евентуално установяване на тяхната неавтентичност или липса на представителна власт това би означавало единствено, че същите са негодни да докажат факта на доставката. Недоказването на отделните доставки чрез стоковите разписки обаче не опровергава удостоверителните изявления за същите обстоятелства, съдържащи се в представените по делото и неоспорени своевременно фактури, приети от исковия съд като достатъчно доказателство, че процесните стоки са били получени от молителя.

По изложените съображения молбата следва да се остави без уважение като неоснователна. При този изход на производството и съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК молителят дължи на ответника направените за производството разноски в размер на 500 лв. съобразно направеното искане и представените списък по чл. 80 ГПК и писмени доказателства.

С тези мотиви съдът

РЕШИ:
Оставя без уважение като неоснователна молбата на „Спа Лукс“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], [населено място], бул. „Ломско шосе“ № 148, за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение № 1211/04.06.2020 г. по гр. д. № 8782/2019 г. по описа на Бургаски районен съд.
Осъжда „Спа Лукс“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], [населено място], бул. „Ломско шосе“ № 148, да заплати на „Акватория“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], [населено място], ул. “Ю. Венелин“ № 18, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК разноски в размер на 500 лв.
Решението не подлежи на обжалване.


Председател:Членове: