Ключови фрази


1

2
Р Е Ш Н И Е


№ 160

гр.София, 09.05.2022 г.

в и м е т о н а н а р о д а


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и двадесет и втора година в състав:


Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ЛЮБКА АНДОНОВА
ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВАкато разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 1701 описа на ВКС за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.247, ал.1 ГПК.
Обжалвано е било решение от 11.01.2021г. по гр.д.№2648/2020г. на АС София, с което е отхвърлен иск с правно основание чл.2б ЗОДОВ.
Допуснато е касационно обжалване по въпроса: кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл.6, пар.1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване.
С решение от 20.12.2012г. ВКС е отменил решение от 11.01.2021г. по гр.д.№2648/2020г. на АС София, в частта му, с която е отхвърлен предявения от М. М. Ч. срещу Прокуратура на РБ иск за сумата над 12 000 лева до сумата 30 000 лева, обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване правато за разглеждане на делото в разумен срок и е осъдил Прокуратура на РБ за заплати на М. М. Ч. сумата 12 000 (дванадесет хиляди ) лева обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване правато за разглеждане на досъдебно производство № ІІ-048/1999г. на Военноокръжна прокуратура София в разумен срок.
С решение от 03.02.2022г. ВКС е допълнил решението си от 20.12.2021г., като е постановил, че Прокуратурата на РБ следва да заплати и лихва за забава върху присъденото обезщетение, като е посочил като начална дата в диспозитива на решението 21.06.2021г.
С молба от 04.02.2022г. М. Ч., чрез процесуалния си представител е поискал да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка на допълнителното решение, като началната дата от която насетене следва да се дължи лихва за забава да бъде 21.06.2019г., а не 21.06.2021г.
Върховният касационен съд констатира следното:
С решение от 20.12.2012г. ВКС е осъдил Прокуратура на РБ да заплати на М. М. Ч. сумата 12 000 (дванадесет хиляди ) лева обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване правато за разглеждане на досъдебно производство № ІІ-048/1999г. на Военноокръжна прокуратура София в разумен срок, а с решение от 03.02.2022г. ВКС е допълнил решението си от 20.12.2021г., като е постановил, че Прокуратурата на РБ следва да заплати и лихва за забава върху присъденото обезщетение, считано от 21.06.2021г.
В мотивите на допълнителното решение ВКС е приел, че в случая вредите се дължат на бездействие на органите на прокуратурата, което се установява в производството по обезщетяване, поради което вземането за лихви за забава започва да тече от момента на предявяване на иска за тяхното установяване, т.е. считано от 21.06.2019г., която е датата на предявяване на иска. В диспозитива на решението обаче е допусната техническа грешка при изписване на годината и същата е посочена 2021г., вместо 2019г.
Ето защо в постановеното решение следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка, като в диспозитива му на стр.3, ред 8, се чете дата 21.06.2019г., вместо 21.06.2021г.
По изложените съображения, съдът


Р Е Ш И :


ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение от 03.02.2022г. по гр.д.№1701/2021г., като в диспозитива му на стр.3, ред 8, след израза лихва за забава, считано от ВМЕСТО 21.06.2021г. , СЕ ЧЕТЕ : 21.06.2019г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: