Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 171

гр. София, 16.06.2022 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на 08 юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски т. д. № 1114/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 ГПК.
Образувано е по подадена от „ЗАД „Алианц България“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], чрез процесуален представител, молба за допълване в частта за разноските на постановеното по настоящото дело определение № 154 от 22.03.2022 г., като се осъди Д. П. М. – подал касационната жалба срещу въззивното съдебно решение, да заплати на застрахователното дружество направените от последното в касационното производство разноски за платено адвокатско възнаграждение в размер на 1 284 лв. с ДДС, съгласно инкорпориран в отговора на касационната жалба списък по чл. 80 ГПК и представени доказателства за заплащането му по банков път.
По реда на чл. 248, ал. 2 ГПК е депозиран писмен отговор от Д. П. М. от [населено място], чрез процесуалния му пълномощник, с който заявява становище за недопустимост на молбата поради липса на представен от ответника по касация списък по чл. 80 ГПК, а по същество – за неоснователност на същата, доколкото с нея се цели обогатяване на търговското дружество за сметка на материално затруднено лице.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на ІІ-ро ТО, като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:
Молбата за допълване на определението в частта за разноските е подадена от легитимирана страна в законоустановения едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
С определение № 154 от 22.03.2022 г. по настоящото дело не е допуснат касационен контрол по жалбата на Д. П. М. срещу въззивно решение № 25 от 08.02.2021 г. по в.т.д. № 282/2020 г. по описа на Великотърновски апелативен съд. В определението липсва произнасяне по искането за присъждане на разноски в полза на ответника по касация – настоящ молител, съдържащо се в отговора на касационната жалба от 14.05.2021 г.


Неоснователно е възражението на процесуалния представител на касатора, че молбата за допълване на определението по чл. 288 ГПК в частта за разноските е процесуално недопустима в хипотезата на непредставен списък по чл. 80 ГПК. Съгласно т. 8 от Тълкувателно решение № 6/2012 г. по тълк. дело № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски, не е основание да се откаже допълване на решението/определението в частта му за разноските, за разлика от претенцията за изменение на съдебния акт в частта за разноските, която при непредставен списък по чл. 80 ГПК би била недопустима – т. 9 от посоченото тълкувателно решение.
Настоящият молител, ответник по касация, е направил своевременно искането си за присъждане на разноски и е представил доказателства за извършването им съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. по тълк.д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС в размер на 1 284 лв. с ДДС още с подадения чрез процесуалния му пълномощник по делото отговор на касационната жалба, но съдът не се е произнесъл по това искане с определението си по чл. 288 ГПК. Тъй като с последното не е допуснато касационно обжалване на атакуваното въззивно решение, ответникът по касация има право на тези разноски на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, а касаторът следва да понесе отговорността за тях.
По тези съображения, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, ІІ-ро ТО
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 154 от 22.03.2022 г. по т.д. № 1114/2021 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, ІІ т.о., в частта за разноските, като:
ОСЪЖДА Д. П. М., с ЕГН: [ЕГН], от [населено място], да заплати на от „ЗАД „Алианц България“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сумата от 1 284 лв. с ДДС – сторени разноски за платено адвокатско възнаграждение за производството пред касационната инстанция.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: