Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 97

гр. София 10.06.2022 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2828/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх. № 2110/08.03.2022 г. от Д. А. И., чрез особения представител адвокат К. М., както и молба вх. № 2113/08.03.2022 г. от Т. П. И. и Д. А. П., чрез адв. С. С., с искане по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на постановеното по чл. 288 ГПК определение № 44/07.02.2022 г. в частта за разноските. В молбите се твърди, че насрещната страна не е представила доказателства за реалното заплащане на присъденото адвокатско възнаграждение в производството поред касационната инстанция. Посочва се, че същото се явява прекомерно, с оглед цената на иска и фактическата и правна сложност на делото. Направено е и искане от адвокат К. М. като особен представител на Д. А. И., с молба вх. № 2110/08.03.2022 г., за допълване на определението, като в полза на адвокат М. да се определи възнаграждение на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.
Препис от молбите е връчен на насрещната страна, като същата е депозирала писмен отговор след изтичане на срока по чл. 248, ал. 2 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на II г. о., констатира следното:
Молбите са процесуално допустими.
С определение № 44/07.02.2022 г. по гр. д. № 2828/2021 г. на ВКС, II г. о., не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 341/17.02.2021 г. по в. гр. д. № 3611/2020 г. на Окръжен съд - Варна, като касаторите Т. П. И., Д. А. П. и Д. А. И. са осъдени да заплатят в полза на И. К. В. и И. Б. Ф. - В. сумата 3000 лева - съдебни разноски.
Видно е от представения по делото договор за правна помощ от 21.06.2021 г., сключен между И. К. В. и И. Б. Ф. - В. от една страна, и адвокат Н. П., от друга,че последният се задължава да осъществява в полза на доверителите си правна защита и съдействие в производството пред ВКС, образувано по подадена от Д. А. И., Д. А. П. и Т. П. И. касационна жалба, срещу посоченото по-горе въззивно решение. Според договора за осъществяване на тези действия доверителите дължат в полза на адвокат Н. П. възнаграждение в размер на 3000 лева, платени в брой при сключването му. Съгласно Тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на ВКС, ОСГТК, когато възнаграждението е заплатено в брой, този факт следва да бъде отразен в договора за правна помощ, а самият договор да е приложен по делото. В този случай той има характер на разписка, с която се удостоверява, че страната не само е договорила, но и заплатила адвокатското възнаграждение. С оглед на изложеното, неоснователно се явява твърдението на молителите, че в случая И. К. В. и И. Б. Ф. - В. не са доказали заплатените от тях разноски по делото. Заплатеното адвокатско възнаграждение от 3000 лева не е прекомерно по смисъла на чл. 78, ал. 5 ГПК като се отчете правната и фактическа сложност на делото, подадените от страните две касационни жалби, както и цената на иска. Ето защо подадените молби - вх. № 2113/08.03.2022 г. и вх. № 2110/08.03.2022 г., в частта за изменение на определение № 44/07.02.2022 г. по гр. д. № 2828/2021 г. на ВКС, II г. о. по отношение на разноските са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.
По молба вх. № 2110/08.03.2022 г., в частта й относно искането за определяне на възнаграждение на адвокат М. в качеството и на особен представител, съдът намира следното:
С определение от 04.04.2019 г. по гр. д. № 19083/2018 г. на Районен съд - Варна адвокат К. М. е назначена за особен представител на Д. А. И.. Тя е представлявала страната и пред ВКС, като е подала касационна жалба срещу въззивно решение № 341/17.02.2021 г. по в. гр. д. № 3611/2020 г. на Окръжен съд - Варна. С постановеното по настоящото дело определение № 44/07.02.2022 г. касационната инстанция не е определила възнаграждение на основание чл. 47, ал. 6 ГПК. Ето защо И. К. В. и И. Б. Ф. - В. дължат заплащане на адвокатско възнаграждение на назначения особен представител на Д. А. И. в размер на 600 лева, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Същите следва да бъдат задължени да внесат посочената сума по сметка на ВКС, след което тя да бъде изплатена на адвокат М. за осъществената защита пред ВКС.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІI г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 248 ГПК за изменение на определение № 44/07.02.2022 г. по гр. д. № 2828/2021 г. на ВКС, II г. о., в частта му за разноските, направено с молба вх. № 2110/08.03.2022 г. на Д. А. И., чрез особения представител адвокат К. М., и с молба вх. № 2113/08.03.2022 г. от Т. П. И. и Д. А. П., чрез адвокат С. С..
ЗАДЪЛЖАВА И. К. В. и И. Б. Ф. - В. в едноседмичен срок от съобщението, да внесат по сметка на ВКС общо 600 лева за възнаграждение на адвокат К. М. - особен представител на Д. А. И.. При неизпълнение на това задължение те ще бъдат осъдени да заплатят сумата на адвокат М..
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: