Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 194

София, 08.06.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ


изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр. дело № 2401/2020 г.


Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.
Постъпила е молба с вх. № 66130/05.08.2021 г., подадена от адвокат М.С., процесуален представител на „Кредит Актив“ ЕООД, с искане за допълване на постановеното по делото решение № 70/02.08.2021 г., в частта за разноските, като се присъди сумата на действително направените разноски за всички съдебни инстанции.
В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК е постъпил писмен отговор от Прокуратурата на Република България, подаден чрез юрк. Цв.М., в който се поддържа, че искането е неоснователно.
Върховният касационен съд, състав на ІV г. о., констатира,че искането е направено в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, от надлежна страна, с правен интерес и разгледано по същество е основателно,поради следното:
С решение № 70/02.08.2021 г. по настоящото дело е отменено въззивно решение № 32/13.03.2020 г. по в. гр. д. № 347/2017 г. на Апелативен съд - Пловдив и е постановено решение по същество на спора, с което Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на „Кредит Актив” ЕООД на основание чл. 49, вр. 45 от ЗЗД сумата 43 125,17 лева – обезщетение за имуществени вреди, представляваща 12 % от общо парично вземане в размер на 359 376,42 лева – стойността на общо 162 736 л. дизелово гориво, иззето от „Кредит Актив” ЕООД с протокол за претърсване и изземване от 02.07.2010 г. по ДП № ЗМ-457/2010 г., и върнато преди прекратяване на наказателното производство на „ОМВ България“ ООД с постановления на прокурор от Окръжна прокуратура - Пловдив от 11.11.2010 г. и 13.12.2010 г., ведно със законната лихва, считано от 07.06.2013 г. до окончателното плащане, както и разноски за всички съдебни инстанции в размер на 6956 лева.
Правото на присъждане на разноски по делото е имуществено право на страната, постигнала благоприятен за нея резултат, какъвто за настоящия молител е уважаване на предявените обективно съединени искове от настоящата съдебна инстанция. Касаторът сега молител е поискал своевременно присъждане на разноски в инстанциите и е представил доказателства, че същите са били реално извършени. Съдът при постановяване на решението е пропуснал да се произнесе по цялата заявена претенция за разноски на касатора. Видно от данните по делото пред Окръжен съд - Пловдив, касаторът е направил разноски за държавна такса и експертиза общо в размер на сумата 1926 лева и адвокатско възнаграждение - 2500 лева,т.е.действително направените разноски са в общ размер на 4426 лева. Пред Апелативен съд - Пловдив, касатора е направил разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1500 лева, а пред ВКС – разноски за държавна такса - 892,50 лева и адвокатско възнаграждение - 2500 лева,т.е.действително направените разноски са в общ размер на 3392,50 лева.
Предвид изложеното, са налице предпоставките на чл. 78, ал. 1 ГПК, съобразно разясненията, дадени с т. 1 Тълкувателно решене № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС – страната е отправила своевременно искане за присъждане на разноски за извършените от нейния процесуален представител действия и е доказала извършването им, поради което молбата й по чл. 248 ГПК за допълване на постановеното по делото решение № 70/02.08.2021 г., в частта за разноските ,следва да бъде уважено, като се присъди допълнително още сумата 2 362,50 лева,представляваща действително направените разноски за всички съдебни инстанции.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІV г. о.,


О П Р Е Д Е Л И:


ДОПЪЛВА на основание чл. 248 ГПК решение № 70/02.08.2021 г. по гр. д. № 2401/2020 г. на Върховния касационен съд, ІV г. о., в частта за разноските, като :
ОСЪЖДА Прокуратурата на Република България да заплати на „Кредит Актив” ЕООД - с. Брестник, област Пловдив, ЕИК 160094681 допълнително сумата 2362,50 лева (две хиляди триста шестдесет и два лева и петдесет стотинки) разноски за производството в трите инстанции.
Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: