Ключови фрази


1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 628

София, 14.07. 2022г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май , две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател : ЕМИЛ ТОМОВ
Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Емил Томов
гр. дело №12/2022 г.

Производството е по чл. 288 от ГПК .
Образувано е по касационна жалба на „Неохим „АД срещу решение №124 от 13.10.2021г по в.гр.дело № 435/2021г. на Х. окръжен съд , постановено при ново разглеждане на трудовия спор от въззивна инстанция , след отмяна на решение от 30.10.2019г., по в.гр.д.№625/2019г. на Окръжен съд – Хасково с решение №42/15.07.2021г по гр.д №203/2020г.на ВКС
С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение от 12.07.2019г. по гр.д.№788/2019г. на Районен съд - Димитровград за уважаване на предявените от Я. Н. К.- Г. искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ. Ищцата е уволнена на основание чл.328, ал.1т.2 предл второ КТ след явяването си да заеме длъжността „инжинер химически процеси“,на която е била възстановена с влязло в сила решение по предходен трудов спор с работодателя . Поради междувременно извършената реорганизация и нова управленско – организационна структура на предприятието , в частност съпроводена със закриване на отдела, в който ищцата е полагала труд , длъжността вече не съществувала в новото щатно разписание ,поради което ответникът е упражнил право да уволни ищцата на оспорваното с иска основание . Реалният характер на съкращението е оспорен с исковата молба и страните са съсредоточили совя спор върху обстоятелството дали трудовата функция на премахнатата длъжност ,в съществените си права и задължения е запазена като съдържание в новооткритата длъжност „инжинер производство /планиране, анализ и контрол „ в новоструктерирания отдел „Планиране“към Дирекция „Планиране и развойна дейност“, както и дали последната включва съществено нови трудови функции, както е поддържал работодателя . Решаващ за преценката на съда в настоящия случай е указаният за изясняване от ВКС върос, дали в комплекса на трудовите функции за длъжността са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност и дали са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции.
След като в изпълнение за указанието по отменителното решение на ВКС да извърши служебно допълнителни съдопроизводствени действия , като назначи експертиза за изясняване и сравняване естеството на възложена работа по старата и новата длъжности ,за да отговри на доводите на страните налице ли е реално съкращение в предприятието за длъжността на която ищцата е била възстановена на работа със съдебно решение ,въззинният съд е назначил и приел неоспореното заключение на в.л.Р. ,съпоставила разписаните в двете длъжностни характеристики задължения.Според заключението ,в комплекса на трудовите функции (според вещото лице десет на брой) при новата длъжност „Инжинер производство /планиране, анализ и контрол „не са включени изцяло трудовите функции от длъжностната характеристика на „Инжинер химически процеси „. Частично включени задължения има при някои трудови функции ,като последните са комплексни , също така задачите и целите са различни. Основната трудова фунция на старата длъжност е да събира и анализира данни , а при новата вече се контролира цялата производствена дейност на база събрани и анализирани данни.Като нови от вешото лице са изтъкнати функцията по изготвяне план за производствени мощности ,участие в проекти , контрол върху регулярността на доставките необходими за производствените дейности ,решаване на текущи въпроси относно технологията ,контролира изпълнението на безнес-плана,част технологична и ремонтна. При съвкупно обсъждане на доказателствата ,от които най- съществено значение въззивният съд е придал на показанията на свидетелите (колеги на ищцата , изпълнявали длъжност като нейната и всички преназначени на новата длъжност), въззивният съд е подчертал,че заради механичната съпоставка по длъжностните характеристики заключението не способства за извод по въпроса дали включената в новата длъжност функция по контрол е съществена отлика, който въпрос е правен. Въззивният съд е възприел фактическите и правни изводи на първоинстанцзионния съд като е добавил ,че в случая не е налице нито една от допусканите в практиката на ВКС хипотези на трансформиране на длъжности,при което съкращението да е реално. Установената практика на ВКС по въпроса е изтъкната и обсъдена от въззивния съд (Тълкувателно решение No 3/2011 г. на ВКС по тълк. дело No 3/2011 г.,ОСГК, Решение No 246 от 23.06.2011 г. на ВКС по гр. д. No 1152/2010 г., III г. о., ГК,Решение No 174 от 13.10.2016 г. на ВКС по гр. д. No 659/2016 г., ІV г. о., ГК/, Решение No 498 от 13.01.2012 г. на ВКС по гр. д. No 1561/2010 г., IV г. о., ГК и Решение No 7 от 1.04.2011 г. на ВКС по гр. д. No 954/2009 г., IV г. о., ГК., Решение No 66 от 28.03.2013 г. на ВКС по гр. д. No ЗЗ2/2012 г., IV г. о., ГК, Решение No 75 от 27.03.2012 г. на ВКС по гр. д. No 924/2011 г., III г.о.,ГК, Решение No 154 от 18.04.2011
г. на ВКС по гр. д. No 1279/2010 г., III г. о., ГК и др.) Като е изхождал от естеството на работата, а не от наименованието на длъжностите или от механичната съпоставка на длъжностните характеристики, въззивният съд е изтъкнал ,че трудовата функция в съществените си права и задължения е била запазена като съдържание в новооткрита длъжност .Основните трудови функции на двете сравнявани длъжности- стара и нова, са идентични
и най-общо се свеждат до събиране и
анализиране на данни от промишлено- производствената дейност на предприятието, заложено като основни задачи в длъжностните характеристики и за двете длъжности.
Анализът е довел Хасковски ОС до извод, че при
формулировката им са използвани различни словесни начини за конкретизирането им. При закритата длъжност основен е анализът (на натоварването на производствените мощности на всички нива на производствения процес и на получената информация относно изразходваните и налични суровини,материали, ресурси,произведена и реализирана продукция) и прогнозиране (прави предложения за по-ефективното използване на производствените мощности, изготвя прогнозен производствен план за работата и натоварването на цеховете).Отделно са предвидени и задължения, свързани с изготвяне на технически спецификации за суровините и материалите,продуктовата листа и документацията и техническите спецификации за продуктите; съдействие за организирането на доставките; основните трудови функции за новата длъжност също се състоят в анализ (на извършените разходи в производството) и прогнозиране (изготвяне на производствена програма, на план на производствените мощности, на прогнозни производствени планове за
натоварване на производствените инсталации и движение по складовете наличности). Добавена е функция по контрол, на производствената дейност, на база събрани и анализирани данни от промишлените производствени процеси,(контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството и движението на дейностите по част
технологична и ремонтна, контролира изготвянето на техническата и технологичната документация, контролира регулярността на доставки на суровини, необходими
за производствените дейности), както и участие в проекти, свързани с въвеждането на нови разработки
в технологичните процеси с цел оптимизиране
на производствените мощности в цеховете.Според показанията на св.Г.,в които съдът е отчел възможна заинтересованост ,старият отдел „Технологии и анализи“ е преименуван при новото престуктуриране,служителите продължават да работят в новия отдел - всички, без ищцата Този факт е установен безспорно ,като съдът е анализирал показанията на свидетелите А. и Т. ,двама преназначени бивши колеги на ищцата.Основните им задължения понастоящем се състоят в по-малка степен в анализ и преди всичко- в планиране/прогнозиране на производствените процеси в предприятието.
Дейността по контрол св.Т. е определил като „съответна“ от основното задължение за планиране.
Така направеното от свидетеля съждение се потвърждава и от съпоставката на смисловото значение между формулиранатаза новата длъжност функция по контрол и
включващите се в старата длъжност задължения по „отчитане и анализиране на получената
информация относно изразходваните и налични суровини, материали, ресурси, произведена и реализирана продукция“ и „организиране на специфични доставки“.

Поради това въззивният съд на свой ред е достигнал до извод,че се касае за преформулиране посредством различни словесни изрази на едни и същи задължения,
които в длъжностната характеристика за новата длъжност са конкретизирани и доразвити като „контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството
и на дейностите по част технологична и ремонтна“ и „извършва контрол върху регулярността на доставки на суровини, необходими за производствените дейности“. Новата длъжност не е различна от заличената и се касае за фиктивно съкращение на щата .Дори да се възприеме тезата на работодателя за реален характер на съкращението поради същностно различие на трудовите функции-предвид възлагането и на контроли такива при новосъздадената длъжност , то следвало е да се извърши задължително подбор по чл.329 КТ , какъвто безспорно не е извършен преди процесното уволнение.Поради това правилно с първоинстанционното решение уволнението е признато за незаконно и ищцата е възстановена на работа с присъждане на обезщетение за оставане без работа .

Касаторът Неохим АД обжалва решението като незаконосъобразно ,необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения .При новата длъжност, създадена на мястото на предходната , има съществено нова по своята характеристика трудова функция ,тя е по контрол , поради което независимо от включените частично трудови функции на закритата длъжност ,съкращението е следвало да се приеме за реално. Съдът не е извършил необходимите и указани му съдопроизводствени действия за експертиза със задача да изясни естеството на възложената работа ,в указаната насока .
В приложеното към жалбата изложение ,като основание за допускане на касационно обжалване се поставят два въпроса при изтъкнато основание по чл. 280 , ал.1 т.1 ГПК
1)Налице ли е реално съкращение в щата ,когато трудовите функции на съкратената длъжност в щатното разписание са частично възложени на една нова длъжност и са съчетани с други съществено различни основни трудови функции . Противоречието е с реш. № 498/2012г по гр. д1561/2010г на 4-то г.о ,реш. № 154/2011г по гр. д № 1279/2010г на 3-то г.о ,реш. № 34 /2015г по гр.д № 5826/2014г на 4-то г.о, реш. № 38/2018г по гр.д № 2098/2017г на 3-то г.о и цитираната в него практика на ВКС
2)Надлежно изпълнени ли са указанията ,дадени с отменителното решение на касационната инстанция , когато изпълнението им от въззивния съд ,при новото разглеждане на делото ,не е довело до постигане на целите , с които са дадени указанията на касационната инстанция . Сочи се противоречие с установена практика на ВКС , според която указаниятана касационната инстанция по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда , на който е върнато делото (реш. № 193/2011г на 4-го г.о, реш. № 195/2012г на 1-во г.о и др.)
Основание по чл. 280 , ал.1 т.3 ГПК се изтъква по същия въпрос (по т.2 от първия раздел на изложението ), както и по въпросите:
1) Съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция“
2)Едни и същи трудови функции могат ли да се различават в зависимост от длъжността ,за която се отнасят.

Постъпил е отговор от ищцата по делото , представлявана от адв. Претова . Поставените въпроси не са разрешени в противоречие с практиката на ВКС .Трудовата функция не е премахната , а за да е налице трансформация ,при която да се приеме реален характер на съкращението , новите трудови функции трябва да се основни и съществени .Претендират се разноски за настощята инстанция , Обжалвано е и определението на въззивния съд , оставил в една част без уважение искане на изменение на решението по чл. 248 ГПК .
След преценка Върховен касационен съд ,ІІІ гр. отделение счита ,че не е налице основание за допускане на касационно обжалване на решението по критерия на чл. 280 ал.1 т.1 от ГПК , както и на основание чл. 280 ал.1 т.3 ГПК .
Въпрос налице ли е реално съкращение на щата ,когато част от трудовите функции на премахнатата длъжност са запазени и включени в такива на новосъздадени длъжности ,комбинирани с други ,нови функции и задължения,т.е когато е налице е трансформация , не обосновава соченото основание по чл.-280 , ал.1 т.1 ГПК и противоречие с изтъкнатата трайно установена практика на ВКС (реш.№154/2011 по гр.д № 1279/2010г ІІІг.о , реш.184/2011 по гр.д №803/2010г ІV г.о , реш. №115/2011 по гр.д № 1115:/2010 ІV г.о ,реш. № 126/2011 гр.д № 1227/2010 ІІІг.о,включително цитираните реш. № 498/2012г по гр. д1561/2010г на 4-то г.о ,реш. № 154/2011г по гр. д № 1279/2010г на 3-то г.о ,реш. № 34 /2015г по гр.д № 5826/2014г на 4-то г.о, реш. № 38/2018г по гр.д № 2098/2017г на 3-то г.о и др) след като в съдържанието на въпроса се влага и предпоставяща отговора теза за съчетаване на идентичните основни трудови функции със други, съществено различни,също основни трудови функции при новосъздадена длъжност .В обжалваното решение въззивният не е приел ,че изведените в новата длъжност трудови функции по контрол са основни и съществени за работата , обосновал е противоположния извод .Ако въззивният съд бе приел ,че изтъкваните трудови функции за контрол (на процесите , а не на резултата от работата на други длъжности) по своето съдържание и характеристика са основни и съществено отличават закритата длъжност от новосъздадената и въпреки това намира съкращението за фиктивно, изтъкваното от защитата основание на чл. 280 , ал.1 т.1 ГПК би се явило обосновано , но случаят не е такъв .
Вторият формулиран въпрос : „надлежно ли са изпълнени указанията ,дадени с отменителното решение на касационната инстанция ,когато изпълнението им от въззивния съд ,при новото разглеждане на делото ,не е довело до постигане на целите , с които са дадени указанията на касационната инстанция„ не е ясен като правно съдържание. Липсва обосновката , която да изрази разбирането на касатора за указана от касационната инстанция цел при върщане на делото за ново разглеждане . Съгласно установеното в практиката на ВКС разбиране , целта да се изисква от въззивния съд служебна активност при назначаване на съответната експертиза и при касационен контрол с отмяна на обжалваното решение да се указва нейното назначаване, е служебното начало като принцип в чл. 7 , ал.1 ГПК да се прилага за разкриване на истината съгласно принципа в чл. 10 ГПК , когато на съда са необходими специални знания в някои области.Указаната в отменителното решение експертиза е назначена и приета при новото разглеждане на делото , като при обсъждане на нейните констатации и изводи въззивният съд не е бил обвързан от конкретни указания .Цитираната от защитата практика на ВКС се привежда неотносимо като обосновка за противоречие. Въззивният съд решаващо е съобразил правния характер на преценката включени ли са съществени нови трудови функции при новосъздадената длъжност. В реш. № 38/2018г по гр.д № 2098/2017г на 3-то г.о, също е подчертано ,че естеството на възложената работа на старата и новата длъжност е материално-правният критерий за съответната преценка. По този критерии въззивният съд е достигнал и до оспорваните от касатора решаваши изводи относно фиктивния характер на щатното съкращение, за случай на изтъквана трансформация на длъжности . Отмяната на обжалвано въззивно решение от касационната инстанция и връщане на делото за ново разглеждане за предприемане на процесуални действия по назначаване на експертиза , няма за цел указване на крайните решаващи изводи на съда. Шо се отнася до прилагането на материалния закон,не се твърди , нито се констатира въззивното решение да противоречи на отговора на правния въпрос , разяснен за случая по настоящето дело в решение №42/15.07.2021г по гр.д №203/2020 г. на ВКС , Трето г.о при касационно обжалване на първото въззивно решение

Предвид изложените вече съображения , по поставения въпрос не е налице е и основание съгласно критерия в чл. 280 , ал.1 т.3 ГПК
Критерият на чл. 280 , ал.1 т.3 ГПК се изтъква необосновано и по отношение на въпросите в следващия раздел на изложението .
На въпроса „Съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция“ е отговорено в решение №42/15.07.2021г по гр.д №203/2020 г. на ВКС , Трето г.о,постановено между страните в настоящия спор . Формулиран и при предходното касационно обжалване ,този въпрос е обусловил допскане на решението до касационно обжалване на основание чл. 280 , ал.1 т.3 ГПК и при неговия отговор е посоченото ,че преценката дали е налице реално /а не фиктивно/ съкращение на щата е винаги конкретна във всеки отделен случай, но във всички случаи тя се предпоставя от съпоставянето между трудовите функции на процесната длъжност, заемана от ищеца, и друга или други конкретно установени по делото щатни длъжности при ответника-работодател, за които ищецът твърди, че се осъществяват трудови функции, несъществено отличаващи се от тези на заеманата от него длъжност. Реално съкращаване на щата е налице когато съществуващата щатна длъжност се преобразува в друга нова длъжност, в която се запазват всички или част от задълженията от дотогавашната щатна длъжност, но към тях се прибавят нови, съществени трудови задължения, променят се изискванията за нейното заемане, поради което е налице нова трудова функция и нова длъжност.
При този отговор на въпроса въззивният съд е намерил , че нови съществени трудови задължения при новата длъжност не са прибавени . Следващото изтъкнато в отговора условие -промяна на изискванията за заемане , не се твърди и не е налице по делото.Работодателят е преназначил заемалите закритите длъжности на новосъздадените ,с изключение на ищцата ,тогава все още невъзстановена на работа .
В установената практика на ВКС по въпроса (решение №42/15.07.2021г по гр.д №203/2020 г. на ВКС) е посочено,че е възможно работодателят да разпредели трудовите функции, по съществувала длъжност, за изпълнение между други служители, чийто трудови функции са съществено различни; трудовите задължения на няколко различни длъжности да бъдат обединени в една нова длъжност; на мястото на една длъжност да се създаде друга с частично променени функции и задължения, включително и чрез прибавяне на нови функции и задължения. За преценката дали между стара и нова длъжност има съвпадение, без значение от наименованието им, е естеството на възложената работа, същностите, определящите я трудови функции. Ако между тях има съвпадение, тогава и между старата и нова длъжност по щата няма същностна разлика .
Съвпадение в указания смисъл е въприел и въззивния съд в обжалваното решение ,като е обсъдил съвкупно събраните по делото доказателства преди да отсъди , че същностна разлика няма.
Към въпроса също така е относимо условието ,разяснено в постановеното по делото решение №42/15.07.2021г по гр.д №203/2020 г. на ВКС, Трето г.о . Изводът за идентичност не може да се изведе нито само от наименованието на длъжността, нито от механично сравнение на трудовите задължения по длъжностна характеристика. Една и съща длъжност, в зависимост от предмета на дейност на работодателя може да има различни трудови функции. Едни и същи трудови задължения по длъжностна характеристика могат да съдържат същностни различия в зависимост от съответната длъжност, от йерархичното й място в структурата на предприятието, от предмета на дейност и организацията на предприятието.
Първото условие въззивния съд е съобразил в решаващата си дейност и , обсъждайки прието заключение на вещо лице съгласно чл.202 ГПК Не е установено по делото и второто условие при отговора на въпроса , разписаните в новите длъжности характеристики контролни функции да са били обвързани с йерархична промяна спрямо длъжността , предмета на дейност и организацията на предприятието. Обстоятелствата са преценени от съда и във връзка с отсъствието на различни изисквания за заемане на съпосавяните длъжности .
Поради това и въпросът в същия раздел на изложението :“ Едни и същи трудови функции могат ли да се различават в ззависимост от длъжността ,за която се отнасят“ е намерил положителен отговор в установената практика на ВКС , но този отговор не променя крайния извод на съда в обжалваното решение и няма обуславящо значение за изхода на делото .Една прибавена контролна фунция би могла да засвидетелства съществена разлика при сравняване на длъжности, ако е обвързана с отчетност спрямо други длъжности в организационната структура и йерархия и с оглед предмета на дейност на предприятието ,но в случая е установено ,че разписаният при новосъздадената длъжност контрол се свежда до това служителите да контролират изпълнението на собствената си работа ,останала предимно прогнозна и аналитична по характер ,каквато е била и преди въведените промени .

Не е налице изтъкваната от касатора очевидна неправилност на въззивното решение. Определяща за правилността на извода налице ли е трансформация, поначало не е съпоставката на разглеждани по отделно функции по признака „част - цяло”, а съпоставката относно съществото на работота,същността на трудовата функция като предмет на трудова дейност , ”защото не всички трудови функции са съществени” (реш.№115/2011 по гр.д №1119/2010г ІV г.о).
На ответницата по касационната жалба следва да се присъдят разноски за настоящата инстанция ,своевременно поискани и установени в размер на 1100лева като платени за адвокатска защита , по приложен списък .
Към настощето дело е присъдесинено ч гр.д № 11/2022г , образувано по частна жалба на Я. Н. К.- Г. срещу определение №430 от 05.11.2021г в частта, в която въззивният е отказал да измени решението в частта за разноските,като присъди включително разноските представляващи адвокатско възнаграждение за защита пред касационната инстанция по гр.д № 203 /2020г на Трето г.о на ВКС .Съображението молбата да се остави без уважение в тази част е констатацията на въззивния съд ,че макар да е цитиран като приложение в отговора , при преглед на материалните по делото, по гр.д № 203 /2020г на Трето г.о на ВКС не се намира описания договор за правна защита , от който да се направи извод ,че разноските в размер на 700 лв са платени.
Жалбоподателката отдава отхвърлянето на молбата по чл 248 ГПК в обжалваната част на нарушение при съдопроизводствени правила и пропуск съда да зачете и вземе предвид своевременно представен документ – договор №121 /12.12.2019г за правна помощ , който в действителност се намира по делото - към отговора на касационната жалба , в кориците на в. гр.д № 625/2019г на ОС Хасково .
Постъпил е отговор от „Неохим“ АД ,в който жалбата се оспорва. Договорът,на който страната се позовава ,не е отбелязан и прономериран като постъпил по делото .
Жалбата е основателна .Касационното дело е било компектовано с отговора на настоящата жалбоподателка ,постъпил в ОС Хасково с вх.№09.01.2020г и приложенията при депозирането му , като поради деловоден пропуск не е приобщен представения договор за правна помощ №121 /12.12.2019г, останал прикрепен към представените в повече на брой копия за връчване Начинът , по който е прикрепен към останалите в кориците на в. гр.д № 625/2019г на ОС Хасково документи свидетелства за своевременното му представяне ,заедно с екземпляра от отговора,входиран като постъпил .При образуване на делото в касационната инстанция е констатирано постъпването на отговор в срок.Зачетени са пълномощията, за които няма друг документ освен представения договор, на гърба на който документ е оформено и упълномощаването . Документът следва да бъде взет предвид при възлагане на разноски в тежест на ответната страна , както иначе правло е приел въззивния съд в обжалваното определение Разноските са платени и следва да бъдат присъдени ,съгласно чл. 78, ал.1 ГПК във вр чл. 81 ГПК , на основание чл. 274, ал.2 ГПК ,във вр чл. 248, ал.3 , вр чл.278, ал.2 ГПК .

Воден от горното Върховен касационен съд състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на решение №124 от 13.10.2021г по в.гр.дело № 435/2021г. на Х. окръжен съд
Осъжда „Неохим „АД със седалище [населено място], с ЕИК[ЕИК] да заплати на Я. Н. К.- Г. разноски за настоящата инстанция в размер на 1100лева .
Отменя определение №430 от 05.11.2021г по в.гр.дело № 435/2021г. на Х. окръжен съд в частта , с която е отхвърлена молбата на Я. Н. К.- Г. за изменение на решението с присъждане на разноски за адвокатска защита пред касационна инстанция по гр.д № 203 /2020г на Трето г.о на ВКС в размер на 700 лева , като постановява :
Осъжда „Неохим „АД със седалище [населено място] да заплати на Я. Н. К.- Г. сумата 700 лв разноски ,представляващи платено възнаграждение на адвокат за защита по гр.д № 203 /2020г на Трето г.о на ВКС
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2 .