Ключови фрази
Ревандикационен иск * договор за делба * трансформация * съпружеска имуществена общност

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

РЕШЕНИЕ

560

София, 12. август  2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на четвърти юни две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:           Красимира Харизанова

                              Марио Първанов

 

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 3549 по описа на Трето гражданско отделение за 2008 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение от 19.12.2008 г. по настоящото дело е допуснато касационното обжалване на решението на Шуменския окръжен съд от 08.05.2008 г. по гр.д. № 79/2008, с което са уважени предявените искове за прогласяване нищожността на договор за делба поради неучастието в него на съделител и ревандикационен иск за 9/10 ид.ч. от делбения имот.

Касационното обжалване е допуснато, тъй като материалноправните въпроси за вида порока на договора за делба, сключен без участието на съпруг на един от съделителите – абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 75, ал. 2 ЗН или относителна недействителност по отношение на неучаствалия съпруг по чл. 22, ал. 3 СК; и процесуалноправните въпроси за обвързаността на третите лица от решението, с което между съпрузите е установена пълна трансформация на лично имущество, за действието на това решение – с обратна сила или занапред и за процесуалната легитимация да се предяви с иск недействителността на договор за делба, се разрешават противоречиво от съдилищата.

По материалноправния въпрос, има ли и какъв е порокът на договора за делба, извършен без участието на съпруга на някой от съделителите, когато неговият дял се притежава в съпружеска имуществена общност съществува противоречива съдебна практика. Едни съдилища приемат, че неучастието на съпруга на някой от съделителите в делбата е неучастие на съсобственик, което прави делбата абсолютно нищожна на основание чл. 75, ал. 2 ЗН, както е прието в т. 7 ППВС № 7/1973, а други съдилища приемат, че съпругът винаги участва в делбата, тъй като е презумптивно представляван съгласно чл. 22, ал. 3 СК.

Първото становище се основава на разбирането, че съпружеската имуществена общност, макар и бездялова, се основа на права върху общата вещ и неучастието на титуляр на такива права в делбата я опорочава, както неучастите на съсобственик. Другото становище се основава на разбирането, че правилата, които уреждат отношенията между съделителите не се прилагат в други отношения, ако за тях съществуват особени правила.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, приема за правилно второто становище. Съпругът на съделителя, който е участвал в делбата няма права на съделител, тъй като не притежава свой дял преди прекратяването на съпружеската имуществена общност. Последиците от неучастието на съпруга на съделител в делбата са различни в зависимост от това, дали при делбата съпругът-съделител получава в дял имота, или имотът е получен в дял от друг съделител. Когато имотът е получен в дял от съпруга-съделител, неучастието в делбата на другия съпруг е правно ирелевантно. Дяловете на другите съделители по силата на закона се придобиват в съпружеска имуществена общност, ако се дължат суми в уравнение на дяловете, или лично от съпруга-съделител, ако не се дължат суми в уравнение на дяловете. В този случай делбата е придобивна сделка, при която не е необходимо участието на другия съпруг. Когато делбеният имот е получен от друг съделител, делбата не е нищожна, тъй като всеки съделител представлява презумптивно и съпруга си съгласно чл. 22, ал. 3 СК. В този случай никой от съделителите не може да се позовава на неучастието на своя или на нечий друг съпруг. Единствено съпругът, който не е знаел за делбата може да я оспори в 6-месечен срок от узнаването, инак тя поражда действие и за него.

Видно от изложеното обжалваното решение е постановено в нарушение с материалния закон, поради което следва да бъде отменено, а делото – решено от касационната инстанция съгласно чл. 293 ГПК.

По делото е установено, че истцата е продала на първия ответник по време на брака му с втората ответница 1/10 ид.ч. от имот срещу сумата 354.300,00 лева и същия ден между тях е извършена делба, като целият имот е поставен в дял на купувача по първата сделка срещу сумата 3.189.000,00 лева.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че по силата на договора за продажба истцата е прехвърлила правото на собственост върху 1/10 част от имота, а дали продадената част от имота е придобита от ответника в съпружеска имуществена общност или като лична собственост има значение единствено в отношенията между купувача и неговата съпруга. Без правно значение е, дали в извършената по-късно делба е участвала лично съпругата на купувача по договора за продажба, тъй като делбеният имот е поставен в негов дял. За съпругата на съделителя, в чийто дял е поставен делбения имот, това е придобивна сделка и тя може да се ползва от нея независимо от своето участие или неучастие. По силата на делбата съсобствеността между съделителите е прекратена и истцата не е собственик на притежаваните 9/10 от делбения имот.

Видно от изложеното истцата е отчуждила валидно процесния имот чрез договор за продажба и договор за делба, поради което тя не е негова собственица. Предявените иск за прогласяване нищожността на договора за делба и ревандикационен иск са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

При този изход на делото повдигнатите процесуалноправни въпроси за обвързаността на третите лица от решението, с което между съпрузите е установена пълна трансформация на лично имущество, за действието на това решение – с обратна сила или занапред, нямат значение за крайното решение на съда, поради което не следва да бъдат обсъждани.

Ответниците Н. Н. Й. и Ц. Д. Й. са направили разноски за всички инстанции в размер на 4.160,00 лева, които следва да им бъдат присъдени.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решението на Шуменския окръжен съд от 08.05.2008 г. по гр.д. № 79/2008.

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Д. С. К. от Шумен срещу Н. Н. Й. и Ц. Д. Й., двамата от Шумен, за прогласяване нищожността на договора, сключен между тях на 15.07.1996 г. за делба на МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с приземен етаж, втори етаж, изби и тавани с разгърната площ 465 кв.м. и офис с площ 156,6 кв.м., с принадлежащите 301/395 ид.ч. от правото на строеж върху мястото, цялото с площ 750 кв.м., съставляващо парцел ****а в кв. 124 по плана на Шумен, ул. М. № 19, при съседи: улица и парцели V-780, ХІІІ-786, VІ-779, VІІ-778 и ХV-771 от същия квартал.

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Д. С. К. от Шумен срещу Н. Н. Й. и Ц. Д. Й., двамата от Шумен, за признаване на правото на собственост и предаване на владението на 9/10 ид.ч. от описания по-горе имот на основание чл. 108 ЗС.

ОСЪЖДА Д. С. К. от Шумен да заплати на Н. Н. Й. и Ц. Д. Й., двамата от Шумен, сумата 4.160,00 лева разноски за всички инстанции.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

1.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.