Ключови фрази
Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност


3
Решение по гр. д. № 333/10 г. на ВКС, І ГО, стр.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 160

гр. С., 30.03.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., първо гражданско отделение, в съдебно заседание проведено на двадесет и трети март през две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
при секретаря Ан. И.
след като разгледа докладваното от съдия Л. РИКЕВСКА гр. д. № 333 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взема предвид следното:

Производство по чл. 290 и сл. ГПК.
Г. Р. К., З. Р. К. и К. Р. К. обжалват решение № 265 от 03.12.2009 г. по гр. д. № 455/09 г. на Окръжен съд[населено място] в частта, в която съдът е обезсилил допълнително решение № 265 от 08.09.2009 г. по гр. д. № 546/08 г. на Районен съд[населено място]. Оплакванията развити в касационната жалба са, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, на съществени процесуални правила и е необосновано.
Ответникът по касация [фирма][населено място] оспорва жалбата.
Ответникът по касация Е. М. К. е починала в хода на касационното обжалване. Нейни наследници са касаторите, които с изрична молба са заявили че не поддържат касационната жалба срещу нея и встъпват в правата и.
С определение № 922 от 21.10. 2010 г. ВКС е допуснал на основание чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по въпроса дали в производството по допускане на делба съдът следва да се произнесе с изричен диспозитив по възражение за прогласяване на относителна недействителност на договор на основание чл. 76 ЗН.
ВКС, след като взема предвид становищата на страните, обсъди доводите им съобразно чл. 290 ал. 2 ГПК, както и събраните по делото доказателства, прие за установено следното:
С решение № 98 от 28.04.2009 г. по гр. д. № 546/08 г. Районен съд[населено място] е допуснал делба между Е. К., Г. К., З. К. и К. К. за три имота, при квоти 3/6 ид. ч. за Е. К. и по 1/6 ид. ч. за Г. К., З. К. и К. К.. Отхвърлил е иска за делба на [фирма] срещу Г. К., З. К. и К. К.. С допълнително решение № 265 от 08.09.2009 г. първоинстанционният съд е прогласил на основание чл. 76 ЗН за недействителен договора обективиран в нот. акт № 134 от 06.03.2008 г. между Е. К. и [фирма].
С обжалваното решение въззивният съд е обезсилил допълнително решение № 265 от 08.09.2009 г., с което на основание чл. 76 ЗН е прогласен за недействителен договорът между [фирма] и Е. К. сключен с нот. акт № 134 от 06.03.2008 г. и е прекратил производството в тази част. Оставил е в сила решение № 98 от 28.04.2009 г. в частта, в която е отхвърлен предявения от [фирма] срещу касаторите иск за делба на трите имота.
За да обезсили допълнителното решение въззивният съд е приел че правото да се прогласи относителна недействителност може да се упражни с инцидентен установителен иск или с възражение. Тъй като иск не е бил предявен, по възражението съдът не може да се произнесе с отделен диспозитив, а ще се произнесе във фазата по извършване на делбата. Сделката оставала действителна само ако имотът се падне в дял на Е. К..
В касационната жалба се твърди, че съдът не съобразил е разясненията в Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. Възражението направено от касаторите за относителна недействителност на извършеното разпореждане, било преюдициално по смисъла на чл. 343 ГПК и съдът дължал произнасяне по неговата основателност.
Установено е по делото, че Г. К., З. К., К. К. и Е. К. са наследници на К. К., починал през 1988 г. С нот. акт № 134/08 г. Е. К. заменила своите ½ ид. ч. от три незастроени земеделски имота в[населено място] срещу пасище с храсти с площ 4 дка в същото село и за сумата 150 000 лв. В писмения си отговор на исковата молба сънаследниците Г. К., З. К. и К. К. са направили възражение, че договорът за замяна е относително недействителен на основание чл. 76 ЗН, поради което сделката следва да бъде обявена за недействителна.
В Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по гр. д. № 1/04 г. ОСГК на ВКС е прието, че актът на разпореждане на сънаследник с отделна наследствена вещ е относително недействителен. Правото на сънаследника, да иска прогласяване на относителната недействителност на такова разпореждане със сънаследствения имот по чл. 76 ЗН, може да се упражни само в първата фаза на делбения процес, с инцидентен установителен иск или с правоизключващо възражение. Спорът по чл. 76 ЗН е преюдициален и обуславящ спора за собственост в делбения процес, тъй като с решението по чл. 282 ал. 1 ГПК /отм./, сега чл. 344 ал. 1 ГПК, следва със силата на пресъдено нещо да се разреши спора кой е титуляр на правото на собственост. Съдът дължи произнасяне с отделен диспозитив както в случай, че искът по чл. 76 ЗН бъде упражнен с инцидентен установителен иск, така и в случай когато правото е упражнено с възражение, тъй като мотивите на съда, дори в тях да се съдържат изводи за основателност на възражението, нямат обвързваща сила по отношение на страните. Приобретателят по сделката е ответник по иска, тъй като ако при делбата имота се падне в дял на друг съделител, разпоредителната сделка ще бъде относително недействителна и в този случай сънаследникът прехвърлител отговаря спрямо приобретателя по реда на чл. 189 и сл. ЗЗД.
С оглед на изложеното настоящият състав счита, че жалбата е основателна. Решението в обжалваната му част следва да бъде отменено, а делото върнато на въззивния съд за произнасяне в диспозитивната част на решението по възражението на касаторите по чл. 76 ЗН.
Водим от горното и на основание чл. 293 ГПК ВКС
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 265 от 03.12.2009 г. по гр. д. № 455/09 г. на Окръжен съд[населено място] в частта, в която съдът е обезсилил допълнително решение № 265 от 08.09.2009 г. по гр. д. № 546/08 г. на Районен съд[населено място] и ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по възражението на Г. Р. К., З. Р. К. и К. Р. К. по чл. 76 ЗН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: