Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 172

[населено място], 16.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА
като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№941/22г.,за да се произнесе,взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по подадена от А. Н. С. и О. А. С., граждани на Руска федерация, представлявани от адв.К. М. молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на влязлото в сила решение №1224/30.12.2019г. и решение за поправка и допълване от 24.01.2020г. по т.д.№1461/19г. на Окръжен съд Варна. Твърди се,че с първото от тях е оставена без уважение въззивната им жалба срещу първоинстанционното решение, с което са отхвърлени предявените от тях срещу „Миг маркет“ООД установителен иск за нищожност на договор за поддръжка и управление на апартаментен хотел „Силвър бийч“, корпус „А“ и осъдителен иск за връщане на платеното по него , а в частта по исковете по чл.59 ЗЗД решението на районния съд е обезсилено.
За да обоснове искането си за отмяна по посочения ред молителят се позовава на настъпил след влизане в сила на решенията /с недопускането им до касационен контрол – опр. по т.д.№606/20г. на Първо т.о. на ВКС/ „юридически факт“ – постановено по идентичен на разгледания казус , но с друг ищец – Ю. А. Н., собственик на друг апартамент в корпус „Б“ на същия хотел, съдебен акт – решение №80/04.11.2021г. по гр.д.№1213/2020г. на Четвърто г.о. на ВКС, с което предявените на същите основания искове са уважени. Към молбата са приложени писмени доказателства във връзка с твърдените факти.
В отговора си на молбата насрещната страна „Миг-маркет“ООД е оспорил допустимостта и основателността й.
Върховният касационен съд, Търговска колегия,състав на Второ търговско отделение, при осъществяване преценката по чл.307 ал.1 от ГПК, намира , че молбата за отмяна е подадена от надлежна страна. В същата не се сочи моментът на узнаване на решението /което молителят счита за ново обстоятелство/, но с оглед датата на постановяването му – 04.11.2021г. и датата на завеждането на молбата – 26.01.2022г., следва да се приеме,че молбата е депозирана преди изтичането на тримесечния срок по чл.305 ал.1 т.1 ГПК, с оглед основанието на искането за отмяна. Поради това делото следва да бъде докладвано на Председателя на Второ търговско отделение за насрочване. По приемането на приложените писмени доказателства съставът ще се произнесе в откритото съдебно заседание след съобразяване становището на противната страна.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молбата на А. Н. С. и О. А. С., граждани на Руска федерация, представлявани от адв.К. М. молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на влязлото в сила решение №1224/30.12.2019г. и на решението за поправка и допълване от 24.01.2020г. по т.д.№1461/19г. на Окръжен съд Варна.
Делото да се докладва на Председателя на Второ търговско отделение за насрочване в открито съдебно заседание.ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ : 1.


2.