Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 274

гр. София, 24.06.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1328 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по депозирани от „КТБ“ АД /н/ представлявано от синдиците си, частна жалба срещу определение №149 от 04.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС и частна касационна жалба срещу определение №192 от 15.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС.
С определение №149 от 04.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС е оставена без разглеждане частна жалба на „КТБ“ АД /н/ срещу определение №265586 от 13.12.2021 г. по т.д.№429/2018 г. на СГС /с погрешно посочен от въззивния съд №265672 от 16.12.2021 г./, с което е оставено без уважение искане за отмяна на дадено разрешение по чл.638, ал.3 от ТЗ, а с определение №192 от 15.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС след частична отмяна на определение №265672 от 16.12.2021 г. по т.д.№429/2018 г. на СГС е оставено без уважение искането на синдика на „Промишлено строителство-холдинг“ ЕАД /н/ за спиране на основание чл.642 от ТЗ на изпълнително дело №20178440401275 на ЧСИ Я. срещу активите на „Промишлено строителство-холдинг“ ЕАД /н/.
В жалбите се излагат съображения за неправилност на определенията. Посочва се, че определението по чл.638, ал.3 от ТЗ подлежи на обжалване, както и че при постановяване на определението по чл.642 от ТЗ в нарушение на закона е прието, че наличието на предходно определение по чл.638, ал.3 от ТЗ, разрешаващо продължаването на индивидуално принудително изпълнение, е пречка за допускане на обезпечение по реда на чл.642 от ТЗ, чрез спиране на това изпълнително производство, като общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по въпроси, формулирани в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени данните по делото и становищата на страните, намира следното:
Частната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна, в срока по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащо на обжалване преграждащо въззивно определение, но същата се явява неоснователна, тъй като съгласно дадените с т.6 от ТР №1/2017 г. на ОСТК на ВКС разяснения, определението по чл.638, ал.3 от ТЗ не подлежи на обжалване, до какъвто извод е достигнал и въззивния съд с определение №149 от 04.03.2022 г., оставяйки без разглеждане частната жалба срещу постановено по реда на чл.638, ал.3 от ТЗ определение.
Частната касационна жалба е недопустима.
Определението на първоинстанционния съд, постановено по реда на чл.642 от ТЗ в производство, инициирано от синдика /а не от кредитора „КТБ“ АД /н/, който поради тази причина не е и легитимиран да обжалва това определение/ и развиващо се в рамките на откритото производство по несъстоятелност, не е сред категорията лимитативно изброени в текста на чл.613а, ал.1 от ТЗ, поради което и на основание чл.613а, ал.3 от ТЗ, като попадащо извън случаите по ал.1 на този законов текст, подлежи на обжалване само пред съответния апелативен съд по реда на ГПК. В този смисъл с произнасянето на САС с определение №192 от 15.03.2022 г., инстанционният контрол е изчерпан, а частната касационна жалба срещу последното се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното, ВКС, ТК, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №149 от 04.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба срещу определение №192 от 15.03.2022 г. по ч.т.д.№166/2022 г. на САС.
Определението в частта, с която е оставена без разглеждане частната касационна жалба, може да се обжалва пред друг състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от връчването на препис на страните.
В останалата част, определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.