Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 60802


София 23.11.2021 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ
Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №1847/2021 г.
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД, [населено място], чрез пълномощника му адвокат Н. Банков, срещу решение №488 от 08.03.2021 г. по в.гр.д. №107/2021 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 261426 от 27.11.2020 год. по гр.д. № 9027/2020 г. на Районен съд - Варна. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че Й. Б. С. не дължи на касатора сумата от 6 198, 32 лева, представляваща начислена корекция на сметка за електроенергия, за периода от 31.10.2015 г. до 14.07.2020 г., по фактура № 0106264990/ 28.07.2020 г. по партида с кл. № 1100045347 и аб. № 0106306224, с адрес на потребление: [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Според въззивния съд страните са в продажбено правоотношение, по силата на което ответникът продава на ищеца електрическа енергия срещу задължението на потребителя да заплати определена цена. На 14.07.2020 г. служители на „Електроразпределение Север“ АД са извършили проверка на СТИ фабр. № 1115031500792693 на обект на ищеца, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] в присъствието на свидетел. Електромерът е демонтиран, пломбиран с пломба № 689911 и е изпратен за проверка в БИМ при показания по нощна тарифа – 004687 и дневна тарифа – 015904. Тези обстоятелства са обективирани в констативен протокол № 5200515/14.07.2020г., който е подписан от служителите и свидетеля. Видно от констативен протокол № 448/22.07.2020 г. на Българския институт по метрология, при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера. Действително потребената и преминала през електромера енергия се разпределя и върху невизуализираната на дисплея тарифа 1.8.3 – 035084,2 кWh. Констатирано е още, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия. На основание извършената проверка от “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е изпратено уведомление до ищеца, с което го уведомяват, че съобразно ПИКЕЕ е направено преизчисление на количеството потребена електрическа енергия. От представеното становище за начисление на електрическа енергия от 28.07.2020 г. се установява, че е начислена общо 35 084 кВТч енергия за периода от 31.10.2015 г. до 14.07.2020 г. на обща 4 стойност 6 198,32 лева, съобразно Фактура № 0106264990/28.07.2020 г., която е изпратена на ищеца. От констативен протокол № 11162002 от 30.10.2015 г. се установява, че процесният електромер е монтиран в електроснабдения обект при показания за дневна и нощна тарифа – 0 (нулеви показания) и за двете тарифи. От заключението на допуснатата по делото Съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която съдът кредитира като компетентно изготвено, обективно, пълно и неоспорено от страните, се установява, че към датата на извършване на проверката – 14.07.2020 г., процесният електромер е бил в срок на метрологична годност. Констатира се, че не е установена намеса или промяна в схемата на присъединяване на СТИ, поради което отчетените в тарифа Т3 количества електроенергия са доставени, преминали през СТИ и регистрирани, но в тарифа, която не се визуализира на дисплея. Установява се намеса в софтуера на електромера, която се изразява във въвеждане на още една тарифа към вече заводските Т1 и Т2, в която тарифа се отчита част от потребената електроенергия. В проведеното открито съдебно заседание вещото лице поддържа заключението си, като добавя, че не може да се установи към кой момент е натрупано количеството електроенергия, както и в кой часови диапазон евентуално е преминала енергията, натрупана в невизуализирания регистър, за да се прецени по коя тарифа следва да се начисли. По делото е допуснато събиране на гласни доказателства, като на всяка от страните е бил допуснат по един свидетел. В показанията си пред съда, свидетелката – служител в ответното дружество и съставител на протокола от 14.07.2020г. сочи, че при извършена проверка на процесното СТИ, с колегата са установили натрупани показатели в невизуализирани регистри на електромера, което е наложило подмяна на същия. Колегата е потърсила собственика на жилището, в което се отчита потребената енергия, като там е била открита и повикана млада дама. Тъй като вече било започнато попълването на протокола, пред свидетелката отново прочели паметта на електромера, съставили протокола и същият бил подписан от служителите и свидетеля. В показанията си свидетелката Н. С. сочи, че служителките на дружеството ѝ показали числа на лаптоп Свидетелката поискала да снима числата от лаптопа и от електромера, но не ѝ било позволено.
При тази фактическа обстановка, въззивният съд е направил следните правни изводи: Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест в процеса, ответникът следва да установи по несъмнен начин в условията на пълно и главно доказване, че е извършил проверка на електромера на ищеца, при която е установено, че същият не отчита точно потребената електрическа енергия, че проверката е извършена законосъобразно и в съответствие с ПИКЕЕ, че е извършил корекция на сметката на абоната и е начислил сумата, предмет на иска, в правилен размер. В конкретния случай е безспорно, че ищецът се явява потребител на ел. енергия по смисъла на закона, както и че процесната сума е начислена като корекция на сметката му. Спорно се явява обстоятелството дали са били налице предпоставките (законни и материалноправни) за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената електроенергия за релевирания период. В това се състои и основното възражение на ответника по иска, изложено в жалбата. В правната норма, обективирана в разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ е предвидена възможността за извършване на корекция за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 от ЗЕ, но при спазване на определени правила, чието приемане е от компетенцията на ДКЕВР /чл. 83 ал. 2 ЗЕ/. Или правото на ответника да изчислява и коригира пренесената ел. енергия е обусловено от установяване на неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. Съобразно изготвените констативен протокол, констативен протокол на БИМ и заключението на вещото лице, по несъмнен начин се налага извод, че в случая не се касае за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа или промяна в схемата на свързване на СТИ, довело до отклоняване на отчитаната ел. енергия. Причината за установената липса на отчитане е резултат от софтуерно вмешателство и се изразява в претарифиране чрез въвеждане на още една тарифа – 1.8.3, като същата не се визуализира на дисплея на електромера, но в нея се отчита част от потребената ел. енергия. Служебното начисляване на допълнителни количества електрическа енергия по партидата на въззиваемия е извършено по реда на обнародваните в ДВ бр. 35/30.04.2019 г. ПИКЕЕ. Същите са издадени от Председателя на КЕВР /приети с Решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 67/24.04.2019 г./ в съответствие с предвиденото в чл. 83 ал. 1 т. 6, вр. ал. 2 ЗЕ, а именно – че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществява и съгласно норми, предвидени в ПИКЕЕ, приемани от КЕВР и регламентиращи принципите за установяване случаите на неизмерена, неправилно измерена и/или неточно измерена ел. енергия, и съгласно правомощията на КЕВР, установени в чл. 21 ал. 1, т. 3 ЗЕ, вр. чл. 2 ал. 1 ЗНА. Цитираните правила по правната си същност са подзаконов нормативен акт, който е задължителен за страните. В тази връзка, посочените разпоредби от ПИКЕЕ са приложими към настоящия спор, доколкото техническата проверка в обекта на потребление е извършена на 14.07.2020 г. – след влизане в сила на новите ПИКЕЕ. В разпоредбата на чл. 55, ал. 1 ПИКЕЕ изрично е предвидена възможност за оператора на съответната мрежа да начислява измерено след монтажа на средството за търговско измерване количество електрическа енергия в случаите, в които се установи наличие на измерени количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на средството за търговско измерване. За провеждането на тази едностранна корекция е необходимо да се извърши метрологична проверка и състави констативен протокол при спазване на реда за това, посочен в чл. 49 ПИКЕЕ, както и установяването на количество електрическа енергия в невизуализирани регистри, което да е измерено след монтажа на СТИ. Видно от доказателствата по делото, корекционната процедура е проведена изцяло в съответствие с правилата за измерване на количествата електроенергия. Доколкото по делото се установява, че проверката по чл. 49 ПИКЕЕ е надлежно извършена, ответникът е следвало да установи по изискуемия в закона начин, в условията на пълно и главно доказване, че процесното количество ел. енергия е доставено и потребено в обекта на потребление на ищеца след монтажа на СТИ. По настоящото дело такива доказателства не са ангажирани. По делото е приет Констативен протокол № 11162002 от 30.10.2015г. за монтаж на процесното СТИ, от който се установява, че електромерът е монтиран с показания от по 00 квтч по двете видими тарифи – нощна и дневна, но липсва отбелязване на показанията по тарифа 1.8.3. Съдът не споделя извода на вещото лице, че тъй като не е установена намеса или промяна в схемата на присъединяване на СТИ, отчетените в тарифа Т3 количества електроенергия са доставени, преминали през СТИ. Този извод на експертът не може да бъде приет за безспорен, тъй като липсват доказателства в тази насока, а е изведен само въз основа на установеното обстоятелство, че липсва неправомерно присъединяване. Както беше посочено и по-горе, вещото лице е изразило становище, че не може да се установи към кой момент е натрупано количеството електроенергия, както и през кой часови диапазон евентуално е преминала енергията, натрупана в невизуализирания регистър, за да се прецени по коя тарифа следва да се начисли. Предвид това, единственият възможен и безспорен извод е, че по делото не е установено кога процесната електроенергия, начислена в невизуализирания регистър на електромера, е преминала през електромерът на ищеца – преди или след дата на монтажа. Видно от доказателствата по делото и по-конкретно от констативен протокол от 14.07.2020г., служителите на електроразпределителното дружество имат техническата възможност, чрез специализиран софтуер да проверят всички съществуващи тарифи на СТИ и да ги отразят в протокола при монтирането му. Точно така са процедирали служителите на ЕРП Север при подмяната на процесния електромер, като в протокола от 14.07.2020г. при замяна на СТИ с нов, са посочили че новопоставеният измервателен уред е с нулеви показатели по всички тарифи – 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 и 1.8.0. При това положение остава неизяснен въпросът защо всички тарифи и показанията по тях не са посочени в протокола от 31.10.2015 г., което обстоятелство в още поголяма степен засилва съмнението в това, дали и при монтирането на процесния електромер същият е бил с нулеви показатели във всички тарифи, при положение че служителите на ЕРП са го монтирали, но не са посочили показанията на тарифи 1.8.3, 1.8.4 и 1.8.0. Следователно, ответникът, чиято е доказателствената тежест в процеса, не е установил по пътя на пълното и главно доказване по несъмнен начин, че към датата на монтажа, процесното СТИ е било с нулеви показания по всички регистри. Липсват доказателства, че при монтажа показанията по невизуализирания регистър също са били нулеви. От доказателствата по делото и от приетото заключение на вещото лице не може да се установи също така с точност и в кой времеви период е натрупано процесното количество ел. енергия. Това от своя страна разколебава извода за правилното остойностяване на претендираното за заплащане количество електроенергия. По тези съображения е потвърдено първоинстанционното решение.

В касационната жалба са изложени твърдения за неправилност на въззивното решение. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът твърди, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните въпроси: 1/Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността и и независимо дали съдът възприема или не експертното заключение, следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата; 2/ Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства. Поддържа се, че даденото от въззивния съд разрешение по първия въпрос е в противоречие с практика на ВКС, обективирана в решение № 118 от 15.05.2012 г. по гр.д. № 588/2011 г. на III г.о., решение № 241 от 23.10.2013 г. по гр.д. № 3194/2013 г. на I г.о., решение № 108 от 16.05.2011 по гр. дело № 1814/2009 г. на IV г.о., решение № 348 от 16.11.2015 г. по гр.д. № 1271/2015 г. на III г.о., решение № 57 от 08.05.2014 г. по гр.д. № 7493/2013 г. на II г.о. По втория въпрос също се поддържа, че съдът е процедирал в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 80 от 03.05.2018 г. по гр.д. № 2560/2017 г. на IV г.о., решение № 61 от 01.03.2016 г. по гр.д. № 4578/2015 г. на IV г.о., решение № 841/19.01.2010 г. по гр.д. № 3530/2008 г. на IV г.о., решение № 226 от 12.07.2011 г. по гр.д. № 921/2010 г. на IV г.о. и решение № 26 от 09.04.2020 г. по гр.д. № 1764/2019 г. на I г.о.
Изложени са твърдения и за очевидна неправилност на въззивното решение.
Ответникът Й. Б. С., със съдебен адрес [населено място], оспорва касационната жалба.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. намира следното:
Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.
Касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по първия повдигнат въпрос. Той е обусловил изхода на спора и обжалването трябва да бъде допуснато за проверка съответствието на разрешението в обжалваното решение с посочената от касатора практика на ВКС.
На касатора следва да се укаже в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 123.97 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №488 от 08.03.2021 г. по в.гр.д. №107/2021 г. на Варненския окръжен съд.
УКАЗВА на „Електроразпределение Север“ АД, [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 123.97 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносен документ за платена държавна такса делото да се докладва на Председателя на ІII г.о. на ВКС за насрочване в открито заседание.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ:1.2.