Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 57

гр. София, 18.03.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 199 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.
Постъпила е молба от Гаранционен фонд, [населено място] за освобождаване на внесена за обезпечение сума в размер на 20 000 лв. и превеждането й по сметката на молителя с оглед приключилото производство по т. д. № 199/2020 г. на ВКС, ТК и погасяване на задължението на молителя към ищцата Е. Р..
В срока за отговор Е. Р. чрез адвокат С. С. е заявила, че не възразява внесената гаранция да бъде възстановена на молителя.
За да се произнесе по постъпилата молба, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение взе предвид следното:
С определение № 776 от 30. 12. 2019 г. по ч. т. д. № 3016/2019 г. на ВКС, ТК, ІI т. о., на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, след констатация, че касаторът Гаранционен фонд е внесъл по сметката за обезпечения на ВКС обезпечение в размер на 20 000 лв., е спряно изпълнението на въззивно решение № 2539 от 19. 11. 2019 г. по в. гр. д. № 2296/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 14 състав в частта, с която Гаранционен фонд е осъден на основание чл. 557, ал. 1, т. 1 КЗ да заплати на Е. Р. сумата от 20 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от ПТП, настъпило на 12. 01. 2016 г.
От направената на 3. 02. 2022 г. справка от счетоводител на ВКС е видно, че обезпечението в посочения размер се намира по сметката за обезпечения на ВКС.
С определение № 628 от 9. 12. 2020 г. по т. д. № 199/2020 г. на ВКС, ТК, I т. о. не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение.
От представеното в изпълнение на указанията на съда преводно нареждане от 16. 12. 2020 г. се установява, че молителят е превел по сметка на упълномощеното от ищцата Р. адвокатско дружество общата сума от 29 698, 89 лв. на основание влязлото в сила решение по в. гр. д. № 2296/2019 г. на Софийски апелативен съд. Видно от удостоверение по изп. д. № 20198380406716 на ЧСИ М. Б., образувано въз основа изпълнителен лист, издаден по посоченото въззивно дело, същото е прекратено по молба на взискателя Р. с оглед заявено от нея, че задължението на Гаранционния фонд е изплатено по нейна сметка. Удостоверено е, че по сметката на ЧСИ са постъпили суми от длъжника – Гаранционен фонд за покриване на дължимите такси и адвокатското възнаграждение на представлявалия Р. адвокат-пълномощник.
При тези данни молбата за освобождаване на обезпечението е основателна. С оглед изпълнението на осъдителното въззивно решение е отпаднало основанието за задържане на внесеното по сметката на ВКС обезпечение в размер на 20 000 лв. и то следва да се преведе по сметката на молителя.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесеното от Гаранционен фонд, [населено място] по сметката за обезпечения на Върховен касационен съд обезпечение по чл. 282, ал. 2 ГПК в размер на 20 000 лв.
Сумата да се преведе от сметката за обезпечения на ВКС по банковата сметка на Гаранционен фонд, [населено място] в „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN [банкова сметка], BIC:UNCRBGSF, посочена в молба вх. № 230 от 12. 01. 2022 г. на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.